Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4200
Title: Особенности эксплуатации современных аккумуляторов и батарей
Other Titles: Особливості експлуатації сучасних акумуляторів та батарей
Features of Operation of Modern Accumulators and Batteries
Authors: Профатилов, Владимир Иванович
Сердюк, Татьяна Николаевна
Keywords: аккумулятор
электропитание устройств железнодорожной автоматики и связи
зарядное устройство
эксплуатация аккумуляторов
акумулятор
електроживлення пристроїв залізничної автоматики та зв’язку
зарядний пристрій
експлуатація акумуляторів
battery
power devices of railway automation and communication
charger
maintenance of battery
КАТЗ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Профатилов, В. И. Особенности эксплуатации современных аккумуляторов и батарей / В. И. Профатилов, Т. Н. Сердюк // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2014. – №7. – С. 70–81. – DOI: 10.15802/ecsrt2014/51383.
Abstract: RU: В данной статье проанализированы возможности применения современных типов аккумуляторных батарей в устройствах сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи и описаны особенности их эксплуатации. Целью работы являлся поиск современных типов необслуживаемых аккумуляторных батарей, которые могут быть применены вместо существующих образцов. Рекомендовано внедрение литий-железофосфатных аккумуляторов для резервного питания стационарной аппаратуры (станционных и перегонных устройств железнодорожной автоматики) и автономного питания электрических транспортных средств. Выпускаются аккумуляторные сборки с номинальным напряжением 6, 9, 12, 24, 36 и 48 В, и емкостью от 10 А∙ч (вес 500 г)⋅до 200 А⋅ч (вес 78 кг). Такие аккумуляторы обеспечивают токи разряда до 200 А, что характерно для станций с числом стрелок от 30 до 100. Актуальность. В настоящее время срок службы аккумуляторных батарей, используемых для питания станционных и перегонных устройств, подходит к концу. Внедрение новых типов аккумуляторов позволит сократить число персонала, облегчить условия труда электромехаников, исключить влияние вредных факторов, связанных с техническим обслуживанием кислотных и щелочных аккумуляторов, повысить безопасность и надежность электропитающих установок железнодорожной автоматики и связи. Литий-железофосфатные аккумуляторы имеют номинальное напряжение 3,2…3,3 В на один элемент и удельную плотность энергии в 3…5 раза выше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов. При этом они могут обеспечить высокую скорость разряда током до 10С, являются дорогостоящими и требуют использования специальных зарядных устройств, несовместимых с зарядными устройствами литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, а также используемых для заряда кислотных и щелочных аккумуляторов. Таким образом, внедрение литиевых аккумуляторов целесообразно совместить с установкой панелей электропитания нового типа, а также на модернизируемых и вновь проектируемых станциях и железнодорожных участках..
UK: У даній статті проаналізовано можливості застосування сучасних типів акумуляторних батарей в пристроях сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) і зв'язку та описані особливості їх експлуатації. Метою роботи був пошук сучасних типів акумуляторних батарей, які не обслуговуються і можуть бути застосовані замість існуючих зразків. Рекомендовано впровадження літій-залізофосфатних акумуляторів для резервного живлення стаціонарної апаратури (станційних і перегінних пристроїв залізничної автоматики) та автономного живлення електричних транспортних засобів. Випускаються акумуляторні збірки з номінальною напругою 6, 9, 12, 24, 36 і 48 В, і ємністю від 10 А∙год (вага 500 г) до 200 А∙год (вага 78 кг). Такі акумулятори забезпечують струми розряду до 200 А, що характерно для станцій з кількістю стрілок від 30 до 100. Актуальність. В даний час термін служби акумуляторних батарей, використовуваних для живлення станційних і перегінних пристроїв, добігає кінця. Впровадження нових типів акумуляторів дозволить скоротити число персоналу, полегшити умови праці електромеханіків, виключити вплив шкідливих факторів, пов'язаних з технічним обслуговуванням кислотних і лужних акумуляторів, підвищити безпеку і надійність електроживлячих установок залізничної автоматики та зв'язку. Літій-залізофосфатні акумулятори мають номінальну напругу 3,2...3,3 В на один еле-мент і питому щільність енергії в 3...5 рази вище, ніж у свинцево-кислотних акумуляторів. При цьому вони можуть забезпечити високу швидкість розряду струмом до 10С, є дорогими і вимагають використання спеціальних зарядних пристроїв, несумісних із зарядними пристроями літій-іонних і літій-полімерних акумуляторів, а також використовуються для заряду кислотних і лужних акумуляторів. Таким чином, впровадження літієвих акумуляторів доцільно поєднати з установкою панелей електроживлення нового типу, а також на модернізованих і знову проектованих станціях та залізничних ділянках.
EN: This article analyzes the possibilities of application of modern types of batteries in signal, centralization and blocking (SCB) devices and communications and to characterize their operation. The purpose is to search for modern types of maintenance-free batteries, which can be used instead of the existing models. It is recommended the introduction of lithium-iron-phosphate bat-teries for backup power stationary equipment (railway station and automation devices) and autonomous power electric vehicles. The accumulators with a rated voltage of 6, 9, 12, 24, 36 and 48 V, and a capacity from 10 A∙h (weight 500 g) to 200 A∙h (weight 78 kg) are produced. TheseThis article analyzes the possibilities of application of modern types of batteries in signal, centralization and blocking (SCB) devices and communications and to characterize their operation. The purpose is to search for modern types of maintenance-free batteries, which can be used instead of the existing models. It is recommended the introduction of lithium-iron-phosphate batteries for backup power stationary equipment (railway station and automation devices) and autonomous power electric vehicles. The accumulators with a rated voltage of 6, 9, 12, 24, 36 and 48 V, and a capacity from 10 A∙h (weight 500 g) to 200 A∙h (weight 78 kg) are produced. Thesebatteries provide discharge currents up to 200 A, which is typical for the stations with the number of points from 30 to 100. Relevance. Currently, the service life of batteries, which is used to power station and distillation devices coming to an end. The application of new types of batteries will reduce the number of personnel, it will facilitate working conditions electricians, it will eliminate the influence of dangerous factors deals with the maintenance of acid and alkaline batteries, it will improve the safety and reliability of power systems of railway automation and communication. Iron-phosphate lithium batteries have a nominal voltage of 3,2 ... 3,3 V per cell and a specific energy density in 3 ... 5 times higher than that of lead-acid batteries. At the same time they can provide high-speed discharge current up to 10C, they are expensive and require the use of special charges that are incompatible with chargers of lithium-ion and lithium-polymer batteries, and which are used to charge acid and alkaline batteries. Thus, the application of lithium batteries is expedient to combine with the building of a new type of electrical panels, as well as upgraded or re-designed stations and railway sections.
Description: Т. Сердюк: ORCID 0000-0002-2609-4071;В. Профатилов: ORCID 0000-0003-2466-7240
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4200
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/51383
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/51383/pdf_59
ISSN: 2223–5620 (Print)
2411–1554 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/ecsrt2014/51383
Appears in Collections:№ 07 (ЕСБЗТ)
Статті КАТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf875,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.