Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3779
Title: Організаційно-економічні основи планування відтворення основних фондів колійного господарства
Other Titles: Организационно-экономические основы планирования воспроизводства основных фондов путевого хозяйства
Organizational-Economic Bases of Planning Reproduction of Fixed Assets of Track Facilities
Authors: Сінгаєвська, Марина Павлівна
Полішко, Тетяна Валеріївна
Keywords: колійне господарство
залізничний транспорт
відтворення
основні фонди
економічна оцінка
путевое хозяйство
железнодорожный транспорт
воспроизведение
основные фонды
экономическая оценка
railways infrastructure
railways
reproduce
fixed assets
economic evaluation
КЕМ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Сінгаєвська, М. П. Організаційно-економічні основи планування відтворення основних фондів колійного господарства / М. П. Сінгаєвська, Т. В. Полішко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 95–100. – DOI: 10.15802/pte.v0i8.40832.
Abstract: UK: Постановка проблеми: Розширення прав підприємств, що працюють в умовах реформування, підвищило їх увагу до питань удосконалювання організації й планування заходів щодо відтворення основних фондів колійного господарства (ВОФКГ), а також відповідальність за їх ефективність. Мета: розробка організаційно-економічних показників, які покладено в основу методичних рекомендацій з оцінки планів ВОФКГ. Результати: З метою детального аналізу й оцінки характеру і рівня функціонування основних фондів колійного господарства авторами розроблена й обґрунтована система показників, сформована на базі аналізу факторів, що визначають динаміку структурних складових, що впливають на стан основних фондів колійного господарства. Узагальнена оцінка плану ВОФКГ здійснюється за допомогою критеріального показника. Висновки: Комплексне вдосконалювання процесу ВОФКГ можливо на основі системного підходу до здійснення всіх його стадій і етапів: аналіз і оцінка техніко-економіко-експлуатаційного стану; виявлення резервів підвищення ефективності виробництва; розробка планів ВОФКГ, погоджених з перспективними планами розвитку виробництва; аналіз і оцінка планів, їхня оптимізація; розробка проекту ВОФКГ і його реалізація. Розроблена система показників, побудована за ієрархічною структурою й використовувана практично на всіх стадіях і етапах процесу ВОФКГ, є сполучним елементом, що забезпечує дотримання в процесі ВОФКГ таких принципів планування як цілеспрямованість, комплексність, пропорційність, безперервність.
RU: Постановка проблемы: Расширение прав предприятий, работающих в условиях реформирования, повысило их внимание к вопросам совершенствования организации и планирования мероприятий по воспроизводству основных фондов путевого хозяйства (ВОФПХ), а также ответственность за их эффективность. Цель: разработка организационно-экономических показателей, которые положены в основу методических рекомендаций по оценке планов ВОФПХ. Результаты С целью детального анализа и оценки характера и уровня функционирования основных фондов путевого хозяйства авторами разработана и обоснована система показателей, сформирована на основе анализа факторов, определяющих динамику структурных составляющих, влияющих на состояние основных фондов путевого хозяйства. Обобщенная оценка плана ВОФПХ осуществляется с помощью критериального показателя. Выводы: Комплексное совершенствование процесса ВОФПХ возможно на основе системного подхода к осуществлению всех его стадий и этапов: анализ и оценка технико-экономико-эксплуатационного состояния; выявление резервов повышения эффективности производства; разработка планов ВОФПХ, согласованных с перспективными планами развития производства; анализ и оценка планов, их оптимизация; разработка проекта ВОФПХ и его реализация. Разработана система показателей, построенная по иерархической структурой и используемая практически на всех стадиях и этапах процесса ВОФПХ, является связующим элементом, обеспечивающим соблюдение в процессе ВОФПХ таких принципов планирования как целеустремленность, комплексность, пропорциональность, непрерывность.
EN: Problem: Empowering businesses operating in restructuring, increased their attention to the improvement of the organization and planning of fixed assets on playing railroad facilities, as well as for their effectiveness. Objective: To develop organizational and economic indicators underlying methodological recommendations of evaluation plans playing railroad facilities. Results: For a detailed analysis and assessment of the nature and operation of fixed assets railroad facilities authors developed and justified Scorecard, formed on the basis of analysis of the factors that determine the dynamics of structural components that affect the condition of assets railroad facilities. Generalized evaluation plan playing railroad facilities by using criteria indicator. Conclusions: Comprehensive improvement process playing railroad facilities possible on the basis of a systematic approach to the implementation of all its stages and phases: analysis and evaluation of technical, economic and operational condition; identification of reserves to improve efficiency; development plans playing railroad facilities agreed with long-term plans of production; analysis and evaluation plans, their optimization; playing railroad facilities development project and its implementation. A system of indicators based on a hierarchical structure and used in almost all phases and stages of playing railroad facilities is a connecting element for compliance in the process of planning principles playing railroad facilities as commitment, complexity, proportionality, consistency.
Description: Т. Полішко: ORCID 0000-0001-5773-4927
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3779
http://pte.diit.edu.ua/article/view/40832/37146
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/40832
ISSN: 2309-821 X (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i8.40832
Appears in Collections:Статті КЕМ
Випуск 08 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sighnajevsjka.pdf227,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.