Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4439
Title: Можливості розвитку комп’ютерних мереж у автоматизованих системах залізничного транспорту
Other Titles: Возможности развития компьютерных сетей в автоматизированных системах железнодорожного транспорта
Authors: Пахомова, Вікторія Миколаївна
Keywords: комп’ютерні мережі
автоматизовані системи
залізничний транспорт
маршрутизація
мережні технології
компьютерные сети
автоматизированные системы
железнодорожный транспорт
маршрутизация
сетевые технологии
the computer networks
automated systems
railway transport
routing
network technologies
моногафія
КЕОМ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Пахомова, В. М. Можливості розвитку комп’ютерних мереж у автоматизованих системах залізничного транспорту : монография / В. М. Пахомова. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 203 с. – ISBN 978-966-8471-56-8. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У монографії розглянуто можливості подальшого розвитку комп’ютерних мереж в інформаційних та інформаційно-керуючих автоматизованих системах на трьох рівнях залізничного транспорту: рівні лінійних підприємств (зокрема, сортувальних станцій), рівні залізниці, рівні УЗ. Описано для рівня лінійних підприємств використання базових технологій локальних мереж, для рівня залізниці - варіанти побудови об’єднаних комп’ютерних мереж, рівня УЗ - організацію відмовостійких комп’ютерних мереж. Обгрунтовано доцільність впровадження на залізничному транспорті гетерогенних комп’ютерних мереж, важливим аспектом яких є маршрутизація. Для наукових співробітників, аспірантів, магістрів та студентів, яким необхідні знання про фундаментальні принципи побудови складених комп’ютерних мереж залізничного транспорту на основі мережних технологій.
RU: В монографии рассмотрены возможности дальнейшего развития компьютерных сетей в информационных и информационно-управляющих автоматизированных системах на трех уровнях железнодорожного транспорта: уровне линейных предприятий (в частности, сортировочных станций), уровне железной дороги, уровне УЗ. Описаны для уровня линейных предприятий использование базовых технологий локальных сетей, для уровня железной дороги - варианты построения объединенных компьютерных сетей, уровня УЗ - организацию отказоустойчивых компьютерных сетей. Обоснована целесообразность внедрения на железнодорожном транспорте гетерогенных компьютерных сетей, важным аспектом которых является маршрутизация. Для научных сотрудников, аспирантов, магистров и студентов, которым необходимы знания о фундаментальных принципах построения составных компьютерных сетей железнодорожного транспорта на основе сетевых технологий.
Description: В. Пахомова: ORCID 0000-0001-8346-0405
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4439
ISBN: 978-966-8471-56-8
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakhomova.pdfA fragment of text513,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.