Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4287
Title: Необхідність визначення шляхів оптимізації витрат на залізничному транспорті в умовах реформування
Other Titles: Необходимость определения путей оптимизации расходов на железнодорожном транспорте в условиях реформирования
A Necessity of Determination of Ways of Cost Optimization in Railway Transport in the Conditions of Reforming
Authors: П’ятигорець, Ганна Сергіївна
Пилипенко, Ю. К.
Keywords: витрата
оптимізація
управління
системний підхід
залізничний транспорт
реформування
расход
оптимизация
управление
системный подход
железнодорожный транспорт
реформирование
cost
optimization
management
systems approach
railway transport
restructuring of railway transport
КОАІВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: П’ятигорець, Г. С. Необхідність визначення шляхів оптимізації витрат на залізничному транспорті в умовах реформування / Г. С. П’ятигорець, Ю. К. Пилипенко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. - С. 113-117. – DOI: 10.15802/pte.v0i9.50338.
Abstract: UK: Мета. Сучасні ринкові відносини вимагають удосконалювання практики управління витратами підприємств з урахуванням особливостей перехідного періоду і міжнародного досвіду. Це дозволить максимізувати прибуток і мінімізувати витрати, забезпечувати достатній рівень рентабельності. Робота присвячена визначенню шляхів оптимізації експлуатаційних витрат залізниць України в умовах реформування. Методика. Дослідження на основі аналізу робіт вітчизняних та закордонних економістів із проблем формування, аналізу і планування витрат підприємств залізничного транспорту, а також законодавчих актів України та статистичних даних про роботу залізничного транспорту. Результати. В умовах ринкової економіки функціонування підприємства актуалізує проблему раціонального витрачання ресурсів, докорінного поліпшення управління витратами для забезпечення конкурентоспроможності перевезень на залізниці. Наукова новизна. Набув подальшого розвитку системний підхід до визначення основних напрямків впровадження комплексної системи управління витратами на залізничному транспорті в умовах реформування. Практична значимість. Застосування різних підходів дозволить обґрунтувати економічну доцільність витрат залізничного транспорту в умовах його реформування.
RU: Цель. Современные рыночные отношения требуют совершенствования практики управления расходами предприятий с учетом особенностей переходного периода и международного опыта. Это позволит максимизировать прибыль и минимизировать расходы, обеспечивать достаточный уровень рентабельности. Работа посвящена определению путей оптимизации эксплуатационных расходов железных дорог Украины в условиях реформирования. Методика. Исследование на основе анализа работ отечественных и заграничных экономистов из проблем формирования, анализа и планирования расходов предприятий железнодорожного транспорта, а также законодательных актов Украины и статистических данных о работе железнодорожного транспорта. Результаты. В условиях рыночной экономики функционирование предприятия актуализирует проблему рационального расходования ресурсов, коренного улучшения управления расходами для обеспечения конкурентоспособности перевозок на железной дороге. Научная новизна. Получил дальнейшее развитие системный подход к определению основных направлений внедрения комплексной системы управления расходами на железнодорожном транспорте в условиях реформирования. Практическая значимость. Применение разных подходов позволит обосновать экономическую целесообразность расходов железнодорожного транспорта в условиях его реформирования.
EN: The purpose. The formation of market relations requires improvement of production cost management practices allowing for the transition period to a market economy and international experience. This will enable the company to maximize profits and minimize costs and ensure profitable the company. The work is devoted to defining the role of costs and optimization of the main activities in restructuring the railway transport. Methods. The research based on analysis of existing sources of cost accounting for the railway. The Results. In a market economy of the enterprise actualizes the problem of rational use of resources, radically improving cost management to ensure the competitiveness of railway transport. Scientific novelty. Approach of the systems purchased further development to determination of basic directions of introduction of complex control system by charges on a railway transport in the conditions of reformation. The practical significance. The introduction of different approaches will justify the economic feasibility costs of rail transport in terms of its reform.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4287
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50338
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50338/46315
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i9.50338
Appears in Collections:Випуск 09 (ПЕТ)
Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piatygorets.pdf273,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.