Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4224
Title: Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті
Other Titles: Логистический подход к планированию грузовых перевозок и коммерческих операций на железнодорожном транспорте
Logistics Approach to Planning Transportation and Commercial Operations in Rail Transport
Authors: Копитко, Василь Іванович
Копытко, Василий Иванович
Kopytko, Vasily I.
Орловська, Олександра Володимирівна
Орловская, Александра Владимировна
Orlovska, Olexandra V.
Orlovska, Oleksandra V.
Keywords: транспорт
залізниця
комерційні перевезення
логістика
вантажні перевезення
ринкова економіка
конкурентноздатність
послуги
железная дорога
коммерческие перевозки
логистика
грузовые перевозки
рыночная экономика
конкурентоспособность
услуги
transportation
rail
commercial transportation
freight transportation
logistics
market economy
competitiveness
services
КГП (ЛФ)
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Копитко, В. І. Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті : [препринт] / В. І. Копитко, О. В. Орловська // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 22–29.
Копитко, В. І. Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті / В. І. Копитко, О. В. Орловська // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 22–29. – DOI: 10.15802/pte.v0i5.19469.
Abstract: UK: Вступ: у даній статті розглядається питання застосування логістики та її інструментарію при здійсненні вантажних та комерційних перевезень залізницею. Мета статті полягає у розкритті ролі, функцій і принципів логістики при плануванні вантажних перевезень залізничним транспортом. Результати: основну увагу приділено впровадженню логістики при розробці ефективних транспортних маршрутів з метою підвищення рівня надання комерційних послуг потенційним клієнтам. Висновки: запропоновано шляхи впровадження логістичних підходів у комерційну роботу залізничної галузі.
RU: Введение: в данной статье рассматривается вопрос применения логистики и ее инструментария при осуществлении грузовых и коммерческих перевозок по железной дороге. Цель статьи заключается в раскрытии роли функций и принципов логистики при планировании грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Результаты основное внимание уделено внедрению логистики при разработке эффективных транспортных маршрутов с целью повышения уровня предоставления коммерческих услуг потенциальным клиентам. Выводы: предложены пути внедрения логистических подходов в коммерческую работу железнодорожной отрасли.
EN: Introduction: This article discusses the use of logistics and its tools in the implementation of freight and commercial transportation by rail. The purpose of the article is in uncovering the role , functions and principles of logistics in the planning of freight by rail. Results focuses on the implementation of logistics in the development of efficient transport routes in order to improve the provision of commercial services to potential clients. Conclusions: The ways of implementing logistic approaches in commercial operation the railway industry .
Description: В. Копитко: ORCID 0000-0003-2457-1505; О. Орловська: ORCID 0000-0002-7225-0717
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4224
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2013_5_5
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/19469
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/19469/17127
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i5.19469
DOI: 10.15802/pte.v0i5.19469
Appears in Collections:Статті КГСЕП (ЛФ)
Випуск 05 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СТАТТЯ З ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗП..pdfпрепринт341,6 kBAdobe PDFView/Open
Kopytko_2013.pdf366,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.