Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4337
Title: Роль иностранного языка в подготовке конкурентоспособных специалистов
Other Titles: Роль іноземної мови у підготовці конкурентоздатних фахівців
The Role of the Foreign Language in the Preparation of the Competitive Specialists
Authors: Смирнова, Майя Львовна
Keywords: качество образования
требования к специалисту
владение иностранным языком
профессионально-ориентированное обучение
профессиональные и лингвистические знания
якість освіти
вимоги до фахівця
володіння іноземною мовою
професійно-орієнтоване навчання
професійні та лінгвістичні знання
education quality
requirements for a specialist
foreign language commands
professional-oriented education
professional and linguistic knowledge
КІМ
Issue Date: 2015
Publisher: Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Григория Сковороды
Citation: Смирнова, М. Л. Роль иностранного языка в подготовке конкурентоспособных специалистов / М. Л. Смирнова // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХІV Міжнародної наук.- практ. інтернет-конференції (30-31 травня 2015 р.) : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницкий гос. пед. університет ім. Грігорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – С. 252–254.
Abstract: RU: В статье рассматривается вопрос конкурентоспособности современного специалиста, его готовность решать профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. Подробно излагается современная концепция языкового образования в неязыковом вузе. Статья представляет собой интерес для педагогов, преподавателей иностранного языка неязыковых факультетов вузов.
UK: У статті розглядається питання конкурентоспроможності сучасного фахівця, його готовність вирішувати професійні завдання в умовах іншомовної комунікації. Докладно викладається сучасна концепція мовної освіти в немовному вузі. Стаття становить інтерес для педагогів, викладачів іноземної мови немовних факультетів вузів.
EN: This paper examines the competitiv in essof the modern expert, his willingness to solve professional problems in a foreign language communication. The modern concept of the language learning is concerned technical higher school. The article is interesting to the instructors of the higher educational establishments.
Description: M. Смирнова: ORCID: 0000-0002-2576-044X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4337
Appears in Collections:Статті КІМ ДІІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smyrnova_1.pdf169,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.