Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4286
Title: Використання міжнародної фінансової та технічної допомоги як чинник економічного розвитку та реформування дорожньо-транспортного комплексу України
Other Titles: Использование международной финансовой и технической помощи как показатель экономического развития и реформирования дорожно-транспортного комплекса Украины
The Use of International Financial and Technical Assistance how Indicators of Economic Development and Reform of the Road Transport Sector of Ukraine
Authors: Кассір, Віта Володимирівна
Кравцова, С. В.
Keywords: залізничний транспорт України
реформування дорожньо-транспортного комплексу
міжнароднa фінансовa організація
фінансова та технічна допомога
железнодорожный транспорт Украины
реформирование дорожно-транспортного комплекса
международная финансовая организация
финансовая и техническая помощь
railway transport of Ukraine
the reform of the road transport sector
international financial organization
financial and technical assistance
КОАІВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Кассір, В. В. Використання міжнародної фінансової та технічної допомоги як чинник економічного розвитку та реформування дорожньо-транспортного комплексу України / В. В. Кассір, С. В. Кравцова // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. – С. 77–83. – DOI: 10.15802/pte.v0i9.50330.
Abstract: UK: Мета. Робота присвячена розгляду рівня економічного розвитку дорожньо-транспортного комплексу (ДТК), дослідженню думок про необхідність реформування залізниць України, поглиблення інтеграції до світової економічної системи та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями для використання міжнародної технічної допомоги з метою здійснення необхідних структурних реформ. Методика. Для дослідження цих питань пропонується кваліфікований і виважений аналіз реальних досягнень і ризиків у економічній сфері з визначенням адекватних стратегій і тактики поведінки в нинішніх умовах. Результати. Пропонується налагодити міжнародне фінансове й технічне співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями для сприяння економічному розвитку, яке реалізується через залучення значних фінансових ресурсів, технологічних інновацій, найкращого міжнародного досвіду для проведення структурних реформ дорожньо-транспортного комплексу в контексті завдань внутрішнього облаштування України, модернізації економіки для підвищення національної конкурентоспроможності. Наукова новизна. Багато уваги приділяється пріоритетним напрямкам розбудови дорожньо-транспортного комплексу України: впровадженню заходів галузевої модернізації в межах транспортного сектору, залученню зовнішніх інвестицій для пришвидшення структурних трансформацій, розробленню та запровадженню механізмів залучення фінансових ресурсів у розвиток транспортної інфраструктури. Практична значимість. Метою реформування дорожньо-транспортного комплексу в контексті завдань внутрішнього облаштування країни є створення комплексної транспортної системи, яка б не лише належним чином задовольняла потреби суспільства в перевезенні пасажирів і вантажів, забезпечувала зниження транспортних витрат у вартості продукції, використовуючи економічно обґрунтовані тарифи, а й забезпечила б ефективну реалізацію транзитного потенціалу України.
RU: Цель. Работа посвящена рассмотрению уровня экономического развития дорожно-транспортного комплекса, исследованию взглядов о необходимости реформирования железных дорог Украины, углубления интеграции в мировую экономическую систему и сотрудничества с международными финансовыми организациями для использования международной технической помощи с целью осуществления необходимых структурных реформ. Методика. Для исследования этих вопросов рекомендуется квалифицированный и взвешенный анализ реальных достижений и рисков в экономической сфере с определением адекватных стратегий и тактики поведения в нынешних условиях. Результаты. Предлагается налаживание международного финансового и технического сотрудничества с международными финансовыми организациями для способствования экономическому развитию, которое реализуется в виде привлечения значительных финансовых ресурсов, технологических инноваций, лучшего международного опыта для проведения структурных реформ дорожно-транспортного комплекса в контексте задач внутреннего обустройства Украины, модернизации экономики для повышения национальной конкурентоспособности. Научная новизна. Много внимания уделяется приоритетным направлениям расширения дорожно-транспортного комплекса Украины: осуществления мероприятий отраслевой модернизации в границах транспортного сектора, привлечения внешних инвестиций для ускорения структурных трансформаций, разработка и внедрение механизмов привлечения финансовых ресурсов в развитие транспортной инфраструктуры. Практическая значимость. Целью реформирования дорожно-транспортного комплексу (ДТК) в контексте задач внутреннего обустройства страны является создание комплексной транспортной системы, которая не только б нужным образом удовлетворяла потребности общества в перевозках пассажиров и грузов, обеспечивала снижение транспортных затрат в стоимости продукции, используя экономически обоснованные тарифы, но и обеспечивала б эффективную реализацию транзитного потенциала Украины.
EN: The purpose. The work is devoted to the consideration of the level of economic development of road-transport complex, the research of views on the necessity of reforming the Railways of Ukraine, deepening integration into the global economic system and cooperation with international financial institutions to use international technical assistance to implement the necessary structural reforms. Methods. To investigate these issues it is recommended that a qualified and balanced analysis of real achievements and risks in the economic sphere with the identification of appropriate strategies and tactics of behavior in the current environment. The Results. Proposed the establishment of an international financial and technical cooperation with international financial institutions to promote economic development, which is implemented in the form of substantial financial resources, technological innovation, international best practices for structural reforms in road transport sector in the context of the internal equipment of Ukraine, modernization of the economy to enhance national competitiveness. Scientific novelty. Much attention is given priority to the expansion of road and transport complex of Ukraine: implementation of branch modernisation in the transport sector, attracting foreign investment to accelerate structural transformation, development and implementation of mechanisms for attracting financial resources in the development of transport infrastructure. The practical significance. The aim of the reform of road-transport complex (DTC) in the context of the internal arrangement of the country is the creation of an integrated transport system, which not only properly meet the needs of society in the transportation of passengers and cargo, provided the decrease in transport costs in the cost of production using cost-based rates, but provided b the effective implementation of transit potential of Ukraine.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4286
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50330
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50330/46309
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i9.50330
Appears in Collections:Випуск 09 (ПЕТ)
Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kassir.pdf238,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.