Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4408
Title: Діяльність підприємств туристичної галузі з урахуванням регіональних особливостей розвитку транспортного туризму
Other Titles: Деятельность предприятий туристической отрасли с учетом региональных особенностей развития транспортного туризма
Activities of Tourist Enterprises, Taking into Account Regional Features of Transport Tourism Progress
Authors: Копитко, Василь Іванович
Keywords: туристичні кластери регіонального рівня
транспортний туризм
залізничний туризм
інноваційний шлях розвитку
регіональні туристичні кластери підприємств
туристические кластеры регионального уровня
транспортный туризм
железнодорожный туризм
инновационный путь развития
региональные туристические кластеры предприятий
tourism regional clusters
tourism transport
railway tourism
innovative way of development
regional tourism cluster enterprises
КГП (ЛФ)
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Копитко, В. І. Діяльність підприємств туристичної галузі з урахуванням регіональних особливостей розвитку транспортного туризму / В. І. Копитко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 99–104. – DOI: 10.15802/pte.v0i10.55709.
Abstract: UK: Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, методичних і практичних аспектів реалізації інноваційного потенціалу регіональних туристичних кластерів з урахованням транспортної складової на ринку туристичних послуг. Методика. Теоретико-методичною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з туристичної діяльності, проблем розвитку підприємницької діяльності, регіональної економіки та сталого розвитку регіонів, теорій інноваційної діяльності. Запропоновано формування регіонального кластера, що сприятиме ефективному функціонуванню транспортного туризму і дозволить забезпечити сталий соціально-економічний розвиток території. Результати. Враховуючи різноманітні види туризму, залізничний туризм є частиною транспортної інфраструктури туризму (на прикладі Закарпатської області). Роль залізничного транспорту у формуванні транспортної інфраструктури туризму очевидна, оскільки вона забезпечуватиме: багатофункціональність, комунікативність, динамічність, незважаючи на форми власності (державна, приватна, змішана). У цілому стратегія держави повинна зводиться до збільшення спеціалізації фірм у сфері туризму. Спеціалізація фірм може служити додатковим стабілізатором розвитку туристичної індустрії, що полягає у створенні регіональних туристичних утворень за напрямами діяльності де буде визначено місце транспортного туризму, включаючи залізничний туризм, оскільки залізниці часто проходять там, куди не в змозі доставити туристів інший транспорт. Саме така структура здатна служити ядром, навколо якого формується туристично-інноваційний регіональний кластер. Наукова новизна. Проаналізовано сутність та основні напрямки туристичної діяльності в Україні та її регіонах, проведено регіональні та міжнародні зіставлення результатів цієї діяльності, у тому числі розвиток транспортного туризму та залізничного туризму. Виявлено фактори, що зумовлюють специфіку інноваційної діяльності у сфері транспортного туризму, обґрунтовано необхідність переходу підприємств туристичної галузі на інноваційний шлях розвитку, запропоновано шляхи вдосконалення кластерного підходу до організації регіонального туризму (на прикладі Закарпатської області) із врахуванням реформування залізничної галузі в Україні. Практична значимість. Запропоновані автором положення та рекомендації можуть бути використані як теоретико-методична база туристичних фірм для реалізації інноваційного потенціалу туристичних кластерів регіонального рівня.
RU: Цель. Цель исследования – разработка теоретических, методических и практических аспектов реализации инновационного потенциала региональных туристических кластеров с учетом транспортной составляющей на рынке туристических услуг. Методика. Теоретико-методической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых по туристической деятельности, развитию предпринимательской деятельности, региональной экономики и устойчивому развитию регионов, теорий инновационной деятельности. Предложено формирование регионального кластера, что будет способствовать эффективному функционированию транспортного туризма и позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие территории. Результаты. Учитывая различные виды туризма, железнодорожный туризм является частью транспортной инфраструктуры туризма (на примере Закарпатской области). Роль железнодорожного транспорта в формировании транспортной инфраструктуры туризма очевидна, поскольку она будет обеспечивать: многофункциональность, коммуникативность, динамичность, несмотря на формы собственности (государственная, частная, смешанная). В целом стратегия государства должна сводится к углублению специализации фирм в сфере туризма. Специализация фирм может служить дополнительным стабилизатором развития туристической индустрии, которая заключается в создании региональных туристических образований по направлениям деятельности где будет определено место транспортного туризма, включая железнодорожный туризм, поскольку железные дороги часто проходят там, куда не в состоянии доставить туристов другой транспорт. Именно такая структура способна служить основой, вокруг которого формируется туристический инновационный региональный кластер. Научная новизна. Проанализированы сущность и основные направления туристической деятельности в Украине и ее регионах, проведеные региональные и международные сопоставления результатов этой деятельности, в том числе развитие транспортного и железнодорожного туризма. Выявлены факторы, обусловливающие специфику инновационной деятельности в сфере транспортного туризма, обоснована необходимость перехода предприятий туристической отрасли на инновационный путь развития, предложены пути совершенствования кластерного подхода к организации регионального туризма (на примере Закарпатской области), с учетом реформирования железнодорожной отрасли в Украине. Практическая значимость. Предложенные автором положения и рекомендации могут быть использованы в качестве теоретико-методической базы туристических фирм для реализации инновационного потенциала туристических кластеров регионального уровня.
EN: Purpose. Generalization and extension of theoretical and methodological foundations and elaboration of practical recommendations for the introduction of cluster model of development of enterprises of the tourism industry is conducted, given the regional characteristics of the transport tourism in Ukraine. For example Trans Carpathian region expediency of the further development of railway tourism is proved. Methods. Theoretical and methodological basis of the study is the work of national and foreign scholars on tourism, the problems of business development, regional economic and sustainable development of the regions, theories of innovation. A regional cluster formation, which will contribute to the effective functioning of transport and tourism, will ensure sustainable socio-economic development of the territory is proposed. Results. Taking into consideration various types of tourism rail tourism transport is a part of the tourism infrastructure (for example, Trans Carpathian region). The role of rail transport in shaping transport infrastructure of tourism is obvious, because it will provide: functionality, communicative, dynamic, despite the type of ownership (public, private, mixed). Overall state strategy should be reduced to increase specialize in tourism. Specialization firms can serve as an additional stabilizer of the tourism industry, which is to create a regional tourism entities in the direction where the place of transport tourism will be determined, including train tourism because the railway are often places where not able to bring tourists another vehicle. Such structure is able to serve as the nucleus emerging tourist and regional innovation cluster. Scientific innovation. The essence and main trends of tourism in Ukraine and its regions conducted regional and international comparison of the results of these activities including the development of rail transport and tourism are analized. The factors which determine the specificity of innovation in the transport of tourism, the necessity of transition of the tourism industry on the innovative path of development, suggest ways of improving the cluster approach to regional tourism (for example, Trans Carpathian region), with regard to reforming the railway industry in Ukraine. The practical significance. The proposed provisions and author recommendations can be used as a theoretical and methodological base of travel agencies to implement innovative potential tourism clusters regional level.
Description: В. Копитко: ORCID 0000-0003-2457-1505
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4408
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/55709
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/55709/52842
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i10.55709
Appears in Collections:Випуск 10 (ПЕТ)
Статті КГСЕП (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopytko.pdf241,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.