Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4262
Title: Удосконалення методів розрахунку переробної спроможності сортувальних комплексів
Other Titles: Усовершенствование методов расчета перерабатывающей способности сортировочных комплексов
Improved Methods of Calculation Reprocessing Ability Sorting Complex
Authors: Болвановська, Тетяна Валентинівна
Keywords: сортувальна станція
відчеп
переробна спроможність
режим гальмування
швидкість розпуску
сортировочная станция
отцеп
перерабатывающая способность
режим торможения
скорость роспуска
sorting station
cut
processing capacity
braking mode
breaking-up speed
КТВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Болвановська Т. В. Удосконалення методів розрахунку переробної спроможності сортувальних комплексів : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.22.20. Дніпропетровськ, 2015. 22 с.
Abstract: UK: Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання підвищення ефективності функціонування сортувальних комплексів станцій за рахунок визначення їх раціональних техніко-технологічних параметрів. У дисертації отримано залежності конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепа від його швидкості на вершині гірки, запропоновано новий підхід до оцінки впливу швидкості розпуску составів, удосконалено метод вибору режимів гальмування відчепів. Для оцінки умов розділення доцільно використовувати показник «ризик нерозділення», для визначення якого запропоновано метод, де враховується тривалість руху відчепів до точки розділення та поєднання тривалості руху в розрахункових групах. Виконано аналіз впливу початкової швидкості розпуску на величину переробної спроможності сортувальної гірки. Запропоновано використовувати показник «переробна спроможність сортувального комплексу». Результати роботи впроваджені в навчальному процесі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна при підготовці спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».
RU: Диссертация посвящена решению научной задачи повышения эффективности функционирования сортировочных комплексов станций за счет определения их рациональных технико-технологических параметров. В диссертации получены зависимости конфигурации области допустимых режимов торможения отцепа от его скорости на вершине горки, предложен новый подход к оценке влияния скорости роспуска составов, усовершенствован метод выбора режимов торможения отцепов. Для оценки условий разделения целесообразно использовать показатель «риск неразделение», для определения которого предложен метод, где учитывается продолжительность движения отцепов к точке разделения и сочетания длительности движения в расчетных группах. Выполнен анализ влияния начальной скорости роспуска на величину перерабатывающей способности сортировочной горки. Предложено использовать показатель «перерабатывающая способность сортировочного комплекса». Результаты работы внедрены в учебном процессе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна при подготовке специалистов и магистров по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».
EN: Thesis is devoted to solving the scientific problem of the functioning improvement of sorting station complexes by determining their rational technical and technological parameters. In the thesis the dependencies of the configuration of the cut allowed braking modes area on its speed at the hump crest were found, new approach of the train breaking-up speed influence evaluation was proposed, the method of cuts braking modes selection was improved. To evaluate the separation conditions it is advisable to use the indicator "risk of non-separation". To determine the indicator the method which takes into account the duration of cut rolling to the separation point and the combining the rolling duration for the settlement groups was proposed. The analysis of the initial breaking-up speed effect on the hump processing capacity value was done. It was proposed to use the indicator "sorting complex processing capacity". Work results were implemented into educational process of Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan for the specialists and masters training on the specialty «Organization of transportation and management on railway transport».
Description: Т. Болвановська: ORCID 0000-0001-6462-8524
Захист – 23 жовтня 2015 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4262
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bolvanovska.pdf967,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.