Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3796
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGorbova, Aleksandra V.en
dc.contributor.authorHorbova, Oleksandra V.en
dc.contributor.authorГорбова, Олександра Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.otherГорбова, Александра Викторовнаru_RU
dc.date.accessioned2015-05-27T11:07:29Z-
dc.date.available2015-05-27T11:07:29Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifierdoi: 10.15802/stp2015/38260-
dc.identifier.citationGorbova, O. V. Modeling work of sorting station using UML / O. V. Gorbova // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 1 (55). – С. 129–138. – Бібліогр. в кінці ст. – doi: 10.15802/stp2015/38260.en
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3796-
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/38260/34813-
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/38260-
dc.descriptionA. Gorbova: ORCID -0000-0002-5612-2715-
dc.description.abstractEN: Purpose. The purpose of this paper is the construction of methods and models for the graphical representation process of sorting station, using the unified modeling language (UML). Methodology. Methods of graph theory, finite automata and the representation theory of queuing systems were used as the methods of investigation. A graphical representation of the process was implemented with using the Unified Modeling Language UML. The sorting station process representation is implemented as a state diagram and actions through a set of IBM Rational Rose. Graphs can show parallel operation of sorting station, the parallel existence and influence of objects process and the transition from one state to another. The IBM Rational Rose complex allows developing a diagram of work sequence of varying degrees of detailing. Findings. The study has developed a graphical representation method of the process of sorting station of different kind of complexity. All graphical representations are made using the UML. They are represented as a directed graph with the states. It is clear enough in the study of the subject area. Applying the methodology of the representation process, it allows becoming friendly with the work of any automation object very fast, and exploring the process during algorithms construction of sorting stations and other railway facilities. This model is implemented with using the Unified Modeling Language (UML) using a combination of IBM Rational Rose. Originality. The representation process of sorting station was developed by means of the Unified Modeling Language (UML) use. Methodology of representation process allows creating the directed graphs based on the order of execution of the works chain, objects and performers of these works. The UML allows visualizing, specifying, constructing and documenting, formalizing the representation process of sorting station and developing sequence diagrams of works of varying degrees of detail. Practical value. The usage of the Unified Modeling Language (UML) based on software package IBM Rational Rose and allows to create processes of varying degrees of detail, reduce the time expenditure for the process research of sorting station and get a clear graphical representation, as well as to reduce the human costs at the construction and improvement of existing technological processes.en
dc.description.abstractUK: Мета. Дослідження спрямоване на побудову методів та моделей графічного представлення технологічного процесу сортувальної станції за допомогою уніфікованої мови моделювання (UML). Методика. В якості методів дослідження використовувались методи теорії графів, скінченних автоматів та теорії представлення систем масового обслуговування. Графічне представлення технологічного процесу реалізовано за допомогою уніфікованої мови моделювання UML. Представлення технологічного процесу сортувальної станції реалізовано у вигляді діаграми станів та дій за допомогою комплексу IBM Rational Rose. Діаграми мають можливість показати паралельність робіт сортувальної станції, паралельність існування та впливу об’єктів технологічного процесу та перехід від одного стану в інший. Комплекс IBM Rational Rose дозволяє розробляти діаграми послідовності робіт різного ступеня деталізації. Результати. У результаті дослідження розроблено метод графічного представлення технологічного процесу сортувальних станцій різного виду складності. Всі графічні представлення виконуються за допомогою уніфікованої мови UML, представляються у вигляді орієнтованого графу зі станом, що є досить зрозумілим при вивченні предметної області. Застосовуючи методику представлення технологічних процесів, можна швидко ознайомитись із роботою будь-якого об’єкта автоматизації. Можливо також вивчити їх роботи при побудові алгоритмів від загальних робіт до детальних, що стосується, в тому числі, і сортувальних станцій та