Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4154
Title: Відеоконтроль зайнятості небезпечної зони залізничного переїзду
Other Titles: Видеоконтроль занятости опасной зоны железнодорожного переездa
Video Monitoring of Occupancy of Level Crossing Dangerous Area
Authors: Тіганов, О. С.
Рибалка, Роман Володимирович
Маловічко, Володимир Володимирович
Кізяков, Валер'ян Якович
Keywords: залізничний переїзд
відеоконтроль
система нечіткого висновку
стиснення зображення
железнодорожный переезд
видеоконтроль
система нечеткого вывода
сжатие изображения
level crossing
video surveillance
fuzzy inference system
image compression
КАТЗ
Issue Date: 2012
Publisher: ДНУЖТ
Citation: Відеоконтроль зайнятості небезпечної зони залізничного переїзду / О. С. Тіганов, Р. В. Рибалка, В. В. Маловічко, В. Я. Кізяков // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. — 2012. — № 4. — С. 51—54. — DOI: 10.15802/ecsrt2012/50877.
Abstract: UK: Мета. Забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах вимагає обладнання їх спеціальними пристроями. Сучасне обладнання залізничних переїздів, окрім інформації щодо зайнятості поїздом контрольованої ділянки, дозволяє використовувати інформацію щодо стану небезпечної зони залізничного переїзду, що може бути отримана системами відеоспостереження. Через вимоги щодо ширини смуги пропускання каналу передачі, використовується стиснення зображень з втратою якості. Метою роботи є удосконалення підсистеми відеоконтролю зайнятості небезпечної зони залізничного переїзду шляхом попередньої обробки його зображення, що покращує відношення між його якістю та розміром ві-дповідного файлу. Методика. Для досліджень обрана множина зображень залізничного переїзду біля ст. Нижньодніпровськ Вузол (у відтінках сірого, 8 біт/піксел). В результаті апріорного аналізу зображень виявлена їх структура: області з різною інформаційною вагою. В статті запропоновано використати відмічену інформативну неоднорідність шляхом встановлення областей інтересу, в яких степінь втрати якості обернено пропорційний їх інформативності. Розділення зображення на області за інформативністю виконане за допомогою системи нечіткого висновку. Видалення інформації за отриманим шаблоном виконане у вейвлетрозкладі аналізованих зображень. Оброблені в запропонований спосіб зображення порівняні із зображеннями, відновленими після відомого методу вейвлетстиснення. Результати. За інших рівних умов якість зображень, що оброблені в запропонований спосіб, не гірша за результат існуючих методів вейвлетстиснення. Наукова новизна. Запропоноване застосування системи нечіткого висновку для формування просторового шаблону визначення інформативності елементів зображення залізничного переїзду. Практична значимість. Використання запропонованої попередньої обробки в поєднанні з існуючими методами стиснення дозволить отримати додаткове стиснення зображення за рахунок видалення його малоінформативних елементів, та дозволить використовувати канали передачі даних з меншою смугою пропускання.
RU: Цель. Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах требует оборудования их специальными устройствами. Современное оборудование железнодорожных переездов, кроме информации о занятости поездом контролируемого участка, позволяет использовать информацию о состоянии опасной зоны железнодорожного переезда, которая может быть получена системами видеонаблюдения. Из-за требований к ширине полосы пропускания канала передачи, используется сжатие изображений с потерей качества. Целью работы является усовершенствование подсистемы видеоконтроля занятости опасной зоны железнодорожной системы путем предварительной обработки его изображения, которая улучшает отношение между его качеством и размером соответствующего файла. Методика. Для исследований выбрано множество изображений железнодорожного переезда возле ст. Нижнеднепровск Узел (в оттенках серого, 8 бит/пиксел). В результате априорного анализа изображений выявлена их структура: области с разным информационным весом. В статье предложено использовать отмеченную информационною неоднородность путем установки областей интереса, в которых степень потери качества обратно пропорциональна их информативности. Разделение изображения на области по информативности выполнено при помощи системы нечеткого вывода. Удаление информации согласно полученному шаблону выполнено в вейвлет-разложении анализированных изображений. Обработанные предложенным способом изображения сравнены с изображениями, восстановленными после известного метода вейвлет-сжатия. Результаты. При прочих равных условиях качество изображений, обработанных предложенным способом, не хуже результата существующих методов вейвлет-сжатия. Научная новизна. Предложено применение системы нечеткого вывода для формирования пространственного шаблона определения информативности элементов изображения железнодорожного переезда. Практическая значимость. Использование предложенной предварительной обработки в комбинации с существующими методами позволит получить дополнительное сжатие изображения за счет удаления его малоинформативных элементов, и позволит использовать каналы передачи данных с меньшей полосой пропускания.
EN: Purpose. Accident prevention at level crossings requires equipping with special means. Modern level crossing equipment, besides information about train occupancy of controlled section, allows using information about state of danger area of level crossing, which can be obtained by video surveillance systems. Because of bandwidth requirements, lossy image compression is used. Paper’s goal is an improvement of video surveillance subsystem of level crossing danger area occupancy by its image preprocessing, which increases quality to file size ratio. Methodology. A set of level crossing images near Nyzhnodniprovsk Vuzol station (gray-scale, 8 bpp) selected for research. Result of image a priory analysis showed its structure: regions with different informational weight. Paper offers usage of denoted informational heterogeneity by setting of regions of interest, at which degree of quality loss is inversely proportional to its informativeness. Image division for regions according to their informativeness done with help of fuzzy inference system. Images, processed by offered method, compared to images, reconstructed after certain wavelet-compression method. Findings. Under other equal conditions quality of images, processed by offered method, favourable compares to existing wavelet-compression methods. Originality. Paper offers usage of fuzzy inference system for forming of spatial pattern of determining of elements’ informativeness in level crossing image. Practical value. Offered preprocessing usage together with existing methods allow to obtain additional image compression at the expense of uninformative elements removing, and allow to use data transmission channels with narrow pass-band.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4154
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/50877
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/50877/pdf_20
Other Identifiers: DOI: 10.15802/ecsrt2012/50877
Appears in Collections:№ 04 (ЕСБЗТ)
Статті КАТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf831,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.