Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4229
Title: Дослідження впливу точності прогнозування руху на ефективність керування черговістю розформування поїздів
Other Titles: Study of the Influence of the Accuracy of the Motion Estimation on the Effective Management of the Order of Dissolution of the Trains
Исследование влияния точности прогнозирования движения на эффективность управления очередностью расформирования поездов
Authors: Бардась, Олександр Олександрович
Бардась, Александр Александрович
Bardas, Oleksandr O.
Keywords: керування черговістю розформування поїздів
прогнозування руху поїздів
стохастичне програмування
управление очередностью расформирования поездов
прогнозирование движения поездов
стохастическое программирование
sequence control disbandment of trains
train traffic forecasting
stochastic programming
КСВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Бардась, О. О. Дослідження впливу точності прогнозування руху на ефективність керування черговістю розформування поїздів / О. О. Бардась // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015. — Вип. 9. — С. 4—9. — DOI: 10.15802/tstt2015/49347.
Abstract: UK: Мета. В умовах жорсткої ринкової конкуренції між різними видами транспорту, особливо актуальним є завдання підвищення конкурентоспроможності залізничних перевезень, чого не можна досягти без зниження собівартості продукції, скорочення експлуатаційних витрат і підвищення ефективності оперативного керування. Основним завданням оперативного керування на сортувальних станціях є планування поїздоутворення. Керування черговістю розформування поїздів на сортувальних станціях є одним з важелів впливу на процеси поїздоутворення. Метою керування є скорочення загальних експлуатаційних витрат сортувальної станції. Двома необхідними умовами застосування на практиці завдань вибору черговості розформування поїздів є покладання цієї функції на автоматизовані системи керування та забезпечення цих систем надійним і точним прогнозом прибуття поїздів. Метою даної роботи є дослідження впливу точності прогнозу прибуття поїздів на ефективність керування черговістю їх розформування на сортувальних станціях. Методика. Дослідження були проведені з використанням імітаційної моделі роботи непарної системи сортувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол при різних розмірах вагонопотоків з переробкою. Модель вибору черговості розформування поїздів формалізована у вигляді задачі стохастичного програмування. Результати. Отримано залежність, яка описує вплив середньоквадратичного відхилення помилки прогнозування руху на скорочення експлуатаційних витрат сортувальної станції в умовах керування черговістю розформування поїздів. Наукова новизна. Було вперше досліджено економічну ефективність моделі керування черговістю розформування поїздів, сформованої на основі задачі стохастичного програмування, в умовах надходження прогнозу прибуття поїздів визначеної точності. Практична значимість. Досліджено зв’язки двох важливих задач оперативного керування – прогнозування руху поїздів та керування черговістю їх розформування. Отримані результати дають уявлення про те, яким вимогам повинен відповідати прогноз прибуття поїздів для можливості його використання в задачах оперативного керування, зокрема – при керуванні черговістю розформування поїздів на сортувальних станціях.
RU: Цель. В условиях жесткой рыночной конкуренции между разными видами транспорта, особенно актуальным является задание повышения конкурентоспособности железнодорожных перевозок, чего нельзя достичь без снижения себестоимости продукции, сокращения эксплуатационных расходов и повышения эффективности оперативного управления. Основным заданием оперативного управления на сортировочных станциях является планирование поездобразования. Управление очередностью расформирования поездов на сортировочных станциях является одним из рычагов воздействия на процессы поездообразования. Целью управления является сокращение общих эксплуатационных расходов сортировочной станции. Двумя необходимыми условиями применения на практике заданий выбора очередности расформирования поездов является возложение этой функции на автоматизированные системы управления и обеспечение этих систем надежным и точным прогнозом прибытия поездов. Целью данной работы является исследование влияния точности прогноза прибытия поездов на эффективность управления очередностью их расформирования на сортировочных станциях. Методика. Исследования были проведены с использованием имитационной модели работы нечетной системы сортировочной станции Нижнеднепровск-Узел при разных размерах вагоно-потоков с переработкой. Модель выбора очередности расформирования поездов формализована в виде задачи стохастического программирования. Результаты. Получена зависимость, которая описывает влияние среднеквадратического отклонения ошибки прогнозирования движения на сокращение эксплуатационных расходов сортировочной станции в условиях управления очередностью расформирования поездов. Научная новизна. Была впервые исследована экономическая эффективность модели управления очередностью расформирования поездов, сформированной на основе задачи стохастического программирования, в условиях поступления прогноза прибытия поездов определенной точности. Практическая значимость. Исследованы связи двух важных задач оперативного управления – прогнозирования движения поездов и управления очередностью их расформирования. Полученные результаты дают представление о том, каким требованиям должен соответствовать прогноз прибытия поездов для возможности его использования в задачах оперативного управления, в частности – при управлении очередностью расформирования поездов на сортировочных станциях.
EN: Purpose. In the face of fierce market competition between different modes of transport, especially important task is improving the competitiveness of rail transport, which can not be achieved without reducing production costs, reduce operational costs and increase the efficiency of operational management. The main task of operational management in marshalling yards is planning of trains forming. Sequence control disbandment of trains in marshal-ling yards is one of the levers of influence on the processes of trains forming. The goal of management is to reduce the overall operating costs yard. Two optionally-go conditions of use in practice the choice of priority tasks dissolu-tion of trains are the laying of this function on automated control systems and ensuring these systems reliable and accurate prediction of arrival of trains. The aim of this work is to study the impact of forecast accuracy of arrival of trains at the effectiveness of the precedence of their disbandment in marshalling yards. Methodology. Studies were conducted using a simulation model of the railway station Nizhnedneprovsk site at various sizes with the processing of traffic volumes. Model choosing the next disbandment of trains is formalized in the form of stochastic program-ming problems. Findings. The dependence that describes the effect of the standard deviation of the prediction error motion to reduce operating costs in a yard precedence disbandment n of trains. Originality. It was the first time in-vestigated the economic efficiency of the model of trains disbandment precedence formed on the basis of stochastic programming problems, under revenue forecast arrival times of trains certain accuracy. Practical value. Investigat-ed the association of two important tasks of operational management – predicting the movement of trains and the precedence of their disbandment. The results give an indication of how the requirements should correspond to fore-cast the arrival of trains to be able to use it in the tasks of operational management, in particular - with precedence dissolution of trains in marshalling yards.
Description: О. Бардась: ORCID 0000-0001-8772-9328
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4229
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/49347
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/49347/45326
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2015/49347
Appears in Collections:Випуск 09 (ТСТП)
Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf385,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.