Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4411
Title: Економіко-математичне моделювання в підвищенні ефективності функціонування залізничного транспорту
Other Titles: Экономико-математическое моделирование в повышении эффективности функционирования железнодорожного транспорта
Economy-Mathematical Modeling in Improving the Functioning Railways
Authors: Міщенко, Максим Іванович
Мищенко, Максим Иванович
Mishchenko, Maksym I.
Keywords: економіко-математичне моделювання
експлуатаційні витрати
залізничний транспорт
экономико-математическое моделирование
эксплуатационные расходы
железнодорожный транспорт
economic and mathematical modeling
maintenance
railway transport
КЕМ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Міщенко, М. І. Економіко-математичне моделювання в підвищенні ефективності функціонування залізничного транспорту / М. І. Міщенко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 119–123. – DOI: 10.15802/pte.v0i10.55712.
Abstract: UK: Мета. Полягає в аналізі, виявленні та розробці ефективних заходів з покращення діяльності залізничного транспорту в умовах його реформування та взаємодії з вантажоутворюючими галузями національної економіки за рахунок реалізації методів економіко-математичного моделювання. Методика. Запропонована методика процесу економіко-математичного моделювання включає створення банку даних, основою якого є система паспортів окремих виробничих і територіальних об'єктів. Основний напрямок проектування системи економічної інформації на галузевому рівні – створення інтегрованої системи обробки даних, що погоджує потоки інформації та процедури її обробки на відповідних рівнях. Результати. Проведений у роботі огляд та аналіз існуючих економіко-математичних моделей оптимального планування розвитку й розміщення галузей промисловості дозволяє зробити висновок про необхідність їх використання як конструктивного інструменту вдосконалення існуючого технологічного контуру галузевого планування. Удосконалення галузевого планування й використання багатофакторних економіко-математичних моделей висувають нові вимоги до інформаційного забезпечення планування. Удосконалення методології планування має спричинити і зміни в організаційній структурі управління, у розподілі функцій між різними рівнями управління залізничною галуззю. Створення галузевих і відомчих автоматизованих систем управління вимагає комплексного розгляду методологічного, інформаційного та організаційного аспектів управління залізничною галуззю для проектування взаємодії цих систем із загальнодержавною системою управління національною економікою. Наукова новизна. Запропоновано комплексний підхід до вдосконалення системи планування діяльності залізничного транспорту з урахуванням потреби в перевезеннях вантажоутворюючих галузей національної економіки на основі методів економіко-математичного моделювання. Практична значимість. Результати виконаного дослідження можуть бути використані для підвищення ефективності процесу планування діяльності залізничного транспорту з урахуванням його техніко-економічних можливостей та вимог вантажовласників.
RU: Цель. Заключается в анализе, выявлении и разработке эффективных мер по улучшению деятельности железнодорожного транспорта в условиях его реформирования и взаимодействия с грузообразующими отраслями национальной экономики за счет реализации методов экономико-математического моделирования. Методика. Предложенная методика процесса экономико-математического моделирования включает создание банка данных, основой которого является система паспортов отдельных производственных и территориальных объектов. Основное направление проектирования системы экономической информации на отраслевом уровне – создание интегрированной системы обработки данных, согласовывает потоки информации и процедуры обработки ее на соответствующих уровнях. Результаты. Проведенный в работе обзор и анализ существующих экономико-математических моделей оптимального планирования развития и размещения отраслей промышленности позволяет сделать вывод о необходимости их использования в качестве конструктивного инструмента совершенствования существующего технологического контура отраслевого планирования. Совершенствование отраслевого планирования и использования многофакторных экономико-математических моделей выдвигают новые требования к информационному обеспечению планирования. Совершенствование методологии планирования должно повлечь за собой и изменения в организационной структуре управления, в распределении функций между различными уровнями управления железнодорожной отраслью. Создание отраслевых и ведомственных автоматизированных систем управления требует комплексного рассмотрения методологического, информационного и организационного аспектов управления железнодорожной отраслью для проектирования взаимодействия этих систем с общегосударственной системой управления национальной экономикой. Научная новизна. Предложен комплексный подход к совершенствованию системы планирования деятельности железнодорожного транспорта с учетом потребности в перевозках грузообразующих отраслей национальной экономики на основе методов экономико-математического моделирования. Практическая значимость. Результаты выполненного исследования могут быть использованы при повышении эффективности процесса планирования деятельности железнодорожного транспорта с учетом его технико-экономических возможностей и требований грузовладельцев.
EN: The purpose. It lies in the analysis, identification and development of effective measures to improve the performance of rail transport in terms of its reform and cooperation with freight traffic sectors of the national economy by implementing methods of economic-mathematical modeling. Methods. The technique of the process of economic and mathematical modeling involves creating a database, based on a system of separate production of passports and local facilities. The main direction of economic information system design at the sectoral level - an integrated data processing system that coordinates the flow of information and its processing procedure at the appropriate levels. The Results. Conducted in the review and analysis of existing economic and mathematical models of optimal planning and placement industries suggests the need for their use as a constructive tool to improve existing technological circuit sectoral planning. Improving sectoral planning and use multifactor mathematical economic models put for-ward new requirements for information provision planning. Improving planning methodologies should result in changes in the organizational and management structure, the distribution of functions between different levels of government railway industry. Establishment of branch and departmental automated systems management requires a comprehensive review of methodological, informational and organizational aspects of the railway industry to design these systems to interact with nationwide system of national economy. Scientific novelty. A comprehensive ap-proach to improving the system of railway transport planning, taking into account the need for traffic freight transport-creating national economy based on the methods of economic-mathematical modeling. The practical significance. The results of the research can be used to improve the efficiency of the planning process of railway transport in view of its technical and economic opportunities and requirements of cargo.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4411
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/55712
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/55712/51893
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i10.55712
Appears in Collections:Випуск 10 (ПЕТ)
Статті КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mishchenko.pdf228,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.