Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3789
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХарченко, Олеся Іванівнаuk_UA
dc.contributor.authorХарченко, Олеся Ивановнаru_RU
dc.contributor.authorKharchenko, Olesia I.en
dc.date.accessioned2015-05-27T06:46:24Z-
dc.date.available2015-05-27T06:46:24Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifierdoi: 10.15802/stp2015/42163-
dc.identifier.citationХарченко О. І. Визначення оптимального розподілу капіталовкладень для забезпечення сталого розвитку залізниць. Наука та прогрес транспорту. 2015. № 2 (56). С. 77–87. doi: 10.15802/stp2015/42163.uk_UK
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3789-
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/42163/42075-
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/42163-
dc.descriptionО. Харченко: ORCID 0000-0003-2068-0640-
dc.description.abstractUK: Мета. Теоретичним та практичним питанням сталого розвитку залізничного транспорту з кожним роком приділяється все більше уваги, але на сьогоднішній день мало вивчені механізми фінансового забезпечення цього явища. Метою даної роботи є визначення оптимального розподілу капіталовкладень для забезпечення сталого розвитку залізниць на прикладі Державного підприємства «Придніпровська залізниця» та створення передумов для розробки математичної моделі. Методика. Задача забезпечення сталого розвитку залізниці вирішується на основі інтегрального критерію ефективності сталого розвитку та визначається як максимізація значення цього критерію. Для підвищення значень складових інтегрального критерію ефективності пропонується проводити оптимізаційні заходи технологічного характеру. Це заходи: оптимізація парку маневрових та поїзних локомотивів, оптимізація потужності вантажо-розвантажувальних механізмів та інших засобів механізації технологічних процесів, а також оптимізація маршрутів доставки вантажу в рамках транспортної мережі залізниці. З цією ж метою пропонується проводити заходи технічного характеру: модернізація шляхів сполучення в рамках залізниці в напрямку їх електрифікації, модернізація ходової частини та зчіпних пристроїв рухомого складу з метою зниження впливу рівня шуму на навколишнє середовище. Результати. В роботі визначено оптимальний розподіл капіталовкладень для забезпечення сталого розвитку. Даний розподіл дозволяє забезпечити такий варіант розвитку Державного підприємства «Придніпровська залізниця», при реалізації якого функціонування залізниці характеризується максимальним значенням інтегрального показника ефективності. Наукова новизна. У роботі було розглянуто та запропоновано новий підхід до визначення оптимального розподілу капіталовкладень для забезпечення сталого розвитку залізниць. Практична значимість. Структурна реформа залізничного транспорту України, яка проводиться у теперішній час, вимагає в найкоротші терміни вирішення задач й підвищення ефективності роботи галузі. Запропонований алгоритм розподілу капіталовкладень дозволить забезпечити такий варіант розвитку залізниці, реалізація якого призведе до підвищення ефективності функціонування Державного підприємства «Придніпровська залізниця», що, в свою чергу, отримає позитивне відображення на роботі залізничного транспорту в цілому.uk_UA
dc.description.abstractRU: Цель. Теоретическому и практическому вопросу устойчивого развития железнодорожного транспорта с каждым годом уделяется все больше внимания, но на сегодняшний день мало изучены механизмы финансового обеспечения этого явления. Поэтому целью данной статьи является определение оптимального распределения капиталовложений для обеспечения устойчивого развития железных дорог, на примере Государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» и создание предусловий для разработки математической модели. Методика. Задача обеспечения устойчивого развития железной дороги решается на основе интегрального показателя эффективности устойчивого развития и определяется как максимизация этого критерия. Для повышения значений составляющих интегрального критерия эффективности предлагается проводить оптимизационные мероприятия технологического характера. Это такие мероприятия как оптимизация количества поездных и маневровых локомотивов, оптимизация мощности погрузо-разгрузочных механизмов и других средств механизации технологических процессов, а также оптимизация маршрутов доставки грузов в рамках транспортной сети железной дороги. С этой же целью предлагается проводить мероприятия технического характера: модернизация путей сообщения в рамках железной дороги в направлении их электрификации; модернизация ходовой части и сцепных устройств подвижного состава с целью снижения уровня шумовых воздействий на окружающую среду. Результаты. В работе определено оптимальное распределение капиталовложений для