інших об’єктів залізничного транспорту. Дану модель реалізовано за допомогою уніфікованої мови моделювання (UML) з використанням комплексу IBM Rational Rose. Наукова новизна. За рахунок використання уніфікованої мови моделювання (UML) розроблено представлення технологічного процесу сортувальної станції. Розроблена методологія представлення технологічного процесу, що дозволяє створювати орієнтовані графи на основі виконання ланцюжка робіт, об’єктів та виконавців цих робіт. Мова UML дозволяє візуалізувати, специфікувати, конструювати та документувати, формалізувати представлення технологічного процесу сортувальної станції та розробляти діаграми послідовності робіт різного ступеня деталізації. Практична значимість. Використання уніфікованої мови моделювання (UML) на основі програмного комплексу IBM Rational Rose дозволяє: створювати технологічні процеси різного ступеня деталізації; скоротити витрати часу на вивчення технологічного процесу сортувальної станції та отримати наглядне графічне його представлення; зменшити людські витрати при побудові та удосконаленні, існуючих технологічних процесів.uk_UA
dc.description.abstractRU: Цель. Исследование направлено на построение методов и моделей графического представления технологического процесса сортировочной станции с помощью унифицированного языка моделирования (UML). Методика. В качестве методов исследования использовались методы теории графов, конечных автоматов и теории представления систем массового обслуживания. Графическое представление технологического процесса реализовано с помощью унифицированного языка моделирования UML. Представление технологического процесса сортировочной станции реализовано в виде диаграммы состояний и действий с помощью комплекса IBM Rational Rose. Диаграммы могут показать параллельность работ сортировочной станции, параллельность существования и влияния объектов технологического процесса и переход от одного состояния в другое. Комплекс IBM Rational Rose позволяет разрабатывать диаграммы последовательности работ различной степени детализации. Результаты. В результате исследования разработан метод графического представления технологического процесса сортировочных станций различного вида сложности. Все графические представления выполняются с помощью унифицированного языка UML, представляются в виде ориентированного графа с состоянием, достаточно понятным при изучении предметной области. Применяя методику представления технологических процессов, можно быстро ознакомиться с работой любого объекта автоматизации, а также изучить технологический процесс при построении алгоритмов сортировочных станций и других объектов железнодорожного транспорта. Данная модель реализована с помощью унифицированного языка моделирования (UML) с использованием комплекса IBM Rational Rose. Научная новизна. С учетом использования унифицированного языка моделирования (UML) разработано представление технологического процесса сортировочной станции. Методология представления технологического процесса позволяет создавать ориентированные графы на основе порядка выполнения цепочки работ, объектов и исполнителей этих работ. Язык UML позволяет визуализировать, специфицировать, конструировать и документировать, формализовать представление технологического процесса сортировочной станции и разрабатывать диаграммы последовательности работ различной степени детализации. Практическая значимость. Использование унифицированного языка моделирования (UML) на основе программного комплекса IBM Rational Rose позволяет: создавать технологические процессы различной степени детализации; сократить затраты времени на изучение технологического процесса сортировочной станции и получить наглядное графическое представление; уменьшить человеческие затраты при построении и совершенствовании существующих технологических процессов.ru_RU
dc.language.isoen-
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectdirected graphen
dc.subjectsorting stationen
dc.subjecttechnological processen
dc.subjectschedule of the stationen
dc.subjectparallel processesen
dc.subjectUMLen
dc.subjectорієнтований графuk_UA
dc.subjectсортувальна станціяuk_UA
dc.subjectтехнологічний процесuk_UA
dc.subjectплан-графік роботи станціїuk_UA
dc.subjectпаралельні процесиuk_UA
dc.subjectориентированный графru_RU
dc.subjectсортировочная станцияru_RU
dc.subjectтехнологический процессru_RU
dc.subjectплан-график работы станцииru_RU
dc.subjectпараллельные процессыru_RU
dc.subjectНДЧuk_UA
dc.titleModeling Work of Sorting Station Using UMLen
dc.title.alternativeМоделювання роботи сортувальної станції за допомогою мови UMLuk_UA
dc.title.alternativeМоделирование работы сортировочной станции с помощью графических представленийru_RU
dc.typeArticleen
Appears in Collections:№ 1 (55)
Статті НДЧ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf514,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.