Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4239
Title: Methodical Approach to Defining Infrastructure Component of the Costs for the Particular Passenger Train Traffic
Other Titles: Методичний підхід щодо визначення інфраструктурної складової витрат на курсування окремого пасажирського поїзда
Методический подход к определению инфраструктурной составляющей расходов на курсирование отдельного пассажирского поезда
Authors: Barash, Yuriy S.
Kravchenko, Khrystyna V.
Zianchuk, М. F.
Keywords: infrastructure
costs
speed
weight of the train
the profitability of a passenger train
інфраструктура
витрати
швидкість руху
маса поїзда
рентабельність пасажирського поїзду
инфраструктура
затраты
скорость движения
масса поезда
рентабельность пассажирского поезда
КОАІВ
КЕМ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Barash Yu. S., Kravchenko Kh. V., Zianchuk М. F. Methodical Approach to Defining Infrastructure Component of the Costs for the Particular Passenger Train Traffic. Наука та прогрес транспорту. 2015. № 4 (58). С. 44–56. doi: 10.15802/stp2015/49321.
Abstract: EN: Purpose. In the scientific paper a methodical approach concerning determining the infrastructure component of the costs for traffic of the particular passenger train should be developed. It takes into account the individual characteristics of the particular train traffic. Methodology. To achieve the research purposes was used a method which is based on apportionment of expenses for the traffic of a particular passenger train taking into account the factors affecting the magnitude of costs. This methodology allows allocating properly infrastructure costs for a particular train and, consequently, to determine the accurate profitability of each train. Findings. All expenditures relating to passenger traffic of a long distance were allocated from first cost of passenger and freight traffic. These costs are divided into four components. Three groups of expenses were allocated in infrastructure component, which are calculated according to the certain principle taking into account the individual characteristics of the particular train traffic. Originality. The allocation method of all passenger transportation costs of all Ukrzaliznytsia departments for a particular passenger train was improved. It is based on principles of general indicators formation of each department costs, which correspond to the main influential factors of operating trains. The methodical approach to determining the cost of infrastructure component is improved, which takes into account the effect of the speed and weight of a passenger train on the wear of the railway track superstructure and contact network. All this allows allocating to reasonably the costs of particular passenger train traffic and to determine its profitability. Practical value. Implementing these methods allows calculating the real, economically justified costs of a particular train that will correctly determine the profitability of a particular passenger train and on this basis it allows to make management decisions on amendments to the existing schedule. Also, the cost of using the infrastructure for a particular train and its profitability can be determined with the help of PC due to this method.
UK: Мета. В науковій роботі необхідно розробити методичний підхід щодо визначення інфраструктурної складової витрат руху окремого пасажирського поїзда, який враховує індивідуальні особливості руху конкретного поїзда Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано нову методику, яка розроблена на основі постатейного розподілу витрат конкретного пасажирського поїзда з врахуванням факторів впливу на їх величину. Ця методика дозволяє коректно розподіляти витрати на користування інфраструктурою окремим поїздом і, як наслідок, визначати точну рентабельність кожного поїзда. Результати. З калькуляції собівартості пасажирських та вантажних перевезень по Україні виділено всі статті витрат, які стосуються пасажирських перевезень у дальньому сполученні. Всі ці витрати розділено на чотири складові. В інфраструктурній складовій виділено три групи витрат, які розраховуються за певним принципом із врахуванням індивідуальних особливостей курсування конкретного поїзда. Наукова новизна. Удосконалено метод розподілу витрат усіх господарств Укрзалізниці на перевезення пасажирів у дальньому та міжнародному сполученні для окремого пасажирського поїзда. Цей метод базується на принципах формування окремих узагальнюючих показників витрат по кожному господарству, які відповідають основним впливовим факторам експлуатації поїзда. Удосконалено методичний підхід щодо визначення витрат на інфраструктурну складову, яка враховує вплив швидкості руху та маси пасажирського поїзда на знос верхньої будови колії та контактної мережі. Все це дозволяє обґрунтовано розподілити витрати на рух конкретного пасажирського поїзда та визначити його рентабельність. Практична значимість. Впровадження вказаної методики дозволить розрахувати реальні, економічно обгрунтованни витрати на конкретний поїзд. Це сприяє правильному визначенню рентабельності окремого пасажирського поїзда і, на основі цього, прийняттю управлінських рішеннь щодо внесення змін в існуючий розклад руху. Також, на основі даної методики можна буде за допомогою ПЕОМ визначати вартість користування інфраструктурою конкретним поїздом та його рентабельність.
RU: Цель. В научной работе необходимо разработать методический подход к определению инфраструктурной составляющей расходов на движение отдельного пассажирского поезда, который учитывал бы индивидуальные особенности движения конкретного поезда Методика. Для решения задач такого класса в работе предложена новая методика, разработанная на основе постатейного распределения затрат на курсирование конкретного пассажирского поезда с учетом факторов влияния на их величину. Эта методика позволяет корректно распределять затраты за пользование инфраструктурой отдельным поездом и, как следствие, определять точную рентабельность каждого поезда. Результаты. Из калькуляции себестоимости пассажирских и грузовых перевозок по Украине выделены все статьи расходов, касающиеся пассажирских перевозок в дальнем сообщении. Все эти расходы разделены на четыре составляющие. В инфраструктурной составляющей выделены три группы расходов, которые рассчитываются по определенному принципу с учетом индивидуальных особенностей курсирования конкретного поезда. Научная новизна. Усовершенствован метод распределения расходов всех хозяйств Укрзализныци на перевозки пассажиров в дальнем и международном сообщении для отдельного пассажирского поезда. Этот метод базируется на принципах формирования отдельных обобщающих показателей затрат по каждому хозяйству, которые соответствуют основным влиятельным факторам эксплуатации поезда. Усовершенствован методический подход к определению затрат на инфраструктурную составляющую, учитывающую влияние скорости движения и массы пассажирского поезда на износ верхнего строения пути и контактной сети. Все это позволяет обоснованно распределить затраты на движение конкретного пассажирского поезда и определить его рентабельность. Практическая значимость. Внедрение указанной методики позволит рассчитать реальные, экономически обоснованные расходы на конкретный поезд. Это будет содействовать правильному определению рентабельности отдельного пассажирского поезда и, на основе этого, принятию управленческих решений по внесению изменений в действующее расписание движения. Также, на основе данной методики можно будет с помощью ПЭВМ определять стоимость пользования инфраструктурой конкретным поездом и его рентабельность.
Description: Y. Barash: ORCID 0000-0001-5911-9805; K. Kravchenko: ORCID 0000-0002-7773-6652; М. Zianchuk: ORCID 0000-0003-0628-1571
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4239
http://stp.diit.edu.ua/article/view/49321/46874
http://stp.diit.edu.ua/article/view/49321
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2015/49321
Appears in Collections:Статті КЕМ
Статті КОіО (раніше КОАІВ)
№ 4 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf902,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.