Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3998
Title: Обгрунтування руху поїздів на напрямах за погодженими розкладами
Other Titles: Обоснование движения поездов на направлениях по согласованным расписаниям
Rationale Trains on the Direction on the Agreed Schedule
Authors: Папахов, Олександр Юрійович
Логвінова, Наталія Олександрівна
Keywords: показники
графік руху
поїзд
маса
парк локомотивів
показатель
графика движения
поезд
масса
парк локомотивов
index
timetable
train
mass
park of locomotives
КУЕР
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Папахов, О. Ю. Обгрунтування руху поїздів на напрямах за погодженими розкладами / О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова // Електрифікація транспорту. – 2014. – № 8. – С. 110–117. – DOI: 10.15802/etr.v0i8.42918.
Abstract: UK: Велике значення для вдосконалення перевізного процесу на залізничному транспорті має злагодженість в роботі всіх його підрозділів, які забезпечують організацію руху поїздів за графіком. Графік руху визначає план роботи всіх підрозділів залізничного транспорту, пов'язаних з рухом поїздів, до яких відносяться: експлуатаційна робота, тягове забезпечення локомотивами та локомотивними бригадами, оглядачів вагонів, при надійності роботи інфраструктури залізничного напрямку та пристроїв СЦБ, енергозабезпечення ділянок, довжини гарантованих ділянок слідування вагонів та локомотивів між технічними станціями. Метою дослідження технології організації руху вантажних поїздів за погодженими розкладами є підвищення якості транспортного обслуговування клієнтів, прискорення доставки вантажів, поліпшення показників використання рухомого складу. Основною задачею дослідження є аналіз фактичного графіку руху вантажних поїздів на залізничному напрямку Ясинувата – Апостолове – Одеса, його відхилення від нормативного та вплив на показники використання рухомого складу залізниць. Об'єктом дослідження є процес пропуску поїздів на залізничному напрямку Ясинувата – Апостолове – Одеса за погодженими розкладами графіку руху поїздів. Предметом дослідження є параметри графіка руху поїздів. Методичною основою виконання комплексних досліджень є: аналіз та узагальнення літературних джерел і позитивного досвіду пропуску вантажних поїздів по залізничному напрямку Ясинувата – Апостолове – Одеса; методи статистичної, вартісної, аналітичної та експертної оцінки даних щодо стану пропуску вантажних поїздів по напрямку в оперативних умовах. Результатами дослідження є: аналіз даних відхилення в оперативних умовах фактичного часу руху поїздів на залізничному напрямку Ясинувата – Апостолове – Одеса від нормативних значень та виявлення факторів, які створили це відхилення. Науковою новизною дослідження є системний підхід у визначенні використання графіка руху вантажних поїздів на залізничному напрямку Ясинувата – Апостолове – Одеса. Проведений аналіз виконання графіків руху поїздів на залізничному напрямку дозволяє провести оцінку фактичного відхилення часу руху поїздів у нормативному графіку та закласти ці показники при розробці графіка руху поїздів за погодженими розкладами.
RU: Большое значение для усовершенствования перевозочного процесса на железнодорожном транспорте имеет налаженность в работе всех его подразделений, которые обеспечивают организацию движения поездов по графику. График движения определяет план работы всех подразделений железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов, к которым относятся: эксплуатационная работа, тяговое обеспечение локомотивами и локомотивными бригадами, осмотрщиков вагонов, при надежности работы инфраструктуры железнодорожного направления и устройств СЦБ, энергообеспечение участков, длины гарантированных участков следования вагонов и локомотивов между техническими станциями. Целью исследования технологии организации движения грузовых поездов по согласованным расписаниям является повышение качества транспортного обслуживания клиентов, ускорение доставки грузов, улучшение показателей использования подвижного состава. Основной задачей исследования является анализ фактического графика движения грузовых поездов на железнодорожном направлении Ясиноватая – Апостолово – Одесса, его отклонение от нормативного и влияние на показатели использования подвижного состава железной дороги. Объектом исследования является процесс пропуска поездов на железнодорожном направлении Ясиноватая – Апостолово – Одесса по согласованным расписаниям графика движения поездов. Предметом исследования являются параметры графика движения поездов. Методической основой выполнения комплексных исследований является: анализ и обобщение литературных источников и позитивного опыта пропуска грузовых поездов по железнодорожному направлению Ясиноватая – Апостолово – Одесса; методы статистической, стоимостной, аналитической и экспертной оценки данных относительно состояния пропуска грузовых поездов по направлению в оперативных условиях. Результатами исследования является: анализ данных отклонения в оперативных условиях фактического времени движения поездов на железнодорожном направлении Ясиноватая – Апостолово – Одесса от нормативных значений и выявления факторов, которые создали это отклонение. Научной новизной исследования является системный подход в определении использования графика движения грузовых поездов на железнодорожном направлении Ясиноватая – Апостолово – Одесса. Проведенный анализ выполнения графиков движения поездов на железнодорожном направлении позволяет провести оценку фактического отклонения времени движения поездов в нормативном графике и заложить эти показатели при разработке графика движения поездов по согласованным расписаниям.
EN: Great importance for the improvement of the transportation process in railway transport has established in all its divisions, which provide the organization of trains on schedule. Timetable establish a work plan all of rail transportation, involving the movement of trains, which include: maintenance work, providing traction locomotives and locomotive crews, osmotrschikov cars, with the reliability of the infrastructure of railway lines and signaling systems, power supply sections, the length of the guaranteed portions of following cars and locomotives between technical stations. The purpose of research of technology of organization of motion of freight trains on the concerted time-tables is upgrading of a transport service of customers, acceleration of delivery of loads, improvement of indexes of the use of mobile composition. The basic task of research is an analysis of actual chart of motion of freight trains on railway direction of Yasinovataya – Apostolovo is Odessa, his deviation from normative and influence on the indexes of the use of mobile composition of railway. A research object is a process of admission of trains on railway direction of Yasinovataya – Apostolovo is Odessa on the concerted curricula of train table. Methodical basis of implementation of complex researches is: analysis and generalization of literary sources and positive experience of admission of freight trains to railway direction of Yasinovataya – Apostolovo is Odessa; methods of statistical, cost, analytical and expert estimation of information in relation to the state of admission of freight trains to direction in operative terms. Research results is: analysis of data of rejection in the operative terms of actual time of motion of trains on railway direction of Yasinovataya – Apostolovo is Odessa from normative values and exposure of factors which created this rejection. The scientific novelty of research is approach of the systems in determination of the use of chart of motion of freight trains on railway direction of Yasinovataya – Apostolovo is Odessa. The conducted analysis of implementation of train tables on railway direction allows to conduct the estimation of actual rejection of time of motion of trains in a normative chart and pawn these indexes at development of train table on the concerted time-tables.
Description: О. Папахов: ORCID 0000-0003-2357-8158, Н. Логвінова: ORCID 0000-0002-0730-247Х
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3998
http://etr.diit.edu.ua/article/view/42918
http://etr.diit.edu.ua/article/view/42918
ISSN: 2307-4221 (print)
2312-6574 (online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/etr.v0i8.42918
Appears in Collections:Статті КУЕР
№ 08 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papahov.pdf646,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.