Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3866
Title: Копінг-стратегії студентів і психологічна готовність до професійної праці
Other Titles: Копинг-стратегии студентов и психологическая готовность к профессиональному труду
Coping Strategies and Psychological Readiness of Students for Professional Work
Authors: Пічурін, Валерій Васильович
Пичурин, Валерий Васильевич
Pychuryn, Valery V.
Pichurin, Valeriy V.
Keywords: копінг-стратегії
адаптивні
неадаптивні
відносно адаптивні
студенти
копинг-стратегии
адаптивные
неадаптивные
относительно адаптивные
студенты
coping strategies
adaptive
non-adaptive
adaptive with respect
students
КФВ
Issue Date: 2015
Publisher: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харків
Abstract: UK: Мета: з’ясувати існуючі тенденції щодо використання студентами копінг-стратегій. Завданнями дослідження було виявлення копінг-стратегій, які використовують студенти в когнітивній, емоційній і поведінковій сферах, а також виявлення адаптивних, неадаптивних і відносно адаптивних варіантів їх копінг-поведінки. Матеріал: в дослідженні приймали участь 600 студентів (300 – юнаки, 300 – дівчата). Вік учасників дослідження складав 17 – 19 років. Результати: за методикою E. Heim виявлено рівень використання студентами ряду когнітивних, емоційних і поведінкових стратегій. Встановлено тенденції відносно використання студентами адаптивних, неадаптивних і відносно адаптивних копінг-стратегій. Висновки: найбільш поширеною копінг-стратегією студентів в когнітивній сфері є «збереження самовладання», в емоційній сфері – «оптимізм», в поведінковій сфері – «відволікання». Використання студентами адаптивних стратегій кількісно переважає використання неадаптивних і відносно адаптивних (за виключенням поведінкових адаптивних стратегій у юнаків і дівчат).
RU: Цель: выяснить существующие тенденции относительно использования студентами копинг-стратегий. Задачами исследования было выявление копинг-стратегий, которые используют студенты в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах, а также выявление адаптивных, неадаптивных и относительно адаптивных вариантов их копинг-поведения. Материал: в исследовании принимали участие 600 студентов (300 - юноши, 300 - девушки). Возраст участников исследования составлял 17 - 19 лет. Результаты: по методике E.Heim выявлен уровень использования студентами ряда когнитивных, эмоциональных и поведенческих стратегий. Установлены тенденции относительно использования студентами адаптивных, неадаптивных и относительно адаптивных копинг-статегий. Выводы: наиболее распространенной копинг-стратегией студентов в когнитивной сфере является «сохранение самообладания», в эмоциональной сфере - «оптимизм», в поведенческой сфере - «отвлечение». Использование адаптивных стратегий студентами количественно превышает использование неадаптивных и относительно адаптивных (за исключением поведенческих адаптивных стратегий у юношей и девушек).
EN: Purpose: to find out the current trends regarding the use of students coping strategies. Objectives of the study were to identify the coping strategies that are used by students in the cognitive, emotional and behavioral areas, as well as the identification of adaptive, non-adaptive and adaptive choices regarding their coping behavior. Material: the study involved 600 students (300 - boys, 300 - girls). Age of study participants was 17 - 19 years. Results: the level of students using a number of cognitive, emotional and behavioral strategies has been identified according to the method of E.Heim. The tendencies for the use of students of adaptive, maladaptive and adaptive coping relatively fundamental idea lies behind. Conclusions: the most common coping strategy for students in the cognitive sphere is "self-preservation" in the emotional sphere is "optimism" in the behavioral field is "a distraction." The use of adaptive strategies of students quantify exceedes the use of maladaptive and relatively adaptive (except for behavioral adaptive strategies of boys and girls).
Description: Пічурін, В. В. Копінг-стратегії студентів і психологічна готовність до професійної праці / В. В. Пічурін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2015. — № 2. — С. 53—59.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3866
Appears in Collections:Статті КФВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pichurin_1.pdf400,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.