Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3854
Title: Експериментальні дослідження взаємодії рухомого складу та залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5
Other Titles: Экспериментальные исследования взаимодействия подвижного состава и железнодорожного пути с промежуточным рельсовым скреплением типа КПП-5
Experimental Studies of the Interaction of Rolling Stock and Railway Track with Intermediate Rail Fastenings Type КПП-5
Authors: Настечик, Микола Петрович
Маркуль, Руслан Володимирович
Keywords: проміжне скріплення типу КПП-5
пружна клема
експериментальні дослідження
напружений стан
промежуточное скрепление типа КПП-5
упругая клемма
экспериментальные исследования
напряженное состояние
with intermediate rail fastening type КПП-5
the elastic terminal
experimental research
the state of stress
КККГ
Issue Date: 2015
Publisher: Державний економіко–технологічний університет транспорту
Citation: Настечик, М. П. Експериментальні дослідження взаємодії рухомого складу та залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5: [препринт] / М. П. Настечик, Р. В. Маркуль // Зб. наук. пр. Держ. економ.-технолог. ун-ту трансп. Серія : Транспортні системи і технології. — Київ, 2015. – № 25. – С. 80–91.
Abstract: UK: Одним із основних видів скріплення, яке ввійшло в постійну експлуатацію є проміжне рейкове скріплення типу КПП-5. Дані попередніх експериментальних досліджень достовірно не давали чітких науково-обґрунтованих результатів роботи вузла скріплення. Тому метою являється розробка та обґрунтування методики проведення експериментального дослідження роботи вузла скріплення типу КПП-5 з детальною оцінкою місць появи напруженого стану в його елементах підчас експлуатації. Методика. В основі експериментального дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5 виникає необхідність у виборі дослідної ділянки колії, замірюванні параметрів утримання колії, обґрунтування місць установки вимірювальних приладів. Результати. З допомогою проведених експериментальних досліджень, були визначені та обґрунтовані такі значення: бокових сил, вертикальних сил, напружень в рейках вертикальні прогини та горизонтальні віджимання рейкових ниток. Всі попередньо отримані експериментальним способом значення не перевищують гранично-допустимих величин згідно з [14]. Наукова новизна. На сьогоднішній день в даній роботі вперше були отримані положення та експериментальні результати роботи залізничної колії із скріпленням типу КПП-5. Це дозволило більш чітко дослідити та проаналізувати роботу проміжних елементів вузла скріплення, а саме найбільш імовірні місця появи напруженого стану в прутках клеми. Практична значимість. О тримані в даній роботі експериментальні результати дозволили практично в повній мірі дослідити роботу залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5, особливо дослідити роботу пружних клем типу КП-5, як основних елементів у вузлі скріплення.
RU: Одним из основных видов скрепления, вошедшее в постоянную эксплуатацию является промежуточное рельсовое скрепление типа КПП-5. Данные предыдущих экспериментальных исследований достоверно не давали четких научно обоснованных результатов работы узла скрепления. Поэтому целью является разработка и обоснование методики проведения экспериментального исследования работы узла скрепления типа КПП-5 с детальной оценкой мест появления напряженного состояния в его элементах во время эксплуатации. Методика. В основе экспериментального исследования работы железнодорожного пути с промежуточным рельсовым скреплением типа КПП-5 возникает необходимость в выборе опытного участка пути, замере параметров содержания пути, обоснование мест установки измерительных приборов. Результаты. С помощью проведенных экспериментальных исследований, были определены и обоснованы следующие значения: боковых сил, вертикальных сил, напряжений в рельсах вертикальные прогибы и горизонтальные отжима рельсовых нитей. Все ранее полученные экспериментальным способом значения не превышают предельно допустимых величин по [14]. Научная новизна. На сегодняшний день в данной работе впервые были получены положения и экспериментальные результаты работы железнодорожного пути со связыванием типа КПП-5. Это позволило более четко исследовать и проанализировать работу промежуточных элементов узла скрепления, а именно наиболее вероятные места появления напряженного состояния в прутках клеммы. Практическая значимость. Полученные в данной работе экспериментальные результаты позволили практически в полной мере исследовать работу железнодорожного пути с промежуточным рельсовым скреплением типа КПП-5, особенно исследовать работу упругих клемм типа КП-5, в качестве основных элементов в узле крепления.
EN: One of the main types of bonding that has come into operation is an intermediate rail fastening type CAT-5. Data from previous experimental studies reliably prevented clear science-based performance bonding site. Therefore, the aim is to develop a methodology and rationale of the pilot study work node bonding type CAT-5 with a detailed assessment of the appearance of places stress state in his cell during operation. Methodology. In the pilot study of railway track with intermediate rail fastening type CAT-5 there is a need in the selection of the pilot area the way, measurements of parameters of track, study places measurement devices. Findings. By means of experimental studies have been identified and justify the following: lateral forces, vertical forces, the stresses in vertical deflection rails and horizontal rails spin filaments. All previously obtained experimental method values do not exceed the limit values according to [14]. Originality. To date, in this paper were first obtained by the position and the experimental results of the railway track staple type КПП-5. This allowed more clearly examine and analyze the work of the intermediate elements binding site, namely the most likely place the appearance of the stress state in the terminal bars. Practical value. In keeping in this paper experimental results have allowed almost fully investigate the work of railway track with intermediate rail fastening type КПП-5, especially to explore the work of elastic-type terminals KП-5, as essential elements in the node mounting. Stable operation which significantly affects the power chain - "terminal-rail pad", and the reliability of the whole railway. At the same time from that provided traffic safety on the railways.
Description: М. Настечик: ORCID 0000-0002-4178-6092, Р. Маркуль: ORCID 0000-0002-7630-8963
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3854
Appears in Collections:Статті КККГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маркуль Р. Настечик М. (1).pdf838,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.