обеспечения устойчивого развития Государственного предприятия «Приднепровская железная дорога», это позволяет обеспечивать такой вариант развития железной дороги, при реализации которого функционирование Государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» характеризуется максимальным значением интегрального показателя эффективности. Научная новизна. В работе был рассмотрен и предложен новый подход к определению оптимального распределения капиталовложений для обеспечения устойчивого развития железных дорог. Практическая значимость. Структурная реформа железнодорожного транспорта Украины требует в кратчайшие сроки решения задач по повышению эффективности работы отрасли. Предложенный алгоритм распределения капиталовложений позволит обеспечить такой вариант развития Государственного предприятия «Приднепровская железная дорога», реализация которого приведет к повышению эффективности функционирования железной дороги, что, в свою очередь, положительно отобразится на работе отрасли в целом.ru_RU
dc.description.abstractEN: Purpose. Every year more attention is paid for the theoretical and practical issue of sustainable development of railway transport. But today the mechanisms of financial support of this development are poorly understood. Therefore, the aim of this article is to determine the optimal investment allocation to ensure sustainable development of the railway transport on the example of State Enterprise «Prydniprovsk Railway» and the creation of preconditions for the mathematical model development. Methodology. The ensuring task for sustainable development of railway transport is solved on the basis of the integral indicator of sustainable development effectiveness and defined as the maximization of this criterion. The optimization of measures technological and technical characters are proposed to carry out for increasing values of the integral performance measure components. To the optimization activities of technological nature that enhance the performance criteria belongs: optimization of the number of train and shunting locomotives, optimization of power handling mechanisms at the stations, optimization of routes of train flows. The activities related to the technical nature include: modernization of railways in the direction of their electrification and modernization of the running gear and coupler drawbars of rolling stock, as well as means of separators mechanization at stations to reduce noise impacts on the environment. Findings. The work resulted in the optimal allocation of investments to ensure the sustainable development of railway transportation of State Enterprise «Prydniprovsk Railway». This allows providing such kind of railway development when functioning of State Enterprise «Prydniprovsk Railway» is characterized by a maximum value of the integral indicator of efficiency. Originality. The work was reviewed and the new approach was proposed to determine the optimal allocation of capital investments to ensure sustainable development of the State Enterprise «Prydniprovsk Railway». Practical value. Structural reform of Ukrainian railway transport demands to solve problems to improve the efficiency of the industry in the shortest time. The proposed algorithm of investment allocation provides for such a directorate development, the implementation of which will lead to increase of functioning efficiency of the railway transportation directorate, which in turn will positively affect on the industry as a whole.en
dc.language.isouk_UA-
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectзалізничний транспортuk_UA
dc.subjectпідвищення ефективностіuk_UA
dc.subjectфункціонування залізничного транспортуuk_UA
dc.subjectсталий розвитокuk_UA
dc.subjectфінансове забезпеченняuk_UA
dc.subjectустойчивое развитиеru_RU
dc.subjectжелезнодорожный транспортru_RU
dc.subjectповышение эффективностиru_RU
dc.subjectфункционирование железнодорожного транспортаru_RU
dc.subjectфинансовое обеспечениеru_RU
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectrailway transporten
dc.subjectefficiency increaseen
dc.subjectfunctioning of rail transporten
dc.subjectfinancial supporten
dc.subjectrailway transport directorateen
dc.subjectКУЕРuk_UA
dc.titleВизначення оптимального розподілу капіталовкладень для забезпечення сталого розвитку залізницьuk_UA
dc.title.alternativeОпределение оптимального распределения капиталовложений для обеспечения устойчивого развития железных дорогru_RU
dc.title.alternativeDetermination of the Optimal Capital Investments to Ensure the Sustainable Development of the Railwayen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:№ 2 (56)
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharchenko.pdf354,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.