Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4166
Title: Порiвняльний аналіз технологiчностi сучасних способiв з'єднання арматури
Other Titles: Сравнительный анализ технологичности современных способов соединения арматуры
Comparative Analysis of Technologicalnes of Modern Methods of Connection of Armature
Authors: Радкевич, Анатолій Валентинович
Нетеса, Андрій Миколайович
Keywords: apматура
механічне з 'єднання
різьбові муфти
сітьовий графік
зведення
каркас
критичний шлях
механическое соединение
резьбовые муфты
сетевой графиk
возведение
критический путь
armature
mechanical connection
screw-thread muffs
network chart
erection
framework
critical way
КБВ
Issue Date: 2015
Publisher: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Citation: Радкевич, А. В. Порівняльний аналіз технологічності сучасних способів з’єднання арматури / А. В. Радкевич, А. М. Нетеса // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 81. – С. 154–160.
Abstract: UK: Мета. Сучасні технологічні прийоми передбачають монтаж арматурних каркасів з різними способами з'єднання арматури. Остаточний вибір способу з 'єднання арматури відбувається переважно з економічних (вартість) та конструктивних (надійність та можливість застосування) міркувань. Технологічність способу з 'єднання арматури практично не враховується, проте часто це призводить до збільшення термінів будівництва, зниження надійності будівельного процесу, залежності від робітників високої кваліфікації та інших факторів. Тому необхідно провести дослідження щодо визначення перспективних способів з’єднання арматури з точки зору технологічності будівельного процесу. Методика. Розробка послідовностей виконання робіт для процесу влаштування вертикальних несучих конструкцій монолітного залізобетонного каркасу з використанням різних способів з’днання арматури. Розробка сітьових графіків з розподіленням робіт по відношенню до технологічної послідовності та потребі в роботі основного вантажопідйомного механізму (баштового крану). Порівняльний аналіз технологічних параметрів. Результати. Проведений порівняльний аналіз технологічних параметрів для процесів влаштування вертикальних несучих конструкцій для різних способів з'єднання арматури. З'єднання арматури внапуск є найбільш швидким та найменш витратним з точки зору працевитрат, але висока вартість арматури не дозволяє широко внкористовувати цей спосіб на будівництві. Зварювання арматури ванношовним зварюванням є економічним, проте потребує значних витрат праці та часу. З'єднання apматури за допомогою різьбових: муфт є оптимальним. Воно потребує значно менших працевитрат, ніж ванношовне зварювання, при відносно низькій вартості. Наукова новизна. Розроблені послідовності виконання робіт процесу зведення вертикальних несучих конструкцій монолітних залізобетонних каркасів будівель дозволяють визначити найбільш трудомісткі операції, що лежать на критичному шляху сітьового графіка. Аналіз витрат праці та пошук раціонального вдосконаленння таких робіт, в тому числі шляхом вибору оптимального способу з'єднання арматури, дозволить скоротити витрати часу на зведення вертикальних несучих конструкцій та оптимізувати виробничий процес. Практична значимість. Приведений аналіз дозволить більш раціонально підходити до вибору оптимального способу з'єднання арматурних стрижнів при проектуванні та зведенні залізобетонного каркасу будівлі, підвищити швидкість будівництва та оптимізувати будівельний процес.
RU: Цель. Современные технологические приемы предусматривают монтаж арматурных каркасов с разными способами соединения арматуры. Окончательный выбор способа соединения арматуры происходит преимущественно по экономическим (стоимость) и конструктивным (надежность и возможность применения) соображениям. Технологичность способа соединения арматуры практически не учитывается, однако часто это приводит к увеличению сроков строительства, снижения надежности строительного процесса, зависимости от рабочих высокой квалификации и других факторов. Поэтому необходимо провести исследование относительно определения перспективных способов соединения арматуры с точки зрения технологичности строительного процесса. Методика. Разработка последовательностей выполнения работ для процесса устройства вертикальных несущих конструкций монолитного железобетонного каркаса с использованием разных способов соединения арматуры. Разработка сетевых графиков с распределением работ по отношению к технологической последовательности и потребности в использовании основного грузоподъемного механизма (башенного крана). Сравнительный анализ технологических параметров. Результаты. Проведенный сравнительный анализ технологических параметров для процессов устройства вертикальных несущих конструкций для разных способов соединения арматуры. Соединение арматуры внахлестку является наиболее быстрым и экономичным с точки зрения трудозатрат, но высокая стоимость арматуры не позволяет широко использовать этот способ в строительстве. Сварка арматуры ванношовной сваркой является экономичной, однако влечет за собой значительные трудо- и вpeмeнные затраты. Соединение арматуры с помощью резьбовых муфт является оптимальным. Это соединение требует значительно меньших трудозатрат, чем ванношовная сварка, при относительно низкой стоимости и высокой скорости проведения работ. Научная новизна. Разработанные последовательности выполнения работ процесса по возведению вертикальных несущих конструкций монолитных железобетонных каркасов зданий позволяют определить наиболее трудоемкие операции, которые лежат на критическом пути сетевого графика. Анализ трудозатрат и поиск рационального совершенствования таких рабат, в том числе путем выбора оптимального способа соединения арматуры, позволит сократить расходы времени на возведение вертикальных несущих конструкций и оптимизировать производственный процесс. Практическая значимость. Приведенный анализ позволит более рационально подходить к выбору оптимального способа соединения арматурных стержней при проектировании и возведении железобетонного каркаса здания, повысить скорость строительства и оптимизировать строительный процесс.
EN: Purpose. Modem technological receptions foresee editing of armature frameworks with the ditfferent methods of connection of armature. The final choice of method of connection of armature takes place mainly on the economic (cost) and structural (reliability and possibility of application) considering. The techno logicalness of method of connection of armature practically is not taken into account, however often it results in the increase of terms of building, decline of reliability of building process, dependence on the workers of bigh qualification and other factors. lt is therefore necessary to conduct research in relation to determination of perspective methods of connection of armature from the point of view of technologicalness of building process. Methods. Development of sequences of implementation of works for the process of device of vertical bearing constructions of monolithic reinforce-concrete framework with the use of different methods of connection of armature. Development of network charts with distribution of works in relation to a technological sequence and requirement in the use of basic lifting mechanism (tower faucet). Comparative analysis of technological parameters. Results. Conducted comparative analysis of technological parameters for the processes of device of vertical bearing constructions for the different methods of connection of armature. A lap-joint of armature is most rapid and economical from the point of view of labor, but the high cost of armature does not allow widcly to use this method in building. Welding of armature the welding of bars is economical, however entails considerable work- and temporal expenses. Connection of armature by means of screw-thread muffs is optimal. This connection requires less labor considerably, what welding of bars, at in relation to a subzero cost and high-rate of realization of works. Scientlific novelty. The worked out sequences of implementation of works of process on erection of vertical bearing constructions of monolithic reinforce-concrete frameworks of building allow to define the most lab our intensive operations which lie on the critical way of netwotk chart. The analysis of labor and search of rational perfection of such works, including by the choice of optimal method of connection of armature, will allow to cut down expenses time on erection of vertical bearing constructions and optimize a productive process. Practical meaningfulness. The brought analysis over will allow more rationally to go near the choice of optimal method of connection of re-barss at planning and erection of reinforce-concrete framework of building, promote building speed and optimize a building process.
Description: А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517, А. Нетеса: ORCID 0000-0002-3364-3446
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4166
Appears in Collections:Статті КБВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radkevych_Netesa.pdf7,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.