Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4318
Title: Методика проведення ризик-аналізу технічного стану обладнання тягових мереж
Other Titles: Методика проведения риск-анализа технического состояния оборудования тяговых сетей
Methodology of Risk Analysis the Technical Condition of Traction Networks Equipment
Authors: Матусевич, Олександр Олександрович
Міронов, Дмитро Вікторович
Keywords: електропостачання
електрифіковані залізниці
тягова підстанція
обладнання
технічне обслуговування
ремонт
діагностування
технічний стан
теорія ризиків
ризик-аналіз
электроснабжение
электрифицированные железные дороги
тяговая подстанция
оборудование
техническое обслуживание
диагностирование
техническое состояние
теория рисков
риск-анализ
electricity
electrical railways
traction substation equipment
maintenance
repair
diagnostics
technical condition
the theory of risk
risk analysis
КІСЕ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Матусевич О. О., Міронов Д. В. Методика проведення ризик-аналізу технічного стану обладнання тягових мереж. Електрифікація транспорту. 2015. № 9. С. 115–122. DOI: 10.15802/etr.v0i9.51735.
Abstract: UK: Розробка нових стратегій оцінки технічного стану обладнання тягових мереж для підвищення його надійності. Для вирішення поставленого завдання були використані основні положення теорії ризиків. Оцінка ризику експлуатації обладнання здійснювалася в результаті аналізу відмов устаткування тягових підстанцій. Внаслідок проведених досліджень була запропонована методика ризик-аналізу стану обладнання тягових мереж, яка формалізує процедуру технічного обслуговування в залежності від співвідношення обчислюваних і цільових (планових) рівнів ризику. Розглянуто основні положення теорії ризиків, принципи побудови і функціонування системи ризик-менеджменту. Показана актуальність формування на підприємствах енергетичної галузі залізничного транспорту системи внутрішнього контролю та управління ризиками експлуатації обладнання. Запропоновано процес управління ризиками та методика підвищення якості обслуговування обладнання тягових мереж, застосовані більш досконалі методи аналізу відмов електрообладнання. Формування на підприємствах електрифікованих залізниць України системи управління ризиками дозволить підвищити ефективність реалізації і поліпшити контроль управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення правил експлуатації, системи технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) обладнання і забезпечить попередження виникнення та зниження важкості можливих наслідків.
RU: Разработка новых стратегий оценки технического состояния оборудования тяговых сетей для повышения его надежности. Для решения поставленной задачи были использованы основные положения теории рисков. Оценка риска эксплуатации оборудования осуществлялась в результате анализа отказов оборудования тяговых подстанций. Вследствие проведенных исследований была предложена методика риск-анализа состояния оборудования тяговых сетей, которая формализует процедуру технического обслуживания в зависимости от соотношения вычисленых и целевых (плановых) уровней риска. Рассмотрены основные положения теории рисков, принципы построения и функционирования системы риск-менеджмента. Показана актуальность формирования на предприятиях энергетической отрасли железнодорожного транспорта системы внутреннего контроля и управления рисками эксплуатации оборудования. Предложено процесс управления рисками и методика повышения качества обслуживания оборудования тяговых сетей, применены более совершенные методы анализа отказов электрооборудования. Формирование на предприятиях электрифицированных железных дорог Украины системы управления рисками позволит повысить эффективность реализации и улучшить контроль управленческих решений, направленных на совершенствование правил эксплуатации, системы технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) оборудования и обеспечит предупреждение возникновения и снижения тяжести возможных последствий.
EN: The development of new strategies to evaluate the technical condition of the equipment traction networks to improve its reliability. To solve this problem have been used basic tenets of the theory of risk. The risk assessment was carried out operation of the equipment as a result of equipment failure analysis of traction substations. As a consequence of the research proposed a method for risk analysis of equipment traction networks, which formalizes the process of maintenance, depending on the ratio of the calculated and target (planned) risk levels. The basic tenets of the theory of risk, principles of construction and operation of the risk management system. The urgency of the formation of the enterprises of the energy sector of railway transport system of internal control and risk management of the equipment. Suggested risk management process and methodology to improve the quality of service equipment traction networks, applied improved methods for analyzing electrical failures. Formation of the enterprises of Ukraine electrified railways risk management systems will improve the efficiency of implementation and to improve the control of management decisions aimed at improving the rules of operation, system maintenance and repair equipment and provide warning of occurrence and reduce the severity of the possible consequences.
Description: О. Матусевич: ORCID 0000-0002-2174-7774; Д. Міронов: ORCID 0000-0002-5717-4322
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4318
http://etr.diit.edu.ua/article/view/51735
http://etr.diit.edu.ua/article/view/51735/47510
Other Identifiers: DOI: 10.15802/etr.v0i9.51735
Appears in Collections:Статті КІСЕ
№ 09 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.