Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4046
Title: Логістичні методи підвищення економічної ефективності функціонування структурних підрозділів залізничного транспорту
Other Titles: Логистические методы повышения экономической эффективности функционирования структурных подразделений железнодорожного транспорта
Logistics Methods for Increasing the Operation Economic Efficiency of the Structural Units of Railway Transport
Authors: Міщенко, Максим Іванович
Keywords: логістика
економічна ефективність
прогнозування
структурні підрозділи залізничного транспорту
матеріальні ресурси
логистика
экономическая эффективность
прогнозирование
структурные подразделения железнодорожного транспорта
материальные ресурсы
logistics
economic efficiency
forecasting
structural units of railway transport
material resources
КЕМ
Issue Date: 2014
Publisher: Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ
Citation: Міщенко, М. І. Логістичні методи підвищення економічної ефективності функціонування структурних підрозділів залізничного транспорту / М. І. Міщенко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія : Економіка і управління. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 108–115.
Abstract: UK: На рівні підприємств запаси є одним із факторів, що визначають політику підприємства і впливають на рівень логістичного обслуговування в цілому. Втрати через дефіцит і витрати на зберігання виведених з основного обороту запасів погіршують економічний стан підприємств і завдають збитків залізничному транспорту [4]. Суть роботи полягає у виявленні джерел виникнення невизначеності при прийнятті планових рішень у логістиці підприємств та розробці методики визначення потреби в умовах певної невизначеності, що приведе до покращення економічної ефективності діяльності підприємства. У науковій літературі досить широко подані такі методи прогнозування, як методи аналізу часових рядів, множинних кореляційного та регресійного аналізів, розпізнавання образів [2]. Використання методів аналізу тимчасових рядів найбільш ефективне при вивченні процесів або явищ, у розвитку яких простежується досить стійка закономірність. У тих випадках, коли потреба в матеріальних ресурсах формується під впливом невеликого числа факторів, що явно простежуються, найдоцільнішим є використання множинних методів кореляційного і регресійного аналізів. Там, де основою вдосконалення планування потреб підприємства в матеріальних ресурсах є пошук об’єктів-аналогів, широке застосування повинні знайти методи розпізнавання образів. Експериментальні розрахунки з визначення норм витрат матеріальних ресурсів проводились на ПЕОМ за алгоритмом оптимальної класифікації об’єктів із застосуванням програми STATISTICА 6.1. За розробленим алгоритмом були проведені розрахунки потреби в матеріальних ресурсах. В цілому проведені експериментальні розрахунки підтвердили правильність обраних напрямів підвищення економічної ефективності функціонування структурних підрозділів залізничного транспорту за рахунок вдосконалення їх логістичної системи.
RU: На уровне предприятий запасы представляют собой один из факторов, определяющих политику предприятия и воздействующих на уровень логистического обслуживания в целом. Потери из-за дефицита и расходы на хранение выведенных из основного оборота запасов ухудшают экономическое состояние предприятий и наносят ущерб железнодорожному транспорту [4]. Суть работы заключается в выявлении источников возникновения неопределенности при принятии плановых решений в логистике предприятий и разработке методики определения потребности в условиях некоторой неопределенности, что приведет к улучшению экономической эффективности деятельности предприятия. В научной литературе достаточно широко представлены такие методы прогнозирования: методы анализа временных рядов, множественных корреляционного и регрессионного анализов, распознавания образов [2]. Использование методов анализа временных рядов наиболее эффективно при изучении процессов или явлений, в развитии которых прослеживается довольно устойчивая закономерность. В тех случаях, когда потребность в материальных ресурсах формируется под влиянием небольшого числа факторов, явно прослеживаются, наиболее целесообразным является использование множественных методов корреляционного и регрессионного анализов. Там, где основой совершенствования планирования потребностей предприятия в материальных ресурсах является поиск объектов-аналогов, широкое применение должны найти методы распознавания образов. Экспериментальные расчеты по определению норм расхода материальных ресурсов проводились на ПЭВМ по алгоритму оптимальной классификации объектов с использованием программы STATISTICА 6.1. По разработанному алгоритму были проведены расчеты потребности в материальных ресурсах. В целом проведенные экспериментальные расчеты подтвердили правильность выбранных направлений повышения экономической эффективности функционирования структурных подразделений железнодорожного транспорта за счет совершенствования их логистической системы.
EN: At the enterprise level stocks represent one of the factors determining company policy and influencing the level of logistics services in general. Losses due to deficit and storage costs derived from the main turnover of stocks worsen the economic condition of enterprises and damage to rail transport. The essence of this work is to identify the sources of uncertainty when making planning decisions in logistics of enterprises and the development of methods for determination of needs in terms of some uncertainty that will result in improved economic efficiency of the enterprise activity. The literature extensively presents such methods of forecasting: series analysis, multiple correlation and regression analysis, pattern recognition. Using of time series analysis method is most effective in the study of the processes or phenomena in which development a fairly stable pattern can be traced. In those cases where the need for material resources is influenced by a small number of factors, the most expedient is apparently the use of multiple methods of correlation and regression analyses. Where the basis for improved planning needs of the enterprise in material resources is the search for similar facilities, methods of pattern recognition must find wide application. Experimental determination of consumption norms of material resources has been carried out on the PC algorithm optimal classification of objects using STATISTICА 6.1. On the developed algorithm material requirements have been calculated. In General, experimental calculations have confirmed the correctness of the chosen directions for increasing the of economic efficiency of the structural units of rail transport by improving their logistics system.
Description: М. Міщенко: ORCID 0000-0003-0372-1957
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4046
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2014_30_13.pdf
ISSN: 2664-2964 (print)
2664-2972 (online)
Appears in Collections:Статті КЕМ ДІІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mishchenko_2.pdf405,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.