Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4271
Title: Aspects Definition of Reliability Evaluation Facade Systems From the View Point of Eurocode
Other Titles: Визначення аспектів оцінювання надійності фасадних систем із точки зору Eurocode
Определение аспектов оценки надежности фасадных систем с точки зрения Eurocode
Authors: Radkevych, Anatolii V.
Netesa, Kostiantyn M.
Keywords: facade system
reliability
durability
operation
failure
фасадна система
надійність
довговічність
експлуатація
відмова
фасадная система
надежность
долговечность
эксплуатация
отказ
КБВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Radkevych A. V., Netesa K. M. Aspects Definition of Reliability Evaluation Facade Systems From the View Point of Eurocode. Наука та прогрес транспорту. 2015. № 4 (58). С. 205–212. doi: 10.15802/stp2015/49287.
Abstract: EN: Purpose. This paper is devoted to the definition of the most rational technique of reliability evaluation of facade systems of multistoried residential buildings with using the experience of buildings construction and operation abroad. The subject is also focused on defining the parameters of materials and facade systems, the improvement of which can increase the reliability and durability of facade systems of multistoried residential buildings, as well as cut the cost of their operation. Methodology. A comparative analysis of the operating experience of various types of facade systems in Ukraine and abroad based on the data of different authors was conducted. The analysis of the impact of external factors on facade systems with the subsequent comparison of methods for assessing the reliability of facades according to the criteria stated in the Eurocode was carried out as well as the selection of parameters that determine the reliability and durability of facade systems. Findings. Authors have performed researches of valuation methods of organizational and technological reliability and durability of modern facade systems. It was identified the cause of the failure of facade systems. It is offered the ways of materials improvement of facade systems, and constructional and organization-technological decisions on the structure of facade systems. Methods of increase of reliability and durability of front systems were defined. Originality. The most rational technique of reliability evaluation of facade systems considering requirements of Eurocode in questions structural design was defined. Practical value. Improvement of evaluating methods for organizational-technological reliability of facade systems of multistoried residential buildings will predict more accurately the lifetime of enclosures. Using the methods described in the Eurocodes, to determine the reliability and durability of the facade systems will provide the general criteria for the building structures design in Ukraine and Europe, as well as facilitate the exchange of experience in the construction and operation of buildings between the countries of Europe. An analysis of the causes of failures of facades enables to determine the directions of improving the properties of the materials used for the manufacture of facade elements structures as well as engineering and technological solutions of applied facade systems.
UK: Мета. Робота присвячена визначенню найбільш раціональної методики оцінки надійності фасадних систем багатоповерхових житлових будівель із використанням досвіду будівництва та експлуатації будівель за кордоном. Також передбачається визначення параметрів матеріалів фасадних систем, покращення якостей яких дозволить підвищити надійність, довговічність фасадних систем багатоповерхових житлових будівель та знизити вартість їх експлуатації. Методика. В дослідженні проведений порівняльний аналіз досвіду експлуатації фасадних систем різних типів в Україні та за кордоном на основі даних різних авторів. Був зроблений аналіз впливів зовнішніх факторів на фасадні системи з наступним порівнянням методик оцінки надійності фасадів за критеріями, викладеними в Eurocode, і виділенням параметрів, що визначають надійність та довговічність фасадних систем. Результати. Авторами проведено дослідження методів оцінки організаційно-технологічної надійності та довговічності сучасних фасадних систем. Було виявлено причини виникнення відмов фасадних систем. Запропоновані шляхи вдосконалення матеріалів фасадних систем, а також конструкційних та організаційно-технологічних рішень із влаштування фасадних систем. Визначені методи підвищення надійності та довговічності фасадних систем. Наукова новизна. Визначена найбільш раціональна методика оцінки надійності фасадних систем, що враховує вимоги Eurocode в питаннях проектування будівельних конструкцій. Практична значимість. Вдосконалення методів оцінювання організаційно-технологічної надійності фасадних систем багатоповерхових житлових будівель дозволить точніше прогнозувати термін роботи огороджуючих конструкцій будівель. Використання методик, викладених в Eurocode, для визначення надійності та довговічності фасадних систем дозволить забезпечити загальні критерії проектування будівельних конструкцій в Україні та в країнах Європи, а також полегшити обмін досвідом будівництва та експлуатації будівель між країнами Європи. Аналіз причин виникнення відмов фасадів дає можливість визначити напрямки вдосконалення якостей матеріалів, що використовуються для виготовлення елементів фасадних конструкцій, а також конструкційних та технологічних рішень використовуваних фасадних систем.
RU: Цель. Работа посвящена определению наиболее рациональной методики оценки надежности фасадных систем многоэтажных жилых зданий с использованием опыта строительства и эксплуатации зданий за рубежом. Также предусматривается определение параметров материалов фасадных систем, улучшение которых позволит повысить надежность, долговечность фасадных систем многоэтажных жилых зданий и снизить стоимость их эксплуатации. Методика. В исследовании проведен сравнительный анализ опыта эксплуатации фасадных систем различных типов в Украине и за рубежом на основании данных разных авторов. Осуществлен анализ воздействия внешних факторов на фасадные системы с последующим сравнением методик оценки надежности фасадов по критериям, изложенным в Eurocode, и выделением параметров, определяющих надежность и долговечность фасадных систем. Результаты. Авторами проведены исследования методов оценки организационно-технологической надежности и долговечности современных фасадных систем. Были выявлены причины возникновения отказов фасадных систем. Предложены пути совершенствования материалов фасадных систем, а также конструкционных и организационно-технологических решений по устройству фасадных систем. Определены методы повышения надежности и долговечности фасадных систем. Научная новизна. Определена наиболее рациональная методика оценки надежности фасадных систем, учитывающая требования Eurocode в вопросах проектирования строительных конструкций. Практическая значимость. Усовершенствование методов оценки организационно-технологической надежности фасадных систем многоэтажных жилых зданий позволит точнее прогнозировать срок службы ограждающих конструкций зданий. Использование методик, изложенных в Eurocode, для определения надежности и долговечности фасадных систем позволит обеспечить общие критерии проектирования строительных конструкций в Украине и странах Европы, а также облегчить обмен опытом строительства и эксплуатации зданий между странами Европы. Анализ причин возникновения отказов фасадов дает возможность определить направления совершенствования свойств материалов, используемых для изготовления элементов фасадных конструкций, а также конструкционных и технологических решений применяемых фасадных систем.
Description: A. Radkevich: ORCID 0000-0001-6325-8517; K. Netesa: ORCID 0000-0002-4087-5552
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4271
http://stp.diit.edu.ua/article/view/49287/46889
http://stp.diit.edu.ua/article/view/49287
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2015/49287
Appears in Collections:Статті КБВ
№ 4 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf287,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.