Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4259
Title: Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика
Other Titles: Депозитные операции коммерческих банков Украины, их организация и депозитная политика
The Deposit Operations of Commercial Banks of Ukraine, their Organization and Deposit Policy
Authors: Бобиль, Володимир Володимирович
Бобыль, Владимир Владимирович
Bobyl, Vladimir V.
Корнілєнко, Максим Сергійович
Корниленко, Максим Сергеевич
Kornilenko, Maksim S.
Keywords: ресурсна база
ресурсная база
the resource base
капітал банку
капитал банка
the Bank’s capital
резервний капітал
резервный капитал
reserve capital
нерозподілений прибуток
нераспределенная прибыль
retained earnings
довгострокове зобов’язання
долгосрочное обязательство
long-term commitment
депозит
Deposit
депозитна операція
депозитная операция
Deposit operations
організація депозитних операцій
организация депозитных операций
Deposit operations organization
депозитна політика
депозитная политика
Deposit policy
КОАІВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Бобиль, В. В. Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика / В. В. Бобиль, М. С. Корнілєнко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. – С. 50–54. – DOI: 10.15802/pte.v0i9.48695.
Abstract: UK: Мета. Робота присвячена розкриттю сутності депозитної діяльності банку, висвітленню особливості депозитної політики банку та шляхів підвищення ефективності управління депозитними операціями. Виявлено основні проблеми, з якими стикаються банки в процесі здійснення ними депозитної діяльності, зокрема: неузгодженість активно-пасивних операцій банків, недостатність ресурсів, що акумулюються банківськими установами для забезпечення наявних фінансових потреб економіки. Окреслено основні шляхи щодо вдосконалення депозитної політики з метою досягнення максимального результату при мінімізації витрат. Методика. Для розв’язання завдань такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем. Результати. У роботі наведено підхід, який розглядає проблему залучення депозитів в умовах кризи та її розв’язання шляхом розробки депозитної політики. Проаналізовано динаміку депозитів, залучених депозитними корпораціями, також досліджено депозити резидентів у розрізі секторів економіки. Установлено, що найбільш активним сектором економіки щодо накопичення грошових коштів на депозитних рахунках є домашні господарства та нефінансові корпорації. Розроблено основні напрямки підвищення ефективності депозитної політики банків. Результатом проведення депозитних операцій є отримання банками та їх клієнтами певних переваг. Так, розміщення грошових коштів у депозити для клієнтів банку дає можливість: отримувати стабільний дохід у національній та іноземній валюті у вигляді відсотка протягом певного часу; збільшувати суму своїх заощаджень за рахунок процентного доходу; мінімізувати ризики втрати коштів тощо. Щодо банків, то залучення тимчасово вільних коштів у депозити сприяє: підвищенню ліквідності банку; збільшенню обсягів активних операцій та формуванню їх ефективної структури; прискоренню безготівкових розрахунків; зменшенню вартості ресурсів порівняно з міжбанківськими кредитами. Наукова новизна. Запропоновано шляхи удосконалення, підвищення ефективності проведення депозитних операцій вітчизняними банками. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить банківським фінансовим установам збільшити кількість депозитних вкладень.
RU: Цель. Работа посвящена раскрытию сущности депозитной деятельности банка, освещению особенностей депозитной политики банка и путей повышения эффективности управления депозитными операциями. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются банки в процессе осуществления депозитной деятельности, в частности: несогласованность активно-пассивных операций банков, недостаточность ресурсов, аккумулируемых банковскими учреждениями для обеспечения имеющихся финансовых потребностей экономики. Намечены основные пути совершенствования депозитной политики в целях достижения максимального результата при минимизации затрат. Методика. Для решения задач такого класса в работе предложено использовать системный подход, методы рационального решения проблем. Результаты. В работе приведен подход, который рассматривает проблему привлечения депозитов в условиях кризиса и ее решение путем разработки депозитной политики. Проанализирована динамика депозитов, привлеченных депозитными корпорациями, также исследованы депозиты резидентов в разрезе секторов экономики. Установлено, что наиболее активным сектором экономики относительно накопления денежных средств на депозитных счетах являются домашние хозяйства и нефинансовые корпорации. Разработаны основные направления повышения эффективности депозитной политики банков.Результатом проведения депозитных операций является получение банками и их клиентами определенных преимуществ. Так, размещение денежных средств в депозиты для клиентов банка дает возможность: получать стабильный доход в национальной и иностранной валюте в виде процента в течение определенного времени; увеличивать сумму своих сбережений за счет процентного дохода; минимизировать риски потери средств и тому подобное. Относительно банков, то привлечение временно свободных средств в депозиты способствует: повышению ликвидности банка; увеличению объемов активных операций и формированию их эффективной структуры; ускорению безналичных расчетов; уменьшению стоимости ресурсов по сравнению с межбанковскими кредитами. Научная новизна. Предложены пути совершенствования, повышения эффективности проведения депозитных операций отечественными банками. Практическая значимость. Использование приведенного методического подхода позволит банковским финансовым учреждениям увеличить количество депозитных вложений.
EN: The purpose. The work is devoted to the nature of the Deposit activity of the Bank, to highlight the features of the Deposit policy of the Bank and ways of increase of efficiency of management of the Deposit operations of the Bank. The basic problems faced by banks in implementing their Deposit activity, in particular: lack of active-passive operations of banks, the lack of resources accumulated by banking institutions to ensure the financial needs of the economy. The main ways to improve Deposit policy to achieve maximum results while minimizing costs. Methods. For solving problems of this class is pro-posed to use a systematic approach, rational methods of solving problems. Results. In this work we present an approach that considers the problem of attracting deposits in the conditions of crisis and to address this issue by developing a Deposit policy. Analyzed the dynamics of deposits Depository corporations, are also investigated deposits of resident sectors of the economy. Found that the most active sector of the economy relative to the accumulation of funds in Deposit accounts are households and non-financial corporations. Developed the basic directions of increase of efficiency of the Bank’s Deposit policy.The result of conducting Deposit operations is receiving banks and their customers certain advantages. Thus, the placement of funds in deposits for the Bank customers gives you the opportunity to receive a stable in-come in national and foreign currency in the form of a percentage within a certain time; to increase the amount of their savings at the expense of interest income; to minimize the risk of loss of funds, and the like. Regarding banks, the attraction of temporarily surplus funds in deposits contributes: the liquidity of the Bank; to increase the volume of active operations and the formation of their efficient structure; the acceleration of non-cash payments; reduction in the cost of resources compared to interbank loans. Scien-tific novelty. Suggest ways to improve, improve the efficiency of conducting Deposit operations by do-mestic banks. Practical meaningfulness. Use the methodical approach will enable the banking financial institutions to increase the number of Deposit investments.
Description: В. Бобиль: ORCID 0000-0002-7306-3905
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4259
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/48695
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/48695/44916
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i9.48695
Appears in Collections:Випуск 09 (ПЕТ)
Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobyl.pdf250,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.