Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4171
Title: Перекладацький аналіз спеціального тексту
Other Titles: Переводческий анализ специального текста
Authors: Власова, Тетяна Іванівна
Гаркуша, Валентина Миколаївна
Keywords: перекладацький аналіз
письмовий переклад текстів
редагування
теоретична частина
залізнична тематика
переводческий анализ
письменный перевод текстов
редактирования
теоретическая часть
железнодорожная тематика
translation analysis
translation of texts
editing
theoretical part
railway theme
КФП
навчальний посібник
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Власова, Т. І. Перекладацький аналіз спеціального тексту: [препринт] : навч. посібник / Т. І. Власова, В. М. Гаркуша. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, 2014. – 160 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Навчальний посібник охоплює широкий спектр теоретичних проблем щодо виконання перекладацького аналізу, передаючого перекладу спеціального тексту, в межах курсу «Практика перекладу» згідно з програмою МОН України та спрямований на навчання письмовому перекладу текстів різних жанрів як діяльності, яка складається з трьох етапів; перекладацького аналізу, перекладу та редагування. Розділи, присвячені перекладацькому аналізу текстів, які належать до різних жанрів, складаються з теоретичної частини, яка містить інформацію про основні етапи, особливості та правила виконання перекладацького аналізу спеціального тексту та завдання для перекладацького аналізу та перекладу з англійської та української мов переважно залізничної тематики. У додатку йдеться про принципи лінгвостилістичного аналізу тексту на семантичному та метасемантичному рівні, а також основи семіотики перекладу, надається глосарій метамовних термінів та термінів для стилістичного аналізу тексту. Посібник призначений для студентів ІV-V курсів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, магістрів та аспірантів ВНЗ залізничного транспорту, а також широкого кола перекладачів.
RU: Учебное пособие охватывает широкий спектр теоретических проблем по выполнению переводческого анализа, передающего перевода специального текста, в рамках курса «Практика перевода» согласно программе МОН Украины и направлен на обучение письменного перевода текстов разных жанров как деятельности, которая состоит из трех этапов; переводческого анализа, перевода и редактирования. Разделы, посвященные переводческому анализу текстов, принадлежащих к разным жанрам, состоят из теоретической части, которая содержит информацию об основных этапах, особенности и правила выполнения переводческого анализа специального текста и задания для переводческого анализа и перевода с английского и украинского языков преимущественно железнодорожной тематики. В приложении говорится о принципах лингвостилистичного анализа текста на семантическом и метасемантичном уровне, а также основы семиотики перевода, предоставляется глоссарий метаязыковых сроков и сроков для стилистического анализа текста. Пособие предназначено для студентов IV-V курсов переводческих отделений (факультетов) университетов, магистров и аспирантов вузов железнодорожного транспорта, а так же широкого круга переводчиков.
Description: Т. Власова: ORCID: 0000-0001-5040-5733
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4171
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlasova_ Harkusha.pdfпрепринт763,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.