Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4397
Title: Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом
Other Titles: Методические подходы к оценке экономической эффективности инвестиций в развитие туристических перевозок железнодорожным транспортом
Methodical Approaches to Assessment of Economic Efficiency of Investments into Development of Tourist Traffic by Rail
Authors: Гненний, Олег Миколайович
Гненный, Олег Николаевич
Gnennyi, Oleh M.
Hnennyi, O. M.
Keywords: туристичні послуги
залізничний туризм
туристичні залізничні перевезення
економічна ефективність інвестицій
рівень ризику інвестиційного проекту
туристические услуги
железнодорожный туризм
туристические железнодорожные перевозки
экономическая эффективность инвестиций
уровень риска инвестиционного проекта
travel services
rail tourism
tourist railway transportation
economic efficiency of investments
the risk level of the investment project
КЕМ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Гненний, О. М. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом / О. М. Гненний // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 7–14. – DOI: 10.15802/pte.v0i10.55653.
Abstract: UK: Мета. Розробка методичних підходів до оцінки економічної ефективності інвестицій, спрямованих на розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом та залізничного туризму. Методика. Використовується системний підхід та загальнонаукові й спеціальні методи дослідження: наукової абстракції, аналізу та синтезу, математичної статистики, проектного аналізу, фінансової математики, статистичних випробувань, оцінки економічної ефективності інвестицій, якісного та кількісного оцінювання рівня ризику. Наразі в Україні чинні декілька нормативних документів у сфері оцінки економічної ефективності інвестицій. Ці нормативні акти відображають певний методичний інструментарій щодо структури прогнозних грошових потоків, визначення їх складових, розрахунку основних показників економічної ефективності інвестицій з урахуванням чинника часу, проте замало уваги приділено кількісному оцінюванню ризиків інвестиційного проекту та їх врахуванню під час визначення його економічної ефективності. Результати. Доведено доцільність врахування рівня ризику шляхом коригування ставки дисконту, для чого в роботі запропоновано відповідні методичні підходи. Під час прогнозування грошових потоків сценаріїв запропоновано враховувати балансування прогнозованих доходів від надання туристичних послуг у межах інвестиційного проекту з прогнозними витратами споживачів відповідних послуг. Кількісна оцінка рівня ризику інвестиційного проекту здійснюється на підставі формування сценаріїв його реалізації за допомогою економіко-статистичних методів. Показником рівня ризику проекту є стандартне відхилення внутрішньої норми доходу за сценаріями. Ставка дисконту інвестиційного проекту визначається на підставі зв'язку вартості капіталу з рівнем ризику. Наукова новизна. Набули подальшого розвитку: методичні підходи щодо прогнозування грошових потоків інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток залізничного туризму, які, на відміну від існую-чих, передбачають балансування прогнозованих доходів від надання туристичних послуг з прогнозними витратами споживачів відповідних послуг; методичні підходи щодо оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризиків, які, на відміну від існуючих, інтегрують підходи, що базуються на підвищенні ставки дисконту на премію за ризик, та підходи, що передбачають визначення показників очікуваної ефективності. Практична значимість. Виконані дослідження дозволяють підвищити вірогідність прогнозування грошових потоків за сценаріями реалізації інвестиційного проекту, а також оцінки його економічної ефективності.
RU: Цель. Разработка методических подходов к оценке экономической эффективности инвестиций, направленных на развитие туристических перевозок железнодорожным транспортом и железнодорожного туризма. Методика. Используется системный подход и общенаучные и специальные методы исследования: научной абстракции, анализа и синтеза, математической статистики, проектного анализа, финансовой математики, статистических испытаний, оценки экономической эффективности инвестиций, качественного и количественного оценивания уровня риска. Сейчас в Украине действуют несколько нормативных документов в сфере оценки экономической эффективности инвестиций. Эти нормативные акты отражают определенный методический инструментарий относительно структуры прогнозных денежных потоков, определения их составляющих, расчета основных показателей экономической эффективности инвестиций с учетом фактора времени, однако мало внимания уделено количественному оцениванию рисков инвестиционного проекта и их учету при определении его экономической эффективности. Результаты. Доказывается целесообразность учета уровня риска путем корректировки ставки дисконта, для чего в работе предложены соответствующие методические подходы. При прогнозировании денежных потоков сценариев предложено учитывать сбалансированность прогнозируемых доходов от предоставления туристических услуг в рамках инвестиционного проекта с прогнозными расходами потребителей соответствующих услуг. Количественная оценка уровня риска инвестиционного проекта осуществляется на основании формирования сценариев его реализации с помощью экономико-статистических методов. Показателем уровня риска проекта является стандартное отклонение внутренней нормы дохода по сценариям. Ставка дисконта инвестиционного проекта определяется на основании связи стоимости капитала с уровнем риска. Научная новизна. Получили дальнейшее развитие: методические подходы к прогнозированию денежных потоков инвестиционных проектов, направленных на развитие железнодорожного туризма, которые, в отличие от существующих, предусматривают сбалансированность прогнозируемых доходов от предоставления туристических услуг с прогнозными расходами потребителей соответствующих услуг; методические подходы к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов с учетом рисков, которые, в отличие от существующих, интегрируют подходы, основанные на повышенные ставки дисконта на премию за риск, и подходы, предусматривающие определение показателей ожидаемой эффективности. Практическая значимость. Проведенные исследования позволяют повысить достоверность прогнозирования денежных потоков по сценариям реализации инвестиционного проекта, а также оценки их экономической эффективности.
EN: Purpose. Development of methodical approaches to assessment of economic efficiency of investments on access gained to the development of tourist traffic by rail and rail tourism. Method. Use a systematic approach and the general scientific and special methods of research: scientific abstraction, analysis and synthesis, mathematical statistics, project analysis, financial and howl mathematics, statistical tests, assessment of economic efficiency of investments, qualitative and respectively quantitative assessment of the level of risk. Now in Ukraine there are few normative instruments in the field of evaluation of economic efficiency of investments. These regulations-reflect a certain methodological tools regarding the structure of forecast cash flows, identify their components, calculation of the main indicators of economic efficiency of investments taking into account the time factor, however, little attention is paid to quantitative estimation of risks of investment project and taken into account in determining its economic efficiency. Results. It proves the expediency of the accounting of level of risk by adjusting the discount rate for which the work proposed appropriate methodological approaches. When forecasting the cash flows of the scenarios proposed to account for the balance of the projected revenue from the local-delivery of travel services in the framework of the investment project with predicted costs-consumers of the respective services. Quantitative assessment of the risk level of the investment project is carried out on the basis of the formation scenarios of its realization with the help of economic-statistical methods. Indicator of the level of project risk is the standard deviation of the internal rate of yield on the scenarios. The discount rate of the investment project is determined based on the communication cost of capital with the risk level. Scientific innovation. Received further development: methodical approaches to forecasting cash flows for investment projects aimed at the development of railway tourism, which, unlike existing ones, provide balance projections-projected income from provision of tourist services with projected costs to consumers of the corresponding services; methodical approaches to an estimation of economic efficiency of investment projects taking into account risks, which, unlike the existing, integrate the approaches based on higher discount rates on the risk premium, and approaches the definition of the indices as expected. Practical significance. This can improve the accuracy of forecasting cash flows according to scenarios of the investment project implementation and increase reliability of evaluation of economic efficiency of investment projects.
Description: О. Гненний: ORCID 0000-0002-2944-5105
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4397
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/55653
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/55653/51812
ISSN: 2309-82IX (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i10.55653
Appears in Collections:Випуск 10 (ПЕТ)
Статті КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hnennyi.pdf272,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.