Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4413
Title: Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень
Other Titles: Роль маркетинга в повышении конкурентоспособности грузовых железнодорожных перевозок
The Role of Marketing in Increasing the Competitiveness of Rail Freight
Authors: Шило, Лілія Анатоліївна
Добровольська, І. Л.
П’ятигорець, Ганна Сергіївна
Keywords: вантажні перевезення
регульовані тарифи
вантажопотоки
експедирування вантажу
кон’юнктура
інфраструктурна складова
логістика
конкурентоспроможність
грузовые перевозки
регулируемые тарифы
грузопотоки
экспедирование груза
конъюнктура
инфраструктурная составляющая
логистика
конкурентоспособность
freight transportation
regulated tariffs
freight flows
expediting of load
conjuncture
infrastructure component
logistics
competitiveness
КОАІВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень / Л. А. Шило, І. Л. Добровольська, Г. С. П’ятигорець // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 87–92. – DOI: 10.15802/pte.v0i10.55707.
Abstract: UK: Вступ. Залізничний транспорт має стратегічне значення для України, оскільки обслуговує найбільші вантажо- і пасажиропотоки. Сьогоднішня економічна ситуація вимагає від Укрзалізниці більш гнучкої політики у сфері організації та забезпечення вантажних перевезень, а зростання конкуренції на ринку транспор-тних послуг призводить до необхідності застосування маркетингової концепції у транспортному обслуговуванні населення. Мета. Розробка заходів з підвищення ефективності процесу маркетингу залізничних вантажних перевезень із застосуванням принципів логістики за рахунок розмежування значимих параметрів за сферами застосування. Завдання статті – визначити основні маркетингові та логістичні параметри транспортного обслуговування замовників вантажних залізничних перевезень. Результати та обговорення. Застосування маркетингового підходу на транспорті передбачає врахування широкого комплексу організаційних, економічних, управлінських і фінансових завдань при формуванні збалансованої тарифної системи, вдосконаленні розрахунків вантажних тарифів і визначається доходами від перевезень вантажів. Висновки. Аналіз транспортного ринку і результати дослідження повинні стати важливим вихідним матеріалом для планування й організації вантажних перевезень, вдосконалення управління на транспорті, розробки та реалізації цілого комплексу маркетингових заходів з розширення та підвищення якості транспортних послуг і, в остаточному підсумку, забезпечити стабілізацію фінансового становища залізниць.
RU: Введение. Железнодорожный транспорт имеет стратегическое значение для Украины, поскольку обслуживает крупнейшие грузо- и пассажиропотоки. Сегодняшняя экономическая ситуация требует от Укрзализныци более гибкой политики в сфере организации и обеспечения грузовых перевозок, а рост конкуренции на рынке транспортных услуг приводит к необходимости применения маркетинговой концепции в транспортном обслуживании населения. Цель. Разработка мероприятий по повышению эффективности процесса маркетинга железнодорожных грузовых перевозок с применением принципов логистики за счет разграничения значимых параметров по сферам применения. Задача статьи. Определить основные маркетинговые и логистические параметры транспортного обслуживания заказчиков грузовых железнодорожных перевозок. Результаты и обсуждение. Применение маркетингового подхода на транспорте предполагает учет широкого комплекса организационных, экономических, управленческих и финансовых задач при формировании сбалансированной тарифной системы, совершенствовании расчетов грузовых тарифов и определяется доходами от перевозок грузов. Выводы. Анализ транспортного рынка и результаты исследования должны стать важным исходным материалом для планирования и организации грузовых перевозок, совершенствования управления на транспорте, разработки и реализации целого комплекса маркетинговых мероприятий по расширению и повышению качества транспортных услуг и, в конечном счете, обеспечить стабилизацию финансового положения железных дорог.Введение. Железнодорожный транспорт имеет стратегическое значение для Украины, поскольку обслуживает крупнейшие грузо- и пассажиропотоки. Сегодняшняя экономическая ситуация требует от Укрзализныци более гибкой политики в сфере организации и обеспечения грузовых перевозок, а рост конкуренции на рынке транспортных услуг приводит к необходимости применения маркетинговой концепции в транспортном обслуживании населения. Цель. Разработка мероприятий по повышению эффективности процесса маркетинга железнодорожных грузовых перевозок с применением принципов логистики за счет разграничения значимых параметров по сферам применения. Задача статьи. Определить основные маркетинговые и логистические параметры транспортного обслуживания заказчиков грузовых железнодорожных перевозок. Результаты и обсуждение. Применение маркетингового подхода на транспорте предполагает учет широко-го комплекса организационных, экономических, управленческих и финансовых задач при формировании сбалансированной тарифной системы, совершенствовании расчетов грузовых тарифов и определяется доходами от перевозок грузов. Выводы. Анализ транспортного рынка и результаты исследования должны стать важным исходным материалом для планирования и организации грузовых перевозок, совершенствования управления на транспорте, разработки и реализации целого комплекса маркетинговых мероприятий по расширению и повышению качества транспортных услуг и, в конечном счете, обеспечить стабилизацию финансового положения железных дорог.
EN: Introduction: rail transport is of strategic importance for Ukraine because caters to the largest freight and passenger transportations. Today's economic situation requires from Ukrzaliznytcia more flexible policy in the sphere of organize and provide freight traffic, and increased competition in the transport market makes it necessary to use marketing concepts in public transport services. The goal: elaboration of measures to increase efficiency of the process rail freight marketing, applying the principles of logistics at the expense of significant parameters for the delimitation of spheres of application. The task of the article: to define the basic parameters of the marketing and logistics of transport servicing customers of rail freight. Results and discussion: application of marketing approach on transport assumes the account of a wide complex of organizational, economic, managerial and financial tasks during the formation a balanced tariff system, improving the calculation of freight tariffs and is determined by incomes of freight transportation. Conclusions: The analysis of the transport market and the results of the study should be an important starting material for the planning and organization of freight traffic, improve the management of transport, development and implementation the whole complex of marketing activities to expand and improve the quality of transport services and, ultimately, to stabilize the financial situation of railways.
Description: Л. Шило: ORCID 0000-0003-3235-1377
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4413
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/55707
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/55707/51888
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i10.55707
Appears in Collections:Випуск 10 (ПЕТ)
Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shylo.pdf229,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.