Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4291
Title: Економіко-технологічні моделі аналізу й управління експлуатацією парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів
Other Titles: Экономико-технологические модели анализа и управления эксплуатацией парка электродвигателей железнодорожных стрелочных переводов
Economic-Technological Models for Analysis and Management Operation for Parks of Electric Motors of Turnouts
Authors: Скалозуб, Владислав Васильович
Скалозуб, Владислав Васильевич
Skalozub, Vladislav V.
Skalozub, Vladyslav V.
Осовик, Володимир Миколайович
Осовик, Владимир Николаевич
Osovik, Vladimir N.
Osovyk, Volodymyr M.
Клименко, Іван Вікторович
Клименко, Иван Викторович
Klymenko, Ivan V.
Keywords: економіко-технологічне моделювання
экономико-технологическое моделирование
economical and technological modeling
парки технічних систем
парки технических систем
parks of technical systems
процеси експлуатації
процессы эксплуатации
the operation processes
поточний стан
текущее состояние
operating status
електричні двигуни стрілочних переводів
электрические двигатели стрелочных переводов
electrical motor of rail turnouts
нечіткі двоетапні моделі планування
нечеткие двухэтапные модели планирования
two-stage fuzzy planning model
агреговані часові ряди
агрегированные временные ряды
aggregated time series
константа Херста
показатель Херста
Hurst index
КІТ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Скалозуб, В. В. Економіко-технологічні моделі аналізу й управління експлуатацією парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів / В. В. Скалозуб, В. М. Осовик, І. В. Клименко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. – С. 129–137. – DOI: 10.15802/pte.v0i9.50341.
Abstract: UK: Мета. Підвищення ефективності та стійкості процесів експлуатації на залізницях, зменшення експлуатаційних витрат неможливі без розвитку комплексних систем автоматизації, призначених для експлуатації парків технічних систем – АСЕП. Стаття присвячена питанням удосконалення АСЕП в частині розвитку методів аналізу й планування черговості діагностування та ремонтів електричних двигунів (ЕД) залізничних стрілочних переводів з урахуванням умов недетермінованості. Удосконалені технологічні й економічні моделі, за якими виконується автоматизоване управління АСЕП, повинні враховувати різну форму інформації про технічний стан пристроїв та умови функціонування транспортної системи (зокрема, нечітку). Також моделі повинні забезпечувати можливості адаптації параметрів і більшої результативності процедур планування з метою підвищення ефективності залізничних перевезень у цілому. Методика. Дослідження були здійснені з використанням процедур моніторингу та діагностування ЕД, які перебували під впливом робочих навантажень. Управління експлуатацією парків ЕД виконується на основі індивідуальних інтелектуальних моделей, а також мереж Кохонена, побудованих за спектральними характеристиками струму ЕД. При плануванні ремонтів ураховується спеціалізація виконавців. Черговість обслуговування ЕД визначається на основі нечіткої двоетапної моделі планування. Для аналізу й прогнозування параметрів недетермінованих процесів застосовуються методи хаотичної динаміки. Результати. Удосконалено економіко-технологічні моделі аналізу й управління автоматизованими процесами експлуатації парків ЕД при нечіткому описі параметрів та умов. Вони ураховують поточний стан технічних систем, а також можливі збої процесу перевезень. Досліджено властивості недетермінованих процесів залізничних перевезень. Наукова новизна. Набули розвитку економіко-технологічні моделі автоматизованого управління експлуатацією парків ЕД, які враховують умови нечіткого опису параметрів системи. Моделі призначені для планування черговості діагностування та ремонтів ЕД, також вони ураховують спеціалізацію підприємств. Досліджено властивості процедури аналізу та інтерпретації недетермінованих часових рядів вагонопотоків при агрегуванні їх рівнів. Практична значимість. Результати досліджень забезпечують можливість автоматизації та підвищення ефективності процесів економіко-технологічного управління експлуатацією парків ЕД стрілочних переводів за умов нечіткого визначення параметрів системи. Процедура аналізу агрегованих рядів забезпечує можливості обґрунтованої інтерпретації їх властивостей та отримання достовірних оцінок прогнозування і плану-вання на основі часових рядів.
