Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4151
Title: Підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі
Other Titles: Повышение эффективности пригородных пассажирских перевозок в условиях реформирования железнодорожной отрасли
Authors: Пінчук, Олена Петрівна
Пинчук, Елена Петровна
Pinchuck, Olena P.
Keywords: підвищення ефективності
приміські пасажирські перевезення
реформування залізничної галузі
залізничний тpaнcпopт
фінансово-економічна криза
повышение эффективности
пригородные пассажирские перевозки
реформирования железнодорожной отрасли
железнодорожный тpaнcпopт
финансово-экономический кризис
increase in efficiency
commuter passenger transportation
reform of the railway sector
railway tpancpopt
financial and economic crisis
монографія
КОАІВ
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во Маковецький, Дніпропетровськ
Citation: Пінчук, О. П. Підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі : монографія / О. П. Пінчук. – Дн-вськ : Вид-во Маковецький, 2014. –160 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Монографія присвячена проблемі підвищення ефективності функціонування приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі. У дослідженні діяльності приміських пасажирських перевезень особлива yвaга авторам приділяється аналізу наукових праць щодо проблем підвищення їх ефективності, а також досвіду реформування залізничного тpaнcпopтy в Росії, Казахстані та Естонії. Oбґpyнтовується необхідність проведення додаткових досліджень з питань підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень. Досліджено фактори та умови ефективного розвитку приміських пасажирських перевезень. Визначено напрямок досліджень відповідно до поставленої мети, проаналізовано потенціал господарства приміських перевезень Укрзалізниці та встановлено обсяги необхідних змін для підвищення його конкурентоспроможності. Велика увага приділена питанню щодо перспектив розвитку приміських пасажирських перевезень з урахуванням дії фінансово-економічної кризи. Розроблено принципи підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень, економічно-обгрунтовано нові методи курсування приміських поїздів, розроблено новий теоретико-методологічний підхід до визначення витрат окремого пасажирського поїзда та формування витрат на приміські перевезення, запропоновано принципи побудови тарифів на перевезення пасажирів у приміському та регіональному сполученні. Для наукових працівників, економістів, спеціалістів Укрзалізниці, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів транспортної галузі.
RU: Монография посвящена проблеме повышения эффективности функционирования пригородных пассажирских перевозок в условиях реформирования железнодорожной отрасли. В исследовании деятельности пригородных пассажирских перевозок особое внимание автором уделяется анализу научных работ по проблемам повышения их эффективности, а также опыта реформирования железнодорожного тpaнcпopта в России, Казахстане и Эстонии. Обосновывается необходимость проведения дополнительных исследований по вопросам повышения эффективности пригородных пассажирских перевозок. Исследованы факторы и условия эффективного развития пригородных пассажирских перевозок. Определено направление исследований в соответствии с поставленной целью, проанализирован потенциал хозяйства пригородных перевозок Укрзализныци и установлен объем необходимых изменений для повышения его конкурентоспособности. Большое внимание уделено вопросу о перспективах развития пригородных пассажирских перевозок с учетом действия финансово-экономического кризиса. Разработаны принципы повышения эффективности пригородных пассажирских перевозок, экономически обоснованы новые методы курсирования пригородных поездов, разработан новый теоретико-методологический подход к определению затрат отдельного пассажирского поезда и формирования расходов на пригородные перевозки, предложены принципы построения тарифов на перевозку пассажиров в пригородном и региональном сообщении. Для научных работников, экономистов, специалистов Укрзализныци, преподавателей, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений транспортной отрасли.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4151
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph_Pinchuck_ 2014.pdfmonograph11,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.