Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4539
Title: Energy Efficiency of Diesel locomotive Hydraulic Transmission Tests at locomotive Repair Plant
Other Titles: Підвищення енергоефективності випробувань гідравлічних передач тепловозів в умовах локомотиворемонтного заводу
Повышение энергоэффективности испытаний гидравлических передач тепловозов в условиях локомотиворемонтного завода
Authors: Bodnar, Borys Ye.
Боднар, Борис Євгенович
Боднарь, Борис Евгеньевич
Kapitsa, Mykhaylo I.
Капіца, Михайло Іванович
Капица, Михаил Иванович
Ochkasov, Oleksandr B.
Ochkasov, Аleksandr B.
Очкасов, Олександр Борисович
Очкасов, Александр Борисович
Korenyuk, Roman А.
Koreniuk, Roman O.
Коренюк, Роман Олександрович
Коренюк, Роман Александрович
Keywords: hydraulic transmission
hydraulic testing
test stand
drive motor
load generator
additional motor
гідравлічна передача
випробування гідропередач
випробувальний стенд
приводний двигун
навантажувальний генератор
додатковий двигун
гидравлическая передача
испытания гидропередач
испытательный стенд
приводной двигатель
нагрузочный генератор
дополнительный двигатель
КЛ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Bodnar B. Y., Kapitsa M. I., Ochkasov O. B., Korenyuk R. O. Energy Efficiency of Diesel locomotive Hydraulic Transmission Tests at locomotive Repair Plant. Наука та прогрес транспорту. 2015. № 6 (60). С. 16–24. doi: 10.15802/stp2015/57000.
Abstract: EN: Purpose. In difficult economic conditions, cost reduction of electricity consumption for the needs of production is an urgent task for the country’s industrial enterprises. Technical specifications of enterprises, which repair diesel locomotive hydraulic transmission, recommend conducting a certain amount of evaluation and regulatory tests to monitor their condition after repair. Experience shows that a significant portion of hydraulic transmission defects is revealed by bench tests. The advantages of bench tests include the ability to detect defects after repair, ease of maintenance of the hydraulic transmission and relatively low labour intensity for eliminating defects. The quality of these tests results in the transmission resource and its efficiency. Improvement of the technology of plant post-repairs hydraulic tests in order to reduce electricity consumption while testing. Methodology. The possible options for hydraulic transmission test bench improvement were analysed. There was proposed an energy efficiency method for diesel locomotive hydraulic transmission testing in locomotive repair plant environment. This is achieved by installing additional drive motor which receives power from the load generator. Findings. Based on the conducted analysis the necessity of improving the plant stand testing of hydraulic transmission was proved. The variants of the stand modernization were examined. The test stand modernization analysis was conducted. Originality. The possibility of using electric power load generator to power the stand electric drive motor or the additional drive motor was theoretically substantiated. Practical value. A variant of hydraulic transmission test stand based on the mutual load method was proposed. Using this method increases the hydraulic transmission load range and power consumption by stand remains unchanged. The additional drive motor will increase the speed of the input shaft that in its turn will allow testing in closer to real conditions as a result of increased load on the hydraulic transmission. Increased load on the hydraulic transmission will help to detect possible defects and hence will improve the quality of transmission repairs.
