Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3795
Title: About Optimizing of Investments Volume to Improve the Basic Indicators of the Enterprise Effectiveness
Other Titles: Про оптимізацію обсягу інвестицій для поліпшення основних показників ефективності роботи підприємства
Об оптимизации объема инвестиций для улучшения основных показателей эффективности работы предприятия
Authors: Hasanov, Zakariia M.
Гасанов, Закарія Муса-огли
Гасанов, Закария Муса-огли
Keywords: income
profitability
economic indicators
efficiency
optimal volume of investments
optimization
competitiveness
controllability
dynamic programming
прибуток
рентабельність
економічні показники
ефективність роботи
оптимальний обсяг інвестицій
оптимізація
конкурентоспроможність
керованість
динамічне програмування
прибыль
рентабельность
экономические показатели
эффективность работы
оптимальный объем инвестиций
оптимизация
конкурентоспособность
управляемость
динамическое программирование
КПМ
Issue Date: 2015
Publisher: ДНУЗТ
Citation: Gasanov, Z. M. About optimizing of investments volume to improve the basic indicators of the enterprise effectiveness / Z. M. Gasanov // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 1 (55). – С. 122–128. – Бібліогр. в кінці ст. – doi: 10.15802/stp2015/38258
Abstract: EN: Purpose. Profit and profitability of any, including transport enterprises are the main economic indicators of the enterprise effectiveness. These indicators reflect the results and successful performance of the enterprise. On the other hand the enterprise effectiveness in the long term, assurance of rapid development and competitiveness is largely determined by the level of investment activity and the range of investment activity. The purpose of this study is the feasibility of the method to determine optimal investments volume for improving these or others (selectable by the management) principal economic indicators of the enterprise effectiveness. Methodology. The basis of the proposed methodology for determining the optimal investments volume is the theory of optimal control, in particular, the procedure of dynamic programming since a managed development process of the enterprise is a multiple stage. This procedure, using a phased plan, allows not only simplifying the solution of optimization problems, but also solving those, which are impossible to apply the methods of mathematical analysis. Findings. The expediency of performing the calculations to determine the optimal investments volume to ensure high rates of enterprise development was proved, it is a key to the effectiveness of the enterprise in the long term and it improves its competitiveness. Originality. It is shown that using methods of the optimum control theory one can calculate the minimum volume of capital investments for the improvement of economic indicators, which determine the enterprise effectiveness. The proposed method of calculation does not depend on the specific content of economic indicators. The effectiveness of this calculation method is demonstrated on a model example. Practical value. The proposed method of calculating the minimum volume of capital investments to improve the economic effectiveness of enterprises is quite simple, but at the same time enables, on the one hand, to determine priority directions of investment activity of the enterprise. On the other hand it improves the manageability and transparency of business enterprises, increases the head's confidence in the correctness of decisions.
UK: Мета. Прибуток і рентабельність будь-якого, в тому числі транспортного, підприємства – це основні економічні показники ефективності роботи підприємства. Ці показники відображають результати та успішність роботи підприємства. З іншого боку, ефективна діяльність підприємства в довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів його розвитку й підвищення конкурентоспроможності значною мірою визначаються рівнем його інвестиційної активності та діапазоном інвестиційної діяльності. Метою даного дослідження є обґрунтування методу визначення оптимального обсягу інвестицій для поліпшення цих або інших (обираних керівництвом) основних економічних показників ефективності роботи підприємства. Методика. В основі запропонованої методики визначення оптимального обсягу інвестицій лежить теорія оптимального управління, зокрема, процедура динамічного програмування, так як керований процес розвитку підприємства є багатоетапним. Дана процедура, використовуючи поетапне планування, дозволяє не тільки спростити рішення задач оптимізації, але й вирішити ті з них, до яких не можна застосувати методи математичного аналізу. Результати. Обґрунтовано доцільність проведення розрахунків для визначення оптимального обсягу інвестицій з метою забезпечення високих темпів розвитку підприємства. Це є запорукою ефективності діяльності підприємства в довгостроковій перспективі та підвищення його конкурентоспроможності. Наукова новизна. Показано, що за допомогою методів теорії оптимального управління можна зробити розрахунок мінімального обсягу капітальних вкладень для покращення економічних показників, які визначають ефективність роботи підприємства. Запропонована методика розрахунку не залежить від конкретного змісту економічних показників. Ефективність даної методики розрахунку продемонстрована на модельному прикладі. Практична значимість. Пропонована в статті методика розрахунку мінімального обсягу капітальних вкладень для поліпшення економічних показників ефективності підприємства досить проста, але в той же час дозволяє, з одного боку, визначити пріоритетні напрямки інвестиційної діяльності підприємства. З іншого боку, вона підвищує керованість і прозорість господарської діяльності підприємства, підвищує впевненість керівника у правильності прийнятих рішень.
RU: Цель. Прибыль и рентабельность любого, в том числе транспортного, предприятия – это основные экономические показатели эффективности работы предприятия. Эти показатели отражают результаты и успешность работы предприятия. С другой стороны, эффективная деятельность предприятия в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов его развития и повышения конкурентоспособности в значительной мере определяются уровнем его инвестиционной активности и диапазоном инвестиционной деятельности. Целью данного исследования является обоснование метода определения оптимального объема инвестиций для улучшения этих или других (выбираемых руководством) основных экономических показателей эффективности работы предприятия. Методика. В основе предлагаемой методики определения оптимального объема инвестиций лежит теория оптимального управления, в частности, процедура динамического программирования, так как управляемый процесс развития предприятия является многоэтапным. Данная процедура, используя поэтапное планирование, позволяет не только упростить решение задач оптимизации, но и решить те из них, к которым нельзя применить методы математического анализа. Результаты. Обоснована целесообразность проведения расчетов для определения оптимального объема инвестиций с целью обеспечения высоких темпов развития предприятия. Это является залогом эффективности деятельности предприятия в долгосрочной перспективе и повышения его конкурентоспособности. Научная новизна. Показано, что с помощью методов теории оптимального управления можно произвести расчет минимального объема капитальных вложений для улучшения экономических показателей, которые определяют эффективность работы предприятия. Предложенная методика расчета не зависит от конкретного содержания экономических показателей. Эффективность данной методики расчета продемонстрирована на модельном примере. Практическая значимость. Предлагаемая в статье методика расчета минимального объема капитальных вложений для улучшения экономических показателей эффективности предприятия довольно проста, но в то же время позволяет, с одной стороны, определить приоритетные направления инвестиционной деятельности предприятия. С другой стороны, она повышает управляемость и прозрачность хозяйственной деятельности предприятия, повышает уверенность руководителя в правильности принимаемых решений.
Description: Z. Gasanov: ORCID 0000-0002-2312-8053
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3795
http://stp.diit.edu.ua/article/view/38258/34812
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2015/38258
Appears in Collections:№ 1 (55)
Cтатті КПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf366,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.