Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4289
Title: Система материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта
Other Titles: Система матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту
System Logistics Railway Transport
Authors: Шило, Лилия Анатолиевна
Шило, Лілія Анатоліївна
Shylo, Liliya A.
Тимощенко, О. М.
Keywords: запас
stock
управление
управління
management
контроль
control
структурное подразделение
структурний підрозділ
structural subdivisions
снабжение
постачання
supply
КОАІВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Шило, Л. А. Система материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта / Л. А. Шило, О. М. Тимощенко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. – С. 91–95. – DOI: 10.15802/pte.v0i9.50332.
Abstract: RU: Введение. Система материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта является одним из центральных звеньев общей системы управления железнодорожной отраслью, оказывающей непосредственное влияние на бесперебойность и безопасность движения, на уровень надежной и устойчивой эксплуатации подвижного состава, повышение рентабельности работы подразделений транспорта, на финансовые результаты отрасли. Материальные ресурсы и материальные издержки, включающие стоимость материалов и сырья, а также затраты по их формированию и содержанию, выступают одним из объектов совершенствования управления запасами. Цель. Усовершенствовать методы управления и контроля уровня запасов на складах структурных подразделений железной дороги Украины и улучшить систему снабжения. Задача. Управление запасами состоит в решении таких задач: определение размера необходимых запасов, создание системы контроля за фактическим размером запасов и своевременным их пополнением. Постановка проблемы. Решение проблемы повышения эффективности управления материальными запасами в современной экономической среде требует перехода от традиционных методов управления к логистическим, позволяющим включить управление запасами в состав основных направлений активно осуществляемой предприятием стратегии своего рыночного поведения. Достижение стратегических целей любого предприятия прежде всего зависит от интеграции функций логистики. Основными составляющими логистики является физическое распределение, материально-техническое обеспечение и снабжение. Методологической и теоретической основой статьи являются труды ученых, специалистов в области теории и практики экономики железнодорожного транспорта, управления затратами, материально-технического снабжения: Б. Аникиной, И. Беловой, Н. Терешиной, Б. Волкова, І. Аксенова, Ю. Бараша, Л. Головковой, В. Диканя, Л. Костюченко, Ю. Кулаева. Результаты. Рассмотрены методы управления, контроля и снабжения уровня запасов на складах структурных подразделений железной дороги. Предложены современные методы снабжения и контроля уровня запасов на складах структурных подразделений железной дороги для улучшения системы управления запасами. Практическая значимость работы. Заключается в возможности использования результатов статьи в практической деятельности для контроля и снабжения структурных подразделений железной дороги Украины.
UK: Вступ. Система матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту є однією із центральних ланок усієї системи управління залізничною галуззю, що безпосередньо впливає на безперебійність та безпеку руху, на рівень надійної та стійкої експлуатації рухомого складу, підвищення рентабельності роботи підрозділів транспорту, на фінансові результати галузі. Матеріальні ресурси та матеріальні витрати, що включають вартість матеріалів та сировини, а також витрати з їх формування та утримання, є одним із об’єктів удосконалення управління запасами Мета. Удосконалити методи управління та контролю рівня запасів на складах структурних підрозділів залізниці України та покращити систему постачання. Завдання. Управління запасами полягає у вирішенні таких завдань: визначення розміру необхідних запасів, створення системи контролю за фактичним розміром запасів та своєчасним їх поповненням. Постановка проблеми. Вирішення проблеми підвищення ефективності управління матеріальними запасами в сучасних економічних умовах вимагає переходу від традиційних методів управління до логістичних, що дозволяють включити управління запасами до складу основних напрямків активно впроваджуваної підприємством стратегії своєї ринкової поведінки. Досягнення стратегічних цілей будь-якого підприємства перш за все залежить від інтеграції функцій логістики. Основними складовими логістики є фізичний розподіл, матеріально-технічне забезпечення й постачання. Методологічною та теоретичною основою статті є праці вчених, спеціалістів у сфері теорії та практики економіки залізничного транспорту, управління витратами, матеріально-технічного постачання: Б. Анікіної, І. Бєлової, Н. Терешиної, Б. Волкова, І. Аксьонова, Ю. Бараша, Л. Головкової, В. Диканя, Л. Костюченко, Ю. Кулаєва. Результати. Розглянуто методи управління, контролю та забезпечення рівня запасів на складі структурних підрозділів залізниці. Запропоновані сучасні методи постачання і контролю рівня запасів на складі структурних підрозділів залізниці для покращення системи управління запасами. Практична значимість роботи. Полягає в можливості використання результатів статті в практичній діяльності для контролю та постачання запасів до структурних підрозділів залізниці України.
EN: Introduction. System logistics rail transport is one of the central links of the overall management system of the railway industry, which have a direct impact on the stability and safety of traffic, the level of reliable and sustainable operation of rolling stock, improvement of profitability of work of departments of transport, on the financial results of the industry. Material resources and material costs, including the cost of materials and raw, as well as the costs of building and maintenance, is one of the objects of improving inventory management Target. To improve methods of management and control of inventory levels in the warehouses of structural subdivisions of the Railways of Ukraine and improve the supply system. Task. Inventory management is to solve such problems: determining the amount of the required reserves, creating a system of control over the actual size of the stocks and their timely completion. Problem formulation. Solving the problem of increasing the efficiency of inventory management in to-day’s economic environment requires a shift from traditional management to logistics, inventory management allows you to include in the main areas of company strategy to actively pursue its market behavior. Achieving the strategic tasks of any company depends primarily on the integration of logistics functions. The main components of logistics is physical distribution, logistics and supply. The methodological and theoretical basis of the paper are the works of scientists, experts in the theory and practice of economics of rail transport, cost management, logistics: B. Anikinoy, Belovoy, N. Tereshinoy B. Volkova, I. Aksonova, Yu Barasha , L. Golovkova V. Dikanya, L Kostyuchenko, Yu Kulaeva. Results. The methods of management, control and supply of inventory levels in warehouses of the structural divisions of the railway. It offers modern methods of supply and control inventory levels in warehouses of the structural divisions of the railway system to improve inventory management. The practical significance of the work. Is the ability to use the results of the article in practice for the control and supply of structural divisions of the railway of Ukraine.
Description: Л. Шило: ORCID 0000-0003-3235-1377
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4289
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50332/46311
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50332
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i9.50332
Appears in Collections:Випуск 09 (ПЕТ)
Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shilo.pdf224,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.