UK: Мета. В складних економічних умовах скорочення витрат електроенергії, що споживається на потреби виробництва, є актуальним завданням для промислових підприємств країни. Технічними умовами підприємствам, що ремонтують гідравлічні передачі тепловозів, рекомендується проведення певного обсягу оціночних та регулювальних випробувань із метою контролю їх післяремонтного стану. Як показує практика, значна частина дефектів гідравлічних передач виявляється під час стендових випробувань. До переваг стендових випробувань можна також віднести: можливість виявлення післяремонтних дефектів, зручність обслуговування гідравлічної передачі та відносно невелика трудомісткість усунення дефектів. Від якості проведення цих випробувань залежить ресурс передачі та її коефіцієнт корисної дії. Робота спрямована на удосконалення технології заводських післяремонтних випробувань гідропередач із метою зменшення витрат електричної енергії, що споживається на проведення випробувань. Методика. Проведено аналіз можливих варіантів удосконалення стенду випробувань гідравлічних передач. Запропонована методика підвищення енергоефективності випробувань гідравлічних передач тепловозів в умовах локомотиворемонтного заводу. Це досягається шляхом встановлення додаткового привідного електродвигуна, який отримує живлення від навантажувального генератора. Результати. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано необхідність удосконалення заводських стендових випробовувань гідравлічних передач. Розглянуто варіанти модернізації стенду. Проведено аналіз модернізації випробувального стенду. Наукова новизна. Авторами теоретично обґрунтована можливість використання електричної енергії навантажувального генератора для живлення приводного електродвигуна стенду або додаткового привідного електродвигуна. Практична значимість. За результатами досліджень запропоновано варіант конструкції стенду випробувань гідравлічної передачі, який базується на методі взаємного навантаження. Використання цього методу підвищує діапазон навантажень гідравлічної передачі, а споживання електричної енергії стендом залишається без змін. Додатковий приводний електродвигун сприятиме підвищенню частоти обертання вхідного валу, що, в свою чергу, дозволить проводити випробування в умовах, більш наближених до реальних внаслідок збільшення навантаження на гідравлічну передачу. Збільшення навантаження на гідравлічну передачу сприятиме виявленню можливих дефектів, що, в свою чергу, підвищить якість ремонту передачі.
RU: Цель. В сложных экономических условиях сокращение расходов электроэнергии, потребляемой на нужды производства, является актуальной задачей для промышленных предприятий страны. Техническими условиями предприятиям, которые ремонтируют гидравлические передачи тепловозов, рекомендуется проведение определенного объема оценочных и регулирующих испытаний с целью контроля их послеремонтного состояния. Как показывает практика, значительная часть дефектов гидравлических передач выявляется при стендовых испытаниях. К преимуществам стендовых испытаний можно отнести: возможность обнаружения послеремонтных дефектов, удобство обслуживания гидравлической передачи и относительно небольшая трудоемкость устранения дефектов. От качества проведения этих испытаний зависит ресурс передачи и ее коэффициент полезного действия. Цель работы – усовершенствование технологии заводских послеремонтных испытаний гидропередач с целью уменьшения расхода электрической энергии, потребляемой на проведение испытаний. Методика. Проведен анализ возможных вариантов усовершенствования стенда испытаний гидравлических передач. Предложена методика повышения энергоэффективности испытаний гидравлических передач тепловозов в условиях локомотиворемонтного завода. Это достигается путем установки дополнительного приводного электродвигателя, который получает питание от нагрузочного генератора. Результаты. На основании проведенного анализа обоснована необходимость совершенствования заводских стендовых испытаний гидравлических передач. Рассмотрены варианты модернизации стенда. Проведен анализ модернизации испытательного стенда. Научная новизна. Авторами теоретически обоснована возможность использования электрической энергии нагрузочного генератора для питания приводного электродвигателя стенда или дополнительного приводного электродвигателя. Практическая значимость. По результатам исследований предложен вариант конструкции стенда испытаний гидравлической передачи, основанный на методе взаимной нагрузки. Использование этого метода повышает диапазон нагрузок гидравлической передачи, а потребление электроэнергии стендом остается без изменений. Дополнительный приводной электродвигатель будет способствовать повышению частоты вращения входного вала, что, в свою очередь, позволит проводить испытания в условиях, более приближенных к реальным вследствие увеличения нагрузки на гидравлическую передачу. Увеличение нагрузки на гидравлическую передачу будет способствовать выявлению возможных дефектов, что, в свою очередь, повысит качество ремонта передачи.
Description: B. Bodnar: ORCID 0000-0002-3591-4772; M. Kapitsa: ORCID 0000-0002-3800-2920; O. Ochkasov: ORCID 0000-0002-7719-7214; R. Korenyuk: ORCID 0000-0003-1416-4770
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4539
http://stp.diit.edu.ua/article/view/57000/55596
http://stp.diit.edu.ua/article/view/57000
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2015/57000
Appears in Collections:Статті КЛ
№ 6 (60)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf506,28 kBAdobe PDFView/Open
2.1.pdfпереклад статті uk_499,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.