Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4273
Title: Важливість розвитку залізничного туризму в Україні в сучасних соціально-економічних умовах
Other Titles: Важность развития железнодорожного туризма в Украине в современных социально-экономических условиях
The Importance of Railway Tourism in Ukraine in the Contemporary Socio-Economic Conditions
Authors: Марценюк, Лариса Володимирівна
Марценюк, Лариса Владимировна
Martsenyuk, Larisa V.
Martseniuk, Larysa V.
Keywords: залізничний туризм
железнодорожный туризм
train Travel
туристичний потік
туристический поток
tourist flow
туристичний маршрут
туристический маршрут
tourist route
туристичний поїзд
туристический поезд
tourist train
залізничний тур
железнодорожный тур
narrow gauge railway
KEМ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Марценюк, Л. В. Важливість розвитку залізничного туризму в Україні в сучасних соціально-економічних умовах / Л. В. Марценюк // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. – С. 84–90. – DOI: 10.15802/pte.v0i9.50331.
Abstract: UK: Вступ. У високорозвинених країнах туризм є однією з галузей, завдяки якій до бюджету надходить значна частина коштів. Зокрема, останнім часом великою популярністю користується залізничний туризм, завдяки якому люди можуть комфортно та в межах своїх фінансових можливостей подорожувати світом. Україна зіштовхнулася з проблемою суттєвого зниження обсягів туристичних потоків, старіння основних фондів, відсутності інвестицій на їх оновлення, зниження обсягів пасажирських перевезень. Мета. Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності розвитку залізничного туризму в Україні. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі у сфері пасажирських залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності залізничного туризму й управління туристичними потоками. Методи. Автором запропоновано напрямки управління туристичними потоками, які відрізняються від існуючого розширенням сфери послуг туристам на території України. Запропоновано розвиток залізничного внутрішнього туризму, а також впровадження спеціальних туристичних поїздів. Результати. У результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті такі результати: підвищення іміджу українських залізниць; підвищення частки сфери туризму і курортів у структурі валового внутрішнього продукту до рівня розвинутих країн; доведення кількості працівників сфери туризму й курортів до рівня розвинутих країн; збільшення загальної кількості номерного фонду в готелях та інших сертифікованих засобах розміщення до рівня розвинутих країн; створення ефективної системи моніторингу якості надаваних туристичних послуг відповідно до адаптованого світового досвіду; створення привабливого інвестиційного клімату для широкого залучення інвестицій у розвиток туристичної, інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, підвищення безпеки туристів, забезпечення дієвого захисту їхніх прав, законних інтересів і збереження майна. Висновки. Автором наведено теоретичне узагальнення й нове роз’язання наукового завдання. Воно виявляється в розробці теоретичних і методологічних підходів щодо необхідності розвитку залізничного туризму. Раціонально застосовані заходи за запропонованими автором напрямками управління туристичними потоками дозволять суттєво підвищити надходження до бюджету країни від внутрішнього туризму.
RU: Введение. В высокоразвитых странах туризм является одной из отраслей, благодаря которой в бюджет поступает значительная часть средств. В частности, в последнее время большой популярностью пользуется железнодорожный туризм, благодаря котoрому люди могут комфортно и в пределах своих финансовых возможностей путешествовать. Украина столкнулась с проблемой существенного снижения объемов туристических потоков, старением основных фондов, отсутствием инвестиций на их обновление, снижением объемов пассажирских перевозок. Цель. Цель статьи заключается в обосновании необходимости развития железнодорожного туризма в Украине. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют системный анализ проблем обеспечения конкурентоспособности туристической отрасли в сфере паcсажирских железнодорожных перевозок, теоретические положения экономической науки в сфере эффективности железнодорожного туризма и управления туристическими потоками. Результаты. Автором предложены направления управления туристическими потоками, которые отличаются от существующих расширением сферы услуг туристам на территории Украины. Предложено развитие железнодорожного внутреннего туризма, а также введение специализированных туристических поездов. В результате выполнения поставленных заданий должны быть достигнуты следующие результаты: повышение имиджа украинских железных дорог; повышение доли сферы туризма и курортов в структуре валового внутреннего продукта до уровня развитых стран; доведение количества работников сферы туризма и курортов до уровня развитых стран; увеличение общего количества номерного фонда в гостиницах и других сертифицированных средств размещения до уровня развитых стран; создание эффективной системы мониторинга качества предоставляемых туристических услуг в соответствии с адаптированным мировым опытом; создание привлекательного инвестиционного климата для широкого привлечения инвестиций в развитие туристической, инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности туристов, обеспечение действенной защиты их прав, законных интересов и сохранности имущества. Выводы. Автором выполнено теоретическое усовершенствование и новое решение научной задачи. Оно состоит в разработке теоретических и методологических подходов относительно необходимости развития железнодорожного туризма. Рационально примененные мероприятия по предложенным автором направлениям управления туристическими потоками позволят существенно повысить поступления в бюджет страны от внутреннего железнодорожного туризма.
EN: Introduction. In highly developed countries, tourism is one of the branches, through which the budget gets much of the money. In particular, the last time very popular railway tourism, whereby tourists can comfortably and within their financial capacity to travel. Ukraine faced the problem of a significant reduction in the volume of tourist flows, depreciation of fixed assets, lack of investment in their renewal, reduction in passenger traffic. The purpose. The purpose of the article is to justify the development of railway tourism in Ukraine. Methods. Theoretical and methodological basis of the research constitute a systematic analysis of problems to ensure the competitiveness of the tourism industry in the area of Passenger rail transport, theoretical principles of economic science in the field of railway tourism and management of tourist flows. Results. The author offers directions of management of tourist flows, which differ from the existing expansion of services to tourists in Ukraine. Prompted the development of rail domestic tourism, as well as specialized equipment tourist trains. As a result of the assigned tasks to be achieved the following results: improving the image of Ukrainian railways; increasing the share of tourism and resorts in the gross domestic product to the level of developed countries; bringing the number of employees in tourism and resorts.
Description: Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4273
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50331
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/50331/46310
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i9.50331
Appears in Collections:Випуск 09 (ПЕТ)
Статті КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martsenyuk.pdf270,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.