Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3771
Title: Методичний підхід щодо оптимізації діяльності міських пасажирських перевезень
Other Titles: Методический подход к оптимизации деятельности городских пассажирских перевозок
Methodical Approaches to Optimization Activities Urban Passenger Services
Authors: Бараш, Юрій Савелійович
Бараш, Юрий Савельевич
Barash, Yuriy S.
Адамян, Юлія Петрівна
Адамян, Юлия Петровна
Adamian, Yuliia P.
Keywords: міські види транспорту
пасажирські перевезення
негативні наслідки
витрати
оптимізація
мінімізація
городские виды транспорта
пассажирские перевозки
негативные последствия
расходы
оптимизация
минимизация
urban modes of transport
passenger transport
he negative