Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4514
Title: Методологічні підходи підвищення ефективності системи технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій на основі безперервного вдосконалення FMEA
Other Titles: Методологические подходы повышения эффективности системы технического обслуживания и ремонта тяговых подстанций на основе непрерывного совершенствования FMEA
Methodological Approaches to Improving the Effectiveness of Maintenance of Traction Substations Based on Continuous Improvement FMEA
Authors: Матусевич, Олександр Олександрович
Матусевич, Александр Александрович
Matusevych, Oleksandr O.
Matusevich, Aleksandr A.
Keywords: електропостачання
електрифіковані залізниці
метод FMEA
тягова підстанція
електрообладння
технічне обслуговування і ремонт
надійність
система
життєвий цикл
технічний стан
электроснабжение
электрифицированные железные дороги
тяговая подстанция
электрооборудование
техническое обслуживание и ремонт
надежность
жизненный цикл
техническое состояние
power supply
electrified railways
FMEA method
traction substation
electric equipment
maintenance and repair
reliability
system
life cycle
technical condition
КЕПЗ
Issue Date: 2015
Publisher: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків
Abstract: UK: Запропоновані теоретичні підходи і методичне забезпечення вирішення актуальної науково-технічної проблеми підвищення якості і ефективності системи технічного обслуговування і ремонту устаткування тягових підстанцій електрифікованих залізниць в процесі експлуатації. З метою підвищення надійності електропостачання залізниць і зниження аварійності силового електроустаткування проведено дослідження методу аналізу видів і наслідків потенційних невідповідностей процесу FMEА (Failure Mode аnd Effects Analysis). Проведений аналіз основних методів розрахунку критичності порушення операції технічного обслуговування і ремонту пристроїв тягових підстанцій електрифікованих залізниць. Запропонована методика FMEA процесу технічного обслуговування і ремонту електроустаткування тягових підстанцій електрифікованих залізниць спрямована на підвищення надійності роботи устаткування і досягнення оптимальної експлуатації його протягом усього життєвого циклу а також зниження витрат на експлуатацію силового устаткування за рахунок безперервного вдосконалення системи обслуговування.
RU: Предложены теоретические подходы и методическое обеспечение решения актуальной научно-технической проблемы повышения качества и эффективности системы технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог в процессе эксплуатации. С целью повышения надежности электроснабжения железных дорог и снижения аварийности силового электрооборудования проведено исследование метода анализа видов и последствий потенциальных несоответствий процесса FMEА (Failure Mode аnd Effects Analysis). Проведен анализ основных методов расчета критичности нарушения операции технического обслуживания и ремонта устройств тяговых подстанций электрифицированных железных дорог. Предложенная методика FMEA процесса технического обслуживания и ремонта электрооборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог направлена на повышение надежности работы оборудования и достижения оптимальной эксплуатации его в течение всего жизненного цикла а также снижения расходов на эксплуатацию силового оборудования за счет непрерывного совершенствования системы обслуживания.
EN: The theoretical and methodological approaches are proposed to provide the solution actual scientific and technical issues to improve the quality and efficiency of the maintenance and repair of traction substations of electrified railways in operation. In order to increase reliability of power supply of railways and reduce accidents of electric power was studied the method of analysis of species and the effects of potential inconsistencies of FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). The analysis of the main methods for calculating critical violations operations of maintenance and repair devices of traction substations of electrified railways was made. The proposed method of the FMEA process of maintenance and repair of electric traction substations of electrified railways is aimed to the improving the reliability of the equipment and its optimum operation throughout the entire life cycle as well as reducing the cost of operation of power equipment through continuous improvement of the service system.
Description: Матусевич, О. О. Методологічні підходи підвищення ефективності системи технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій на основі безперервного вдосконалення FMEA: [препринт] // Вісник Нац. техніч. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. — Харків, 2015. — № 12 (1121). — С. 265—269.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4514
Appears in Collections:Статті КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matusevych_2.pdf350,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.