Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3856
Title: Формування оціночних умов до моделювання життєвого циклу деформативної роботи залізничної колії за умов забезпечення надійності залізниць
Other Titles: Формирование оценочных условий для моделирования жизненного цикла деформационной работы железнодорожного пути при обеспечение надежности железных дорог
By Modeling of Issues Life Cycle Deformation Work of the Elements Railway Track
Authors: Бондаренко, Ірина Олександрівна
Keywords: стан надійності колії
технічний стан колії
елементи колії
конструкція колії
нормативно-технічна та конструкторська документація
норми улаштування та утримання
состояние надежности пути
техническое состояние пути
элементы пути
конструкция пути
нормативно-техническая и конструкторская документация
нормы устройства и содержания
state path reliability
technical condition the way the elements of the path
the path construction
regulatory
technical and design documentation
unit standards and content
КККГ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорта імені академіка В. Лазаряна
Citation: Бондаренко, І. О. Формування оціночних умов до моделювання життєвого циклу деформативної роботи залізничної колії за умов забезпечення надійності залізниць / І. О. Бондаренко // Вісник ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2007. - Вип. 15. - С.
Abstract: UK: Мета. Метою даного дослідження є обґрунтування меж технічних станів залізничної колії відповідно станам надійності, для можливості сформування нормативної бази з надійності та функціональної безпеки залізничної колії України. Методика. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу технічних станів для елементів та конструкції колії характерних для умов експлуатації залізниць на Україні. Результати. Визначено відповідність технічних станів елементів та конструкції колії станам надійності за існуючими нормами. Ці стани базуються на оцінці станів коліє за результатами колієвимірної стрічки. Стан кожного елементу конструкції колії впливає на її деформативну роботу, але досі відсутні норми які б пов'язували стан елементів колії зі станом колії за колієвимірними стрічками. Обґрунтовано причини за якими межі не встановлено та з'ясовано які дослідження необхідно провести для їх встановлення. Наукова новизна. Розроблено класифікацію станів надійності залізничної колії за допустимими відхиленнями при влаштуванні й утриманні рейкової колії. Встановлено необхідність нормування технічних станів баластної призми та земляного полотна для розробленої класифікації. Практична значимість. Укрзалізниця є одним із засновників Ради із залізничного транспорту держав-учасників Співдружності. Останнім часом цей орган видав міждержавний стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» та на його основі розробив новий міждержавний стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». Та Укрзалізниця є членом організації співпраці залізних доріг,міжнародного союзу залізничного транспорту де встановлено в усіх транспортних галузях норми з надійної та безпечної роботи залізниць. Дане дослідження допоможе впровадженню даних стандартів на залізницях України, забезпечить підвищення інформаційної ефективності в розглянутій сфері, забезпечуючи взаєморозуміння, єдність подання і сприйняття інформації, в тому числі, в договірно-правових відносинах суб'єктів господарської діяльності один з одним, органами влади, в міждержавних науково-технічних і торговельно-економічних відносинах.
RU: Цель. Целью данного исследования является обоснование границ технических состояний железнодо-рожного пути согласно состояниям надежности, для возможности создания нормативной базы по надежности и функциональной безопасности железнодорожного пути Украины. Методика. Для достижения цели исследования использованы методы анализа технических состояний для элементов и конструкции пути ха-рактерных для условий эксплуатации железных дорог на Украине. Результаты. Определено соответствие технических состояний элементов и конструкции пути состояниям надежности по существующим нормам. Эти состояния базируются на оценке состояний пути по результатам путеизмерительной ленты. Состояние каждого элемента конструкции пути влияет на его деформативную работу, но до сих пор отсутствуют нормы которые связывали бы состояние элементов пути с состоянием пути по оценке путеизмерительных лент. Обоснованно причины по которым границы не установлено и выяснено какие исследования необходимо провести для их установки. Научная новизна. Разработана классификация состояний надежности железно-дорожного пути за допустимыми отклонениями при устройстве и содержании железнодорожного пути. Установлена необходимость нормирования технических состояний балластной призмы и земляного полотна для разработанной классификации. Практическая ценность. Укрзализныця является одним из основателей Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. В последнее время этот орган издал межгосударственный стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» и на его основе разработал новый межгосударственный стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». И Укрзализныця является членом организации сотрудничества железных дорог, Международного союза железнодорожного транспорта где установлено во всех транспортных отраслях нормы с надежной и безопасной работы железных дорог. Данное исследование поможет внедрению данных стандартов на железных дорогах Украины, обеспечит повышение информационной эффективности в рассматриваемой сфере, обеспечивая взаимопонимание, единство представления и восприятия информации, в том числе, в договорно-правовых отношениях субъектов хозяйственной деятельности друг с другом, органами власти, в межгосударственных научно-технических и торгово-экономических отношениях.
EN: Purpose: The purpose of this research is to study the technical limits of the railway track under reliability status, to enable the formation of a regulatory framework for reliability and functional safety of railway track in Ukraine. Methodology. To achieve the objectives of the research methods used for the analysis of the condition and design elements typical of the way the conditions of operation of the railways in Ukraine. Results: Accordance technical states of elements and structures built reliability status under existing regulations. These conditions are based on the assessment of the results of rut track dimensional tape. The status of each element of the track design affects its deformation work, but still there are no rules that would state the elements associated with the state of the track by track rut measurable ribbons. Reasonable grounds on which the limits are not set and found that it is necessary to study for their installation. Findings. The classification of the trust status of a railway way for tolerances in the device and the contents of the railway track. The necessity of the valuation of technical states ballast and subgrade for the developed classification. Practical value. UZ is a founding member of the Council for Rail Transport of the Commonwealth. Recently, this body issued interstate standard GOST 32192-2013 "Reliability of railway equipment. Basic concepts and definitions of the terms "and on this basis developed a new interstate standard" Security functional railway equipment. Terms and definitions ". But UZ is a member of the cooperation of railways, interna-tional union of railway transport is running in all areas of transport rules with reliable and safe operation of railways. This study will help the implementation of these standards on the railways of Ukraine, will improve the efficiency of the information in this sphere, providing mutual understanding and unity of presentation and perception of infor-mation, including in-contractual legal relations of economic agents with each other, authorities in international scientific -Technical and trade and economic relations.
Description: І. Бондаренко: ORCID 0000-0003-4717-3032
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3856
Appears in Collections:Статті КККГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko_IO (2).pdf314,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.