Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4012
Title: Моделі реформування підприємств залізничного транспорту в контексті економічної безпеки
Other Titles: Модели реформирования предприятий железнодорожного транспорта в контексте экономической безопасности
Models for Reforming Railway Transport Enterprises in the Context of Economic Security
Authors: Рекун, Іван Іванович
Keywords: економічна безпека
залізничний транспорт
моделі що домінують
конкурентні переваги
державне регулювання
лібералізація ринку залізничних перевезень
экономическая безопасность
железнодорожный транспорт
доминирующие модели
конкурентные преимущества
государственное регулирование
либерализация рынка железнодных перевозок
economic security
railway transport
dominant models
competitive advantages
government control
liberalization of railway transportation market
КФЕБ
Issue Date: 2014
Publisher: Класичний приватний університет, Мелітополь
Citation: Рекун, І. І. Моделі реформування залізничного транспорту в контексті економічної безпеки / І. І. Рекун // Інстуціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. Мелітопольського ін-ту держ. та муніцип. управл. «Класичний приватний університет». – Мелітополь, 2014. – Вип. 7 (1). – С. 50–62.
Abstract: UK: У статті проаналізовано досвід країн з реформування й розвитку підприємств залізничного транспорту з метою підвищення економічної безпеки країни. Розглянуто моделі, що домінують: європейську (“pionowej separacji/pionowego dostępu”) і латиноамериканську (“pionowej integracji”). Досліджено можливості підвищення економічної безпеки підприємств національної економіки за допомогою утримання чи посилення конкурентних переваг залізниці. Виявлено інституціональні проблеми, які зводяться до занадто високого ступеня державного регулювання, відсутності конкуренції та великої кількості обмежувальних правил для підприємств галузі. Здійснено пошук моделі ефективного реформування залізниці, що здатна посилити як її власну економічну безпеку, так і національної економіки України загалом, суть якої зводиться до розробки нових інституціональних засад економічної безпеки підприємств залізничного транспорту, що створюються на базі єдиного існуючого державного підприємства Укрзалзниця. Доведено, що сучасний стан залізниць країн світу можна визначити як активний пошук фінансово-економічної моделі її функціонування, реформування й управління галуззю, технічне та технологічне оновлення її основних складових, створення конкурентного ринку транспортних послуг. Обґрунтовано, що метою реформування підприємств транспортно-дорожнього комплексу є створення комплексної системи, яка б не лише належним чином задовольняла потреби суспільства в перевезеннях пасажирів та вантажів, забезпечувала зниження транспортних витрат у вартості продукції, використовуючи економічно обґрунтовані тарифи, а й сприяла економічній безпеці та розвитку національного господарства.
RU: В статье проанализирован опыт стран по реформированию и развитию предприятий железнодорожного транспорта с целью повышения экономической безопасности страны. Рассмотрены модели, доминируют: европейскую ("pionowej separacji / pionowego dostępu") и латиноамериканскую ("pionowej integracji»). Исследованы возможности повышения экономической безопасности предприятий национальной экономики посредством удержания или усиления конкурентных преимуществ железной дороги. Выявлено институциональные проблемы, которые сводятся к слишком высокой степени государственного регулирования, отсутствия конкуренции и большого количества ограничительных правил для предприятий отрасли. Осуществлен поиск модели эффективного реформирования железной дороги, которая способна усилить как ее собственную экономическую безопасность, так и национальной экономики Украины в целом, суть которой сводится к разработке новых институциональных основ экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта, создаваемые на базе единого существующего государственного предприятия Укрзалзниця. Доказано, что современное состояние железных дорог стран мира можно определить как активный поиск финансово-экономической модели ее функционирования, реформирования и управления отраслью, техническое и технологическое обновление ее основных составляющих, создание конкурентного рынка транспортных услуг. Обосновано, что целью реформирования предприятий транспортно-дорожного комплекса является создание комплексной системы, которая бы не только должным образом удовлетворяла потребности общества в перевозках пассажиров и грузов, обеспечивала снижение транспортных расходов в стоимости продукции, используя экономически обоснованные тарифы, но и способствовала экономической безопасности и развития национального хозяйства.
EN: The paper presents an analysis of international experience in reforming and developing railway transport to promote the economic security of the country. The author analyzes the dominant models: the European one and the Latin American one. The study examines possible ways for promoting economic security at domestic enterprises by retaining or increasing the competitive advantages of the railway. The revealed institutional problems include public overregulation, lack of competition and a number of restriction rules for the enterprises of the branch. The author develops an effective model for reforming the railway, which would be able to promote the economic security of the railroad and the national economy as well. The model refers to the development of a new institutional foundation for economic security at railway transport enterprises, which are created on the basis of the single national enterprise Ukrzaliznytsia. The current state of foreign railways is characterized by an active search for a financial and economic model to operate, reform and control the branch, to modernize its basic components, and to create a competitive market for transportation services. The reformation of transport and road enterprises aims at creating a complex system capable to meet requirements in passenger and cargo transportation, to reduce transport charges in production value using economic reasonable rates and to promote economic security and national economic development as well.
Description: І. Рекун: ORCID 0000-0002-3536-7369
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4012
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekun_4.pdf528,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.