Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4249
Title: Вплив пружних деформацій в елементах скріплення типу КПП-5 на величину сили притискання рейки до підрейкової основи
Other Titles: Влияние упругих деформаций в элементах скрепления типа КПП- 5 на величину силы прижатия рельса к подрельсовому основанию
Elastic Deformations Impact in Elements of the Rail Fastening, Type КПП-5 on a Size of Pressing Force of the Rail to the Subrail Basis
Authors: Настечик, Микола Петрович
Настечик, Николай Петрович
Nastechyk, Mykola P.
Nastechik, Nicolai P.
Маркуль, Руслан Володимирович
Маркуль, Руслан Владимирович
Marcul, Ruslan V.
Савицький, Віктор Володимирович
Савицкий, Виктор Владимирович
Savytskyi, Viktor V.
Keywords: проміжне скріплення типу КПП-5
пружна клема
жорсткість
сила притискання
промежуточное скрепление типа КПП-5
упругая клемма
жесткость
сила прижатия
intermediate fastening type KПП-5
elastic terminal
stifness
pressing force
КККГ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Настечик М. П., Маркуль Р. В., Савицький В. В. Вплив пружних деформацій в елементах скріплення типу КПП-5 на величину сили притискання рейки до підрейкової основи. Наука та прогрес транспорту. 2015. № 4 (58). С. 110–120. doi: 10.15802/stp2015/49217.
Abstract: UK: Мета. Залізничний транспорт є одним із найважливіших ланок економіки України та основою її транспортної системи. Враховуючи те, що більшість вантажних перевезень вугільної та металургійної промисловості виконується залізничним транспортом, ефективне його використання є необхідною умовою стабілізації і розвитку економіки України. Однією з стратегічних робіт, пов’язаних із впровадженням швидкісного руху поїздів в Україні, являється забезпечення надійної роботи вузла проміжного рейкового кріплення під час експлуатації. Саме на колійні роботи з утримання й ремонту скріплень припадає значна доля трудових витрат під час експлуатації колії. Одним із вітчизняних проміжних скріплень, яке після довготривалих експлуатаційних спостережень впровадилось у постійну експлуатацію, є скріплення типу КПП-5. Дане скріплення – це прототип польського рейкового скріплення типу SB-3. Після тривалої експлуатації в скріпленні типу КПП-5 виявлено ряд недоліків, пов’язаних із передчасною відмовою його елементів, що в основному стосується інтенсивного зменшення величини сили притискання рейки до підрейкової основи. Метою дослідження є розробка методики та практичних засобів контролю за станом роботи вузла рейкового скріплення типу КПП-5 під час експлуатації. Методика. В основі методики проведення досліджень лежить оцінка впливу різних факторів на величину сили притискання рейки до підрейкової основи у вузлі рейкового скріплення типу КПП-5 під час експлуатації. Результати. За допомогою розробленої методики та практичних засобів контролю було встановлено, що загальне передбачуване зменшення сили притискання рейки до підрейкової основи протягом Т = 0 − 800 млн. т. бр. із врахуванням впливу різних факторів може досягати 4,93 Т Р = кН. Наукова новизна. Авторами за результатами досліджень вперше був описаний та виражений емпіричною залежністю процес зміни сили притискання рейки до підрейкової основи у скріпленні типу КПП-5 від пропущеного тоннажу Т, млн. т. бр. Практична значимість. Розроблена конструкція пристрою для контролю пружних властивостей та числової оцінки зниження сили притискання клеми до рейки в залежності від пропущеного тоннажу.