RU: Цель. Повышение эффективности и устойчивости процессов эксплуатации на железных дорогах, уменьшение эксплуатационных расходов невозможны без развития комплексных систем автоматизации эксплуатации парков технических систем – АСЭП. Статья посвящена вопросам совершенствования АСЭП в части развития методов анализа и планирования очередности диагностики и ремонтов электрических двигателей (ЭД) железнодорожных стрелочных переводов с учетом условий недетерминированности. Усовершенствованные технологические и экономические модели, по которым выполняется автоматизированное управление АСЭП, должны учитывать различную форму информации о техническом состоянии устройств и условий функционирования транспортной системы (в частности, нечеткую). Также модели должны обеспечивать возможности адаптации параметров и большей результативности процедур планирования с целью повышения эффективности железнодорожных перевозок в целом. Методика. Исследования проведены с использованием процедур мониторинга и диагностирования ЭД, которые находились под воздействием рабочих нагрузок. Управление эксплуатацией парков ЭД выполняется на основе индивидуальных интеллектуальных моделей, а также сетей Кохонена, построенных по спектральным характеристикам токов ЭД. При планировании ремонтов учитывается специализация исполнителей. Очередность обслуживания ЭД определяется на основе нечеткой двухэтапной модели планирования. Для анализа и прогнозирования параметров недетерминированных процессов применяются методы хаотической динамики. Результаты. Усовершенствованы экономико-технологические модели анализа и управления автоматизированными процессами эксплуатации парков ЭД при нечетком описании параметров и условий. Они учитывают текущее состояние технических систем, а также возможные сбои процесса перевозок. Исследованы свойства недетерминированных процессов железнодорожных перевозок. Научная новизна. Получили развитие экономико-технологические модели автоматизированного управления эксплуатацией парков ЭД в условиях нечеткого описания параметров системы. Модели предназначены для планирования очередности диагностики и ремонтов ЭД и учитывают специализацию исполнителей работ. Исследованы свойства процедуры анализа и интерпретации недетерминированных временных рядов при агрегировании уровней. Практическая значимость. Результаты исследований обеспечивают возможность автоматизации и повышения эффективности процессов экономико-технологического управления эксплуатацией парков ЭД стрелочных переводов в условиях нечеткого определения параметров системы. Процедуры анализа агрегированных рядов обеспечивают возможности обоснованной интерпретации их свойств и получения достоверных оценок прогнозирования и планирования на основе временных рядов.
EN: Purpose. Improving the efficiency and the sustainability of the railways operating processes, reducing operating costs is not possible without the complex automation system development intended for technical system park operation - ASPE. The article is devoted to improve the ASPE in terms of methods for analysis and planning priority of diagnostics and repair of electric motors (EM) rail turnouts taking into account condition indeterminacy. Technological and economic models which are used in the automated management ASPE should consider a different form of information about the technical condition of equipment and conditions for the transport system operation (especially fuzzy). Also, the model should provide the possibility of adaptation options and greater efficiency of planning procedures, to improve the efficiency of rail transport in general. Methods. The researching works were conducted using the procedures for monitoring and diagnosing EM under the influence of workloads. EM park operation management carried out on the basis of individual intellectual models, as well as the Kohonen network, built on the spectral characteristics of the current EM. Specialization of production was taken into account during repair planning. EM priority service is based on a two-stage fuzzy planning model. For analysis and forecasting parameters of non-determined processes is used methods of chaotic dynamics. Results. Economical and technological models and control automated analysis of the EM park operation with fuzzy description of parameters and conditions were improved. They take into account the current state of the technical systems and the possible failures of the transportation process. The properties of some non-determined processes of rail were investigated. Scientific novelty. Economical and technological models with automatic control operation of EM parks, taking into account the terms of fuzzy description of the system parameters were developed. The models were designed for priority planning of EM diagnostic and repair, they also take into account the specialization of the production. The properties of the interpretation procedure of the non-deterministic time series with aggregated levels were investigated. The practical significance. The research results provide the ability to automate and improve the efficiency of the processes of economical and technological management operation of EM turnouts park in conditions of fuzzy system settings. The analysis procedure of aggregated series provides opportunities for reasonable interpretation of their properties and for obtaining reliable estimates of forecasting and planning based on time series.
Description: В. Скалозуб: ORCID 0000-0002-1941-4751Ю В. Осовик: ORCID 0000-0002-2831-746X, І. Клименко: ORCID 0000-0001-5149-3974
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4291
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50341
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50341/46318
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i9.50341
Appears in Collections:Випуск 09 (ПЕТ)
Статті КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skalozub.pdf371,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.