Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПахомова, Вікторія Миколаївнаuk_UA
dc.date.accessioned2016-01-12T10:57:27Z-
dc.date.available2016-01-12T10:57:27Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationПахомова, В. М. Можливості модернізації комп’ютерної мережі інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці: [препринт] / В. М. Пахомова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 5. – С. 32–38.uk_UA
dc.identifier.issn1681-4886 (Print)-
dc.identifier.issn2413-3833 (Online)-
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4436en
dc.descriptionВ. Пахомова: ORCID 0000-0001-8346-0405uk_UA
dc.description.abstractUK: Запропоновано варіанти модернізації комп’ютерної мережі Придніпровської залізниці: повна заміна концентраторів комутаторами; використання комутаторів і часткове введення маршрутизаторів; організація віртуальних локальних мереж на комутаторах; об’єднання віртуальних мереж маршрутизаторами. Побудовані відповідні імітаційні моделі в Cisco Packet Tracer, на яких виконано дослідження середнього часу реакції мережі. Найкраще значення надає варіант об’єднання віртуальних мереж маршрутизаторами: використання комутації всередині VLAN забезпечує високошвидкісний зв’язок між станціями та серверами, а маршрутизація між VLAN дозволяє розподілити ресурси та скоротити широкомовний трафік. Виконана на розробленій програмній моделі «SPА» оцінка залежності продуктивності комутатора від кількості його портів, технології роботи порту (Ethernet, Fast Ethernet) та матриці середніх значень інтенсивностей трафіків між портами. На розробленій імітаційній моделі «Fast Ethernet» проведено дослідження максимального та середнього часів очікування в черзі, часу реакції мережі за різними методами управління потоком кадрів у напівдуплексному режимі. Виявлено, що метод агресивного захоплення середовища є ефективнішим ніж метод зворотного тиску на станцію мережі.uk_UA
dc.description.abstractRU: Предложены варианты модернизации компьютерной сети Приднепровской железной дороги: полная замена концентраторов коммутаторами; использование коммутаторов и частичное введение маршрутизаторов; организация виртуальных локальных сетей на коммутаторах; объединение виртуальных сетей маршрутизаторами. Разработаны соответствующие имитационные модели в Cisco Packet Tracer, на которых выполнено исследование среднего времени реакции. Лучшее значение дает вариант объединения виртуальных сетей маршрутизаторами: использование коммутации внутри VLAN обеспечивает высокоскоростную связь между станциями и серверами, а маршрутизация между VLAN позволяет распределить ресурсы и сократить широковещательный трафик. Выполнена на разработанной программной модели «SPА» оценка зависимости производительности коммутатора от количества его портов, технологии работы порта (Ethernet, Fast Ethernet) и матрицы средних значений интенсивностей трафиков между портами. На разработанной имитационной модели «Fast Ethernet» проведено исследование максимального и среднего времени ожидания в очереди, времени реакции разными методами управления потоком кадров в полудуплексном режиме. Выявлено, что метод агрессивного захвата среды является эффективнее, чем метод обратного давления на станцию сети.ru_RU
dc.description.abstractEN: The variants of the modernization of the computer network of the Dnieper railway: complete replacement of the switches, hubs; the use of switches and routers partial introduction; organization VLANs on the switches; union virtual network routers. Developed appropriate simulation models in the Cisco Packet Tracer, which carried out the research the average reaction time. The best value option gives the union of virtual networks routers: the use of switching within the VLAN provides high-speed link between workstations and servers, and routing between VLAN enable allocate resources and to reduce broadcast traffic. Made in the developed software model «SPA» assessment of performance depending on the number of its switch ports, the port technology (Ethernet, Fast Ethernet) and the average values of the matrix intensity traffic between the ports. In the developed simulation model «Fast Ethernet» studied the maximum and the average waiting time in the queue, a reaction time of different methods of flow control frames in half-duplex mode. It was found that the method of capturing the aggressive environment is more effective than the method of back pressure to the station network.en
dc.language.isouk_UA-
dc.publisherУкраїнський державний університет залізничного транспорту, Харківuk_UA
dc.subjectінформаційно-телекомунікаційна системаuk_UA
dc.subjectкомутаторuk_UA
dc.subjectмаршрутизаторuk_UA
dc.subjectпортuk_UA
dc.subjectінтенсивність трафікуuk_UA
dc.subjectчас реакціїuk_UA
dc.subjectімітаційна модельuk_UA
dc.subjectинформационно-телекоммуникационная системаru_RU
dc.subjectкоммутаторru_RU
dc.subjectинтенсивность трафикаru_RU
dc.subjectвремя реакцииru_RU
dc.subjectимитационная модельru_RU
dc.subjectinformation-telecommunication systemen
dc.subjectswitchen
dc.subjectrouteren
dc.subjectporten
dc.subjecttraffic intensityen
dc.subjectreaction timeen
dc.subjectsimulation modelen
dc.subjectКЕОМuk_UA
dc.titleМожливості модернізації комп’ютерної мережі інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці [препринт]uk_UA
dc.title.alternativeВозможности модернизации компьютерной сети информационно-телекоммуникационной системы Приднепровской железной дорогиru_RU
dc.title.alternativeThe Possibility of Upgrading the Computer Network of Information-Telecommunication System Dnieper Railwayen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:Статті КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakhomova.pdfпрепринт482,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.