Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3777
Title: Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів
Other Titles: Исследование современного состояния парка пассажирских вагонов
Current State Investigation of Passanger Cars
Authors: Божок, Наталія Олексіївна
Булгакова, Юлія Вадимівна
Пуларія, Андрій Луарсабович
Keywords: рухомий склад
пасажирський вагон
ремонт
оновлення
подвижной состав
пассажирский вагон
обновление
rolling stock
car
repair
updating
КОАІВ
КВВГ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Божок, Н. О. Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів / Н. О. Божок, Ю. В. Булгакова, А. Л. Пуларія // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 78–87. – DOI: 10.15802/pte.v0i8.40830.
Abstract: UK: Вступ. Основним ресурсом, який забезпечує ефективність господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень, є рухомий склад. Саме тому дослідження його технічного стану є необхідною складовою прийняття рішень щодо розвитку залізничної галузі. Мета. Основною метою данної статті є аналіз сучасного стану парку пасажирських вагонів. Результати. За 10 років в України було списано 2377 пасажирських вагона, зокрема у 2013 році списано 545 пасажирських вагона, у 2014 році планується списати ще 283 вагона. Вік вагонів, які підлягають списанню, сягає від 29 до 44 років. Така ситуація склалася у зв’язку з систематичним невиділенням коштів в рамках Державного бюджету на оновлення парку пасажирського рухомого складу. Водночас, придбано за цей же період виключно за кошти Укрзалізниці 492 пасажирських вагона, а також 10 дев’ятивагонних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem та 2 двоповерхових шестивагонних складів електропоїздів виробництва Skoda Vagonka. Стан пасажирського рухомого складу підійшов до критичної межі та потребує негайного оновлення. Загалом переважна кількість пасажирських вагонів з існуючого парку вже вичерпала свій нормативний строк експлуатації адже вони були побудовані ще у 1965-1991 роках. При цьому термін служби пасажирського вагону складає 28 років, впродовж яких один купейний вагон перевозить близько 220 тис. пасажирів, проходить в середньому 10 деповських та 5 капітальних ремонтів. Аналіз вікової структуру парку показав, що майже 44 % вагонів, вже вичерпали свій термін служби (28 років), але не виключаються з експлуатації, оскільки для формування повноскладних поїздів рухомого складу не вистачає. Середній вік пасажирського вагона становить близько 26 років. Висновки. Досить серйозною проблемою, з якою стикається керівництво Укрзалізниці, є визначення того, чи має вона внутрішні сили, щоб зберегти та покращити досягнуті об’єми пасажирських перевезень. За даними проведеного аналізу стан парку пасажирських вагонів дозволить втримувати конкуренцію з іншими видами транспорту ще приблизно 5 років, оскільки ступінь його зношеності складає 86 %. Тому зараз основною проблемою пасажирського господарства є оновлення парку пасажирських вагонів.
RU: Введение. Основным ресурсом, который обеспечивает эффективность хозяйственной деятельности в сфере пассажирских перевозок, является подвижной состав. Именно поэтому исследование его технического состояния является необходимой составляющей принятия решений по развитию железнодорожной отрасли. Цель. Основной целью данной статьи является анализ современного состояния парка пассажирских вагонов. Результаты. За 10 лет в Украине было списано 2377 пассажирских вагона, в том числе в 2013 году списано 545 пассажирских вагона, в 2014 году планируется списать еще 283 вагона. Возраст вагонов, подлежащих списанию, составляет от 29 до 44 лет. Такая ситуация сложилась в связи с систематическим невыделением средств в рамках государственного бюджета на обновление парка пассажирского подвижного состава. В то же время, приобретено за этот же период исключительно за средства Укрзализныци 492 пассажирских вагона, а также 10 девятивагонных электропоездов производства Hyundai Rotem и 2 двухэтажных шестивагонных электропоезда производства Skoda Vagonka. Состояние пассажирского подвижного состава подошело к критической черте и требует немедленного обновления. В общем подавляющее количество пассажирских вагонов из существующего парка уже исчерпала свой нормативный срок эксплуатации ведь они были построены еще в 1965-1991 годах. При этом срок службы пассажирского вагона составляет 28 лет, в течение которых один купейный вагон перевозит около 220 тыс. пассажиров, проходит в среднем 10 деповских и 5 капитальных ремонтов. Анализ возрастной структуры парка показал, что почти 44% вагонов, уже исчерпали свой срок службы (28 лет), но не исключаются из эксплуатации, поскольку для формирования полносоставных поездов подвижного состава не хватает. Средний возраст пассажирского вагона составляет около 26 лет. Выводы. Достаточно серьезной проблемой, с которой сталкивается руководство Укрзализныци, является определение того, имеет ли она внутренние силы, чтобы сохранить и улучшить достигнутые объемы пассажирских перевозок. По данным проведенного анализа состояние парка пассажирских вагонов позволит удерживать конкуренцию с другими видами транспорта еще примерно 5 лет, поскольку степень его изношенности составляет 86%. Поэтому сейчас основной проблемой пассажирского хозяйства является обновление парка пассажирских вагонов.
EN: Introduction. The rolling stock is a main resours which provides efficiency of economic activity in the sphere of passanger traffic. For this reason research of its technical condition is a necessary component of decision-making on development of railway branch. Purpose. Main objective of this article is the analysis of a current state of park of cars. Results. In 10 years in Ukraine 2377 cars were written off, including in 2013 is written off the 545th car, in 2014 is planned to write off 283 more cars. The age of the cars which are subject to write-off makes from 29 to 44 years. Such situation developed in connection with systematic not assignment within the state budget for updating of park of a passenger rolling stock.At the same time, 492 cars, and also 10 nine-carriage electric trains of production Hyundai Rotem and 2 two-storeyed six-carriage electric trains of production Skoda Vagonka are acquired for the same period only for means of Ukrzaliznytsi. The condition of a passenger rolling stock podoshet to critical line and demands immediate updating. Generally overwhelming number of cars from the existing park already I settled the standard term of operation after all they were constructed in 1965-1991. Thus service life of the car makes 28 years during which one compartment car transports about 220 thousand passengers, passes on average 10 depot and 5 capital repairs. The analysis of age structure of park showed that nearly 44% of cars, already settled the service life (28 years), but aren't excluded from operation as for formation of full-compound trains of a rolling stock isn't enough. Average age of the car makes about 26 years. Conclusions. Rather serious problem which the management of Ukrzaliznytsi faces, definition of is, whether it has internal forces to keep and improve the reached volumes of passenger traffic. According to the carried-out analysis the condition of park of cars will allow to hold the competition to other means of transport about 5 more years as degree of its wear makes 86%. Therefore now the main problem of passenger economy is updating of park of cars.
Description: А. Пулария: ORCID 0000-0003-1144-4179, Н. Божок: ORCID: 0000-0003-3566-2381
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3777
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/40830
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/40830/37144
ISSN: 2309-821 X (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i8.40830
Appears in Collections:Статті КОіО ДІІТ
Статті КВВГ
Випуск 08 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bozhok.pdf508,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.