Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4298
Title: Особливості фінансування діяльності залізниці в умовах акціонування
Other Titles: Особенности финансирования деятельности железной дороги в условиях акционирования
Features of Funding Operations of the Railway in Conditions of its Corporatization
Authors: Сначов, Микола Павлович
Ломтєва, Ірина Миколаївна
Рогожина, І. О.
Дегальцева, Л. В.
Фрунзa, Г. М.
Keywords: реформування залізничного транспорту
акціонування
джерело фінансування
власнe джерелo
позиковий капітал
реформирование железнодорожного транспорта
акционирование
источник финансирования
собственный источник
заемный капитал
the reformation of the railway transport
corporatization
source of financing
own source
borrowed capital
КОАІВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Особливості фінансування діяльності залізниці в умовах акціонування / М. П. Сначов, І. М. Ломтєва, І. О. Рогожина, Л. В. Дегальцева, Г. М. Фрунзa // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. – С. 101–104. – DOI: 10.15802/pte.v0i9.50336.
Abstract: UK: Мета. Критичний рівень фінансового стану залізниці України, необхідність технологічної модернізації та впровадження інновацій в галузі потребують значних інвестицій. Робота присвячена дослідженню можливих джерел залучення фінансових ресурсів, необхідних для розвитку залізничного транспорту в Україні, зокрема, під час акціонування залізничної галузі. Методика. Дослідження на основі аналізу існуючих джерел фінансування діяльності корпорацій закордоном та на підприємствах України. Результати. Проведено аналіз ефективних джерел формування фінансових ресурсів, необхідних для модернізації залізничного транспорту в Україні. Практична значимість. Впровадження вказаних підходів дозволить обґрунтувати економічну доцільність і пропорції внутрішнього та зовнішнього джерел фінансування залізничного транспорту в умовах його акціонування.
RU: Цель. Критический уровень финансового состояния железной дороги Украины, необходимость технической модернизации и внедрения инноваций в отрасли требуют значительных инвестиций. Работа посвящена исследованию возможных источников привлечения финансовых ресурсов, необходимых для развития железнодорожного транспорта в Украине, в частности, при акционировании железнодорожной отрасли. Методика. Исследование на основании анализа существующих источников финансирования деятельности корпораций за рубежом и на предприятиях Украины. Результаты. Проведен анализ эффективных источников формирования финансовых ресурсов, необходимых для развития железнодорожного транспорта в Украине. Практическая значимость. Внедрение указанных подходов позволит обосновать экономическую целесообразность и пропорции внутреннего и внешнего источников финансирования железнодорожного транспорта в условиях его акционирования.
EN: The purpose. The critical level of the financial condition of railways in Ukraine, the need for technical modernization and innovation in the industry require significant investments. The work is dedicated to researching the possible sources of attraction of the financial resources, necessary for the development of the railway transport. Methods. Researching is based on the analysis of existing sources of funding corporations in abroad and at the enterprises in Ukraine. The Results. The effective sources of formation of the financial resources necessary for the modernisation of the railway transport in Ukraine were analysed. The practical significance. Implementation of these approaches will allow to ground the economic feasibility and the proportion of internal and external sources of financing the railway transport in conditions of its corporatization.
Description: М. Сначов: ORCID ID: 0000-0001-7908-0362, І. Ломтєва: ORCID ID: 0000-0003-2838-3851
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4298
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50336/46313
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50336
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i9.50336
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50336
Appears in Collections:Випуск 09 (ПЕТ)
Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snachov.pdf197,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.