Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4156
Title: Удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів
Other Titles: Усовершенствование ценообразования на дополнительные услуги железнодорожных вокзалов
The Price Formation Improvement for the Additional Services of Railway Stations
Authors: П’ятигорець, Ганна Сергіївна
Keywords: проблема ціноутворення
залізничні вокзали
залізничний транспорт
аналіз наукових праць
нормативні документи ціноутворення
теоретико-методичний підход
реформування залізничної галузі
пасажирські перевезеня
проблема ценообразования
железнодорожные вокзалы
железнодорожный транспорт
анализ научных трудов
нормативные документы ценообразования
теоретико-методический подход
реформирование железнодорожной отрасли
пассажирские перевозки
pricing problem
railway stations
railway transport
analysis of scientific papers
pricing regulations
theoretical and methodological approach
the reform of the railway sector
passenger transportation
КОАІВ
Issue Date: 2014
Publisher: Маковецький Ю. В., Дніпропетровськ
Abstract: UK: Монографія присвячена проблемі ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів. У дослідженні процесу ціноутворення особлива увага автором приділяється вивченню існуючих розробок, що стосуються ціноутворення на залізничному транспорті, а також аналізу наукових праць та нормативних документів ціноутворення на додаткові послуги, що надаються пасажирам на вокзалах. Обґрунтовується необхідність проведення досліджень щодо удосконалення теоретико-методичного підходу до ціноутворення на додаткові послуги вокзалів в умовах реформування галузі. Велика увага приділена принципам реформування пасажирського господарства залізничного транспорту. Обґрунтовано вибір методу досліджень, проаналізовано діяльність залізничного транспорту у сфері пасажирських перевезень і надання додаткових послуг пасажирам на вокзалах. Досліджено альтернативні методи ціноутворення. Розроблено і економічно обґрунтовано принципи складання калькуляцій на додаткові послуги в умовах реформування залізничної галузі. Удосконалено теоретико-методологічний підхід до визначення цін на додаткові послуги залізничних вокзалів. Досліджено вплив зовнішніх факторів на формування цін на додаткові послуги вокзалів. Обґрунтовано доцільність впровадження нового теоретико-методологічного підходу до визначення цін на додаткові послуги вокзалів. Для наукових працівників, економістів, спеціалістів Укрзалізниці, викладачів, аспіратів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів транспортної галузі.
RU: Монография посвящена проблеме ценообразования на дополнительные услуги железнодорожных вокзалов. В исследовании процесса ценообразования особое внимание автором уделяется изучению существующих разработок, касающихся ценообразования на железнодорожном транспорте, а также анализа научных работ и нормативных документов ценообразования на дополнительные услуги, предоставляемые пассажирам на вокзалах. Обосновывается необходимость проведения исследований по совершенствованию теоретико-методического подхода к ценообразованию на дополнительные услуги вокзалов в условиях реформирования отрасли. Большое внимание уделено принципам реформирования пассажирского хозяйства железнодорожного транспорта. Обоснован выбор метода исследований, проанализирована деятельность железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок и предоставления дополнительных услуг пассажирам на вокзалах. Исследованы альтернативные методы ценообразования. Разработаны и экономически обоснованны принципы составления калькуляций на дополнительные услуги в условиях реформирования железнодорожной отрасли. Усовершенствован теоретико-методологический подход к определению цен на дополнительные услуги железнодорожных вокзалов. Исследовано влияние внешних факторов на формирование цен на дополнительные услуги вокзалов. Обоснована целесообразность внедрения нового теоретико-методологического подхода к определению цен на дополнительные услуги вокзалов. Для научных работников, экономистов, специалистов Укрзализныци, преподавателей, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений транспортной отрасли.
Description: П'ятигорець, Г. С. Удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів : монографія / Г. С. П'ятигорець. — Д. : Маковецький Ю. В., 2014. — 193 с. : табл., граф., діагр. — Бібліогр.: с. 177-192. — Наводиться фрагмент тексту. — ISBN 978-966-1507-65-3
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4156
ISBN: 978-966-1507-65-3
Appears in Collections:Монографії (Український державний університет науки і технологій, УДУНТ)
Інші праці КОіО ДІІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph_Piatygorets.pdf9,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.