RU: Цель. Железнодорожный транспорт является одним из важнейших звеньев экономики Украины и основой ее транспортной системы. Учитывая то, что большинство грузовых перевозок угольной и металлургической промышленности проводится железнодорожным транспортом, эффективное его использование является необходимым условием стабилизации и развития экономики Украины. Одной из стратегических работ, связанных с внедрением скоростного движения поездов в Украине, является обеспечение надежной работы узла промежуточного рельсового крепления во время эксплуатации. Именно на путевые работы по содержанию и ремонту скреплений приходится значительная доля трудовых затрат во время эксплуатации пути. Одним из отечественных промежуточных скреплений, которое после длительных эксплуатационных наблюдений внедрилось в постоянную эксплуатацию, является скрепление типа КПП-5. Данное скрепление – это прототип польского рельсового скрепления типа SB-3. После длительной эксплуатации в скреплении типа КПП-5 выявлен ряд недостатков, связанных с преждевременным отказом его элементов, что, в основном, связано с интенсивным уменьшением величины силы прижатия рельса к подрельсовому основанию. Поэтому целью исследования является разработка методики и практических средств контроля за состоянием работы узла рельсового скрепления типа КПП-5 во время эксплуатации. Методика. В основе методики проведения исследований лежит оценка влияния различных факторов на величину силы прижатия рельса к подрельсовому основанию в узле рельсового скрепления типа КПП-5 во время эксплуатации. Результаты. С помощью разработанной методики и практических средств контроля было установлено, что общее предполагаемое уменьшение силы прижатия рельса к подрельсовому основанию в течении Т = 0 − 800 млн. т. бр. с учетом влияния различных факторов, может составлять 4,93 Т Р = кН. Научная новизна. По результатам исследования авторами впервые был описан и выражен эмпирической зависимостью процесс изменения силы прижатия рельса к подрельсовму основанию в скреплении типа КПП-5 после пропуска Т, млн. т. бр. Практическая значимость. Разработана конструкция устройства для контроля упругих свойств и численной оценки снижения силы прижатия клеммы к рельсу в зависимости от пропущенного тоннажа.
EN: Purpose. The railway transport is one of the most important links in economy of Ukraine, and it is a basis of its transport system. As the majority of freight transportation of coal and metallurgical industry is conducted by railway transport, its effective use is a necessary condition of stabilization and development in economy of Ukraine. One of the strategic works connected with implementation of high-speed train service in Ukraine is the reliable work ensuring of connection of intermediate rail fastening during operation. For engineering works, according to the contents and repair of fastenings the considerable share of labor expenses during operation of a way is necessary. One of domestic intermediate fastenings which after long operational supervision has implemented into continuous operation is the fastening, type КПП-5. This fastening is a prototype of the Polish rail fastening type SB-3. After the long operation in fastenings, type KПП-5, a number of the shortcomings connected with premature refusal of its elements was revealed. This in generally is connected with intensive reduction of size of pressing force of a rail to the subrail basis. Therefore the purpose is the development of a technique and practical control devices concerning a condition of work of a rail fastening knot, type KПП-5 at operation. Methodology. The assessment of various factors impact at a size of pressing force of a rail to the subrail basis in the knot of a rail fastening, type KПП-5 at operation is the foundation of the research method. Findings. By means of the developed technique and practical control devices it was established: the general reduction of pressing force of a rail to the subrail basis during one Т = 0 − 800 mill. tons gross., taking into account influence of various factors, may constitute 4,93 Т Р =kN. Originality. Accordingly to the obtained results the author firstly described and expressed by empirical dependence the process of change of pressing force of a rail to a subrail basis in a fastening, type KПП-5 after the admission of T, one mill. tons gross. Practical value. The device design is developed for control of elastic properties and a numerical assessment of pressing force decrease of the terminal to a rail depending on the passed tonnage.
Description: М. Настечик: ORCID 0000-0002-4178-6092; Р. Маркуль: ORCID 0000-0002-7630-8963; В. Савицький: ORCID 0000-0002-9460-3915
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4249
http://stp.diit.edu.ua/article/view/49217/46880
http://stp.diit.edu.ua/article/view/49217
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2015/49217
Appears in Collections:Статті КККГ
№ 4 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf540,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.