Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3944
Title: Методологічні та загальнонаукові принципи формування професійної культури майбутніх фахівців залізничного транспорту
Other Titles: Методологические и общенаучные принципы формирования профессиональной культуры будущих специалистов железнодорожного транспорта
Methodological and General Scientific Principles of Formation of Professional Culture of Future Specialists Rail
Authors: Вознюк, Оксана Миколаївна
Keywords: професійна культура
технічний ВНЗ
підготовка
неперервна сучасна освіта
профессиональная культура
технический ВУЗ
подготовка
беспрерывное современное образование
professional culture
technical universities
education
modern education
КГП (ЛФ)
Issue Date: 2014
Publisher: Киів
Citation: Вознюк, О. М. Методологічні та загальнонаукові принципи формування професійної культури майбутніх фахівців залізничного транспорту / О. М. Вознюк // Простір і час сучасної науки : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25–27 квітня 2014 року. – Киів, 2014. – С. 132–138.
Abstract: UK: У статті обґрунтовано основні методологічні принципи формування професійної культури майбутніх фахівців залізничного транспорту: об’єктивності, всебічності вивчення педагогічних процесів і явищ, єдності історичного і логічного та цілісності. На основі цих методологічних принципів визначено відповідні загально педагогічні принципи: гуманізації, діяльності, оптимальності, природовідповідності, неперервності.
RU: В статье обоснованы основные методологические принципы формирования профессиональной культуры будущих специалистов железнодорожного транспорта: объективности, всесторонности изучения педагогических процессов и явлений, единства исторического и логического и целостности. На основе этих методологические принципы определены.
EN: In the article the basic methodological principles of formation of professional culture of future specialists rail transport: objectivity, comprehensiveness studying pedagogical processes and phenomena, historical and logical unity and integrity. Based on these methodological principles defined by the relevant general pedagogical principles, humanization, activity, optimum, continuity.
Description: О. Вознюк: ORCID 0000-0002-4186-6113
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3944
Appears in Collections:Статті КГСЕП (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voznuk 1.pdf5,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.