Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4369
Title: Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту в сучасних умовах
Other Titles: Пути повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта в современных условиях
Ways to Increase Competitiveness of Railway Transport in Modern Conditions
Authors: Бех, Петро Вікторович
Бех, Петр Викторович
Beh, Petro V.
Нестеренко, Галина Іванівна
Нестеренко, Галина Ивановна
Nesterenko, Galina I.
Музикіна, Світлана Ігорівна
Музыкина, Светлана Игоревна
Muzykina, Svetlana I.
Лашков, Олександр Васильович
Лашков, Александр Васильевич
Lashkov, Oleksandr V.
Музикін, Михайло Ігорович
Музыкин, Михаил Игоревич
Muzykin, Mykhayl I.
Muzykin, Mykhailo I.
Keywords: вантажообіг
пасажирообіг
види транспорту
конкурентоспроможність
види конкуренції
особливості транспорту
грузооборот
пассажирооборот
виды транспорта
конкурентоспособность
виды конкуренции
особенности транспорта
freight turnover
passenger turnover
types of transport
competitiveness
types of competition
features of transport
КУЕР
КБЖД
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Бех П. В., Нестеренко Г. І., Музикіна С. І., Лашков О. В., Музикін М. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту в сучасних умовах. Наука та прогрес транспорту. 2015. № 5 (59). С. 25–39. doi: 10.15802/stp2015/55349.
Abstract: UK: Мета. У роботі необхідно провести аналіз видів конкуренції на транспортному ринку з метою пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту та визначити питання щодо забезпечення рівних умов для всіх учасників ринку шляхом усунення дискримінації у конкуренції. Методика. Авторами зроблений аналіз останніх досліджень і публікацій за даною проблематикою. Досліджено питання розвитку конкуренції, підвищення рівня конкурентоспроможності на залізничному транспорті. Звертається увага на те, що, у зв’язку зі спадом обсягів перевезень на всіх видах транспорту, конкуренція може істотно змінити сформовані раніше звичні сфери ефективного застосування різних видів транспорту. Кожен вид транспорту займає певний сегмент транспортного ринку з урахуванням своїх техніко-економічних особливостей, слабо конкуруючи, а в ряді випадків – і зовсім не конкуруючи, один із одним (крім автомобільного транспорту). Однак всередині цих сегментів цілком можлива конкуренція. Результати. Авторами виявлено проблеми управління конкурентоспроможністю, в тому числі на транспортному ринку, які вимагали всебічного аналізу та серйозного наукового обґрунтування. Наукова новизна. У результаті роботи були структуровані особливості транспорту та транспортної продукції в сучасних умовах. Наведені залежності пасажиро- та вантажообігів за видами транспорту за останні десять років. Розглянуто питання отримання додаткового прибутку шляхом надання вантажовласникові ряду сервісних оплачуваних послуг. Оптимальне поєднання вартості та якості даних послуг для кожного транспортного підприємства сприяє підвищенню його конкурентного статусу. Практична значимість. Конкуренція між підприємствами галузі поставила питання про підвищення конкурентоспроможності не тільки залізничних підсистем, безпосередньо задіяних у технологіях руху вантажів та пересування пасажирів, але й організації інфраструктури. Це стосується, в першу чергу, підсистем із розширення послуг та поліпшення сервісу для пасажирів і вантажовласників. Досягається забезпечення рівних умов для всіх учасників ринку завдяки забороні трьох ключових антиконкурентних дій: прийняття угод, що обмежують конкуренцію; зловживання домінуючим (монопольним) становищем та злиття, що призводять до домінуючої позиції на ринку та обмежують конкуренцію.
RU: Цель. В работе необходимо провести анализ видов конкуренции на транспортном рынке с целью поиска путей повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта и определить вопросы обеспечения равных условий для всех участников рынка путем устранения дискриминации в конкуренции. Методика. Авторами проведен анализ последних исследований и публикаций по данной проблематике. Исследованы вопросы развития конкуренции, повышения уровня конкурентоспособности на железнодорожном транспорте. Обращается внимание на то, что в связи со спадом объемов перевозок на всех видах транспорта конкуренция может существенно изменить сложившиеся ранее привычные сферы эффективного применения различных видов транспорта. Каждый вид транспорта занимает определенный сегмент транспортного рынка с учетом своих технико-экономических особенностей, слабо конкурируя, а в ряде случаев – и вовсе не конкурируя друг с другом (кроме автомобильного транспорта). Однако внутри этих сегментов вполне возможна конкуренция. Результаты. В процессе исследования выявлены проблемы управления конкурентоспособностью, в том числе на транспортном рынке, которые требовали всестороннего анализа и серьезного научного обоснования. Научная новизна. В результате работы были структурированы особенности транспорта и транспортной продукции в современных условиях. Приведены зависимости пассажиро- и грузооборота по видам транспорта за последние десять лет. Рассмотрен вопрос получения дополнительной прибыли путем предоставления грузовладельцу ряда сервисных оплачиваемых услуг. Оптимальное сочетание стоимости и качества данных услуг для каждого транспортного предприятия способствует повышению его конкурентного статуса. Практическая значимость. Конкуренция между предприятиями отрасли поставила вопрос о повышении конкурентоспособности не только железнодорожных подсистем, непосредственно задействованных в технологиях движения грузов и передвижения пассажиров, но и организации инфраструктуры. Это касается, в первую очередь, – подсистем по расширению услуг и улучшению сервиса для пассажиров и грузовладельцев. Обеспечение равных условий для всех участников рынка достигается благодаря запрету трех ключевых антиконкурентных действий: принятия соглашений, ограничивающих конкуренцию; злоупотребление доминирующим (монопольным) положением и слияния, которые приводят к доминирующей позиции на рынке и ограничивают конкуренцию.
EN: Purpose. In this paper it is necessary to analyze the types of competition in the transport market in order to find ways to improve the competitiveness of railway transport and to determine the ensuring equal conditions for all market participants by eliminating discrimination in competition. Methodology. Analysis of recent research and publications on the subject was held by the authors. The question of the development of competition, increased competitiveness in railway transport was investigated. Attention is drawn to the fact that due to the decline in traffic volumes on all modes of transport competition may significantly change the usual sphere the effective use of different modes of transport. Every mode of transport occupies a particular segment of the transport market, taking into account its technical and economic features, weakly competing, and in some cases do not compete with each other (except the road transport). However, it is entirely possible competition inside these segments. Findings. The problems of management of competitiveness, including the transport market, which required extensive analysis and serious scientific study, were identified. Originality. As a result of this work the features of transport and production of transport in modern conditions were structured. The dependences of passenger turnover and freight turnover by mode of transport over the past decade were shown. The question of additional profits by providing the cargo owners a range of service was examined. The optimal combination of cost and quality of such services at each transportation company promotes increasing its competitive status. Practical value. Competition between enterprises of the industry put the aim of improving the competitiveness of not only railway subsystems directly involved in technology movement of cargoes and the movement of passengers, but also the organization of infrastructure in the first place – subsystems to expand services and improve service for passengers and cargo owners. Ensuring of equal conditions for all market participants is achieved through a ban of three key anti-competitive actions: the adoption of agreements restricting competition; abuse of a dominant (monopolistic) position and mergers, which result in a dominant market position to restrict competition.
Description: В. Бех: ORCID 0000-0002-1782-9224, Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201, С. Музикіна: ORCID 0000-0002-5832-6949, О. Лашков: ORCID 0000-0001-7380-987X, М. Музикін: ORCID 0000-0003-2938-7061
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4369
http://stp.diit.edu.ua/article/view/55349/52855
http://stp.diit.edu.ua/article/view/55349
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2015/55349
Appears in Collections:Статті КБЖД
Статті КУЕР
№ 5 (59)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.