Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4201
Title: Впровадження технології віртуалізації для підвищення надійності та безпеки інформаційних систем на залізничному транспорті
Other Titles: Внедрение технологии виртуализации для повышения надежности и безопасности информационных систем на железнодорожном транспорте
The Introduction of Virtualization Technology to Improve The Reliability and Security of Information Systems in Railway Transport
Authors: Івченко, Юрій Миколайович
Івченко, Валентина Гаврилівна
Гондар, О. М.
Keywords: віртуалізація
сервер
платформа
ресурси
додатки
відмовостійкість
кластери
інформаційні системи
виртуализация
приложения
отказоустойчивость
информационные системы
virtualization
server
platform
resources
applications
fault tolerance
clustering
information systems
КІТ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Івченко, Ю. М. Впровадження технології віртуалізації для підвищення надійності та безпеки інформаційних систем на залізничному транспорті / Ю. М. Івченко, В. Г. Івченко, О. М. Гондар // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2014. – № 7. – С. 82–86. – DOI: 10.15802/ecsrt2014/51385.
Abstract: UK: Актуальність. На Придніпровській залізниці виникла необхідність у модернізації низки серверів, продуктивність яких вже не могла забезпечити необхідну якість функціонування інформаційних сервісів. Нові сервера мають продуктивність, яка перевершує необхідну на порядок, для функціонування кожного з сервісів. Більш того, постійно зростаюча кількість різних інформаційних систем керування та автоматизованих робочих місць, зростаючі вимоги до надійності і безпеки, відмовостійкості, до економії фінансових ресурсів вимагало пошуку рішення. Мета роботи. Знайдене рішення повинно забезпечувати: можливість більш повного використування апаратних ресурсів серверів, просте розгортання додаткових віртуальних серверів, можливість створення резервних копій, зручні та ефективні засоби управління; підтримку існуючої інфраструктури, систем і завдань, можливість інтеграції системи віртуалізаціі в існуючу систему управління обчислювальними ресурсами. У статті запропоновано впровадження технології віртуалізації на серверах автоматизованих систем керування вантажними перевезеннями, що дає можливість більш ефективно використовувати обладнання з метою підвищення оперативності інформаційного обміну та безпеки на залізничному транспорті.Актуальність. На Придніпровській залізниці виникла необхідність у модернізації низки серверів, продуктивність яких вже не могла забезпечити необхідну якість функціонування інформаційних сервісів. Нові сервера мають продуктивність, яка перевершує необхідну на порядок, для функціонування кожного з сервісів. Більш того, постійно зростаюча кількість різних інформаційних систем керування та автоматизованих робочих місць, зростаючі ви-моги до надійності і безпеки, відмовостійкості, до економії фінансових ресурсів вимагало пошуку рішення. Мета роботи. Знайдене рішення повинно забезпечувати: можливість більш повного використування апаратних ресурсів серверів, просте розгортання додаткових віртуальних серверів, можливість створення резервних копій, зручні та ефективні засоби управління; підтримку існуючої інфраструктури, систем і завдань, можливість інтеграції системи віртуалізаціі в існуючу систему управління обчислювальними ресурсами. У статті запропоновано впровадження технології віртуалізації на серверах автоматизованих систем керування вантажними перевезеннями, що дає можливість більш ефективно використовувати обладнання з метою підвищення оперативності інформаційного обміну та безпеки на залізничному транспорті. Комплексне використання технологій віртуалізації дозволило поліпшити ефективність використання апаратних засобів серверів, прискорити розгортання нових інформаційних служб, підвищити надійність і керованість інформаційних систем Придніпровської залізниці. Наукова новизна впровадження полягає у тому, що на основі аналізу стану використання засобів обчислювальної техніки в інформаційних системах, умов їх надійного та безпечного функціонування, сформульовані вимоги до пошуку засобів, які вирішують завдання підвищення ефективності інформаційних систем на залізничному транспорті шляхом використання нових сучасних інформаційних технологій. Використано метод масштабного моделювання поведінки системи при аварійних ситуаціях та вдосконалення процесів самосинхронізації, тобто відновлення нормального функціонування системи після аварійних відключень. Результати експериментів довели, що впровадження нової технології зменшує час переходу з основного ресурсу на резервний в 6 – 10 разів.
RU: Актуальность. На Приднепровской железной дороге возникла необходимость в модернизации ряда серверов, производительность которых уже не могла обеспечить необходимое качество функционирования информационных сервисов. Новые сервера имеют производительность, которая превосходит необходимую на порядок, для функционирования каждого из сервисов. Более того, постоянно растущее количество различных информационных систем управления и автоматизированных рабочих мест, возрастающие требования к надежности и безопасности, отказоустойчивости, к экономии финансовых ресурсов требовало поиска решения. Цель работы. Найденное решение должно обеспечивать: возможность более полного использования аппаратных ресурсов серверов, простое развертывание дополнительных виртуальных серверов, возможность создания резервных копий, удобные и эффективные средства управления; поддержание существующей инфраструктуры, систем и задач, возможность интеграции системы виртуализации в существующую систему управления вычислительными ресурсами. В статье предложено внедрение технологии виртуализации на серверах автоматизированных систем управления грузовыми перевозками, что дает возможность более эффективно использовать оборудование с целью повышения оперативности информационного обмена и безопасности на железнодорожном транспорте. Комплексное использование технологий виртуализации позволило улучшить эффективность использования аппаратных средств серверов, ускорить развертывание новых информационных служб, повысить надежность и управляемость информационных систем Приднепровской железной дороги. Научная новизна внедрения заключается в том, что на основе анализа состояния использования средств вычислительной техники в информационных системах, условий их надежного и безопасного функционирования, сформулированы требования к поиску средств, решающих задачи повышения эффективности информационных систем на железнодорожном транспорте путем использования новых современных информационных технологий. Использован метод масштабного моделирования поведения системы при аварийных ситуациях и совершенствования процессов самосинхронизации, то есть восстановление нормального функционирования системы после аварийных отключений. Результаты экспериментов показали, что внедрение новой технологии уменьшает время перехода с основного ресурса на резервный в 6…10 раз.
EN: Actuality. It was necessary to modernize a number of servers, whose performance could not provide the required quality of operation of information services on the Pridniprovska Railway. New server has productivity that exceeds required in order for the operation of each of the services. Moreover, a growing number of various information management systems and work places, increasing demands on reliability and security, fault tolerance, saving financial resources are required to find a solution. Objective. Required solution must provide the following: ability for more complete use of the servers’ hardware resources, easy deployment of additional virtual servers, ability to backup, convenient and effective control means; maintenance of existing infrastructure, systems and tasks, the ability to integrate virtualization management system into existing management system of computing resources. This paper proposes implementation of virtualization on servers of automated control systems of freight transportation, enabling more efficient use of equipment to improve efficiency of information exchange and safety on the railway. Complex use of virtualization technology has improved efficiency of servers’ hardware, to accelerate the deployment of new information services, to increase the reliability and manageability of information systems of the Pridniprovska Railway. Scientific novelty of application is based on the analysis of the use of computer technology in information systems, conditions of their reliable and safe operation, the requirements were formulated for the search tools solving the problem of improving the efficiency of information systems for railway through the use of new information technologies. The method of scale modeling a system behavior during emergency situations and improving processes selfsynchronization, i.e. the restoration of normal system operation after outages. The experimental results showed that the implementation of the new technology reduces the transition from the primary to the backup resource in 6…10 times.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4201
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/51385
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/51385/pdf_60
Other Identifiers: DOI: 10.15802/ecsrt2014/51385
Appears in Collections:№ 07 (ЕСБЗТ)
Статті КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf783,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.