Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4027
Title: Компетентнісний підхід як основа лінгвістичної підготовки майбутніх перекладачів
Other Titles: Компетентностный подход как основа лингвистической подготовки будущих переводчиков
Authors: Іжко, Євгенія Станіславівна
Ижко, Евгения Станиславовна
Izhko, Yevheniia S.
Keywords: компетентність
компетентность
competence
компетентнісний підхід
компетентностный подход
competence approach
перекладацька діяльність
переводческая деятельность
translation activities
професійна підготовка
профессиональная подготовка
training
мовна особистість
языковая личность
language personality
міжкультурна компетентність
межкультурная компетенция
intercultural competence
КФП
Issue Date: 2015
Publisher: Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ
Abstract: UK: Розглянуто сутність компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх філологів-перекладачів. Визначено й охарактеризовано базові компетентності перекладача як невід'ємні складові успішного здійснення перекладацької діяльності.
RU: Рассмотрена сущность компетентностного подхода в профессиональной подготовке будущих филологов-переводчиков. Определены и охарактеризованы базовые компетенции переводчика как неотъемлемые составляющие успешного осуществления переводческой деятельности.
Description: Іжко, Є. С. Компетентнісний підхід як основа лінгвістичної підготовки майбутніх перекладачів: [препринт] / Є. С. Іжко // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2015. — Вип. 208 (2). — С. 44—52.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4027
Appears in Collections:Статті КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК.pdf184,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.