Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4091
Title: Удосконалення методології системи технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій
Other Titles: Совершенствование методологии системы технического обслуживания и ремонта тяговых подстанций
Authors: Матусевич, Олександр Олександрович
Keywords: системний аналіз
діагностування силового обладнання
тягові підстанції
методи діагностики
інтенсивний знос
математична модель
системный анализ
диагностирования силового оборудования
тяговые подстанции
методы диагностики
интенсивный износ
математическая модель
system analysis
diagnostics of power equipment
traction substation
diagnostic methods
intensive wear
matematycheskaya model
монографія
КІСЕ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Матусевич, О. О. Удосконалення методології системи технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій : монографія / О. О. Матусевич. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 295 с. – ISSN 978-966-8471-55-1.
Abstract: UK: У монографії виконано системний аналіз процесу технічного обслуговування, ремонту та діагностування силового обладнання тягових підстанцій. Досліджено сучасні методи діагностики та засоби контролю технічного стану їх електрообладнання. Розроблено наукові основи системи технічного обслуговування та діагностики пристроїв тягових підстанцій з урахуванням роботи силового обладнання на етапі інтенсивного зносу. Запропоновано математичну модель удосконалення системи технічного обслуговування, ремонту та діагностування електрообладнання, що базується на аналізі ризиків експлуатації; методологію автоматизації системи технічного обслуговування і ремонту та діагностування основного силового обладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями технічного обслуговування, діагностування й експлуатації пристроїв електропостачання, а також студентів, які навчаються за фахом «Електротехнічні системи електроспоживання».
RU: В монографии выполнен системный анализ процесса технического обслуживания, ремонта и диагностирования силового оборудования тяговых подcтанций. Исследованы современные методы диагностики и средства контроля технического состояния их электрооборудования. Разработаны научные основы системы технического обслуживания и диагностики устройств тяговых подстанций с учетом работы силового оборудования на этапе интенсивного износа. Предложена математическая модель совершенствования системы технического обслуживания, ремонта и диагностирования электрооборудования, основанный на анализе рисков эксплуатации; методологию автоматизации системы технического обслуживания и ремонта и диагностирования основного силового оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог. Монография рассчитана на научных и инженерно-технических работников, занимающихся вопросами технического обслуживания, диагностирования и эксплуатации устройств электроснабжения, а также студентов, обучающихся по специальности «Электротехнические системы электропотребления».
Description: О. Матусевич: ORCID 0000-0002-2174-7774
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4091
ISBN: 978-966-8471-55-1
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph_Matusevych.pdfMonograph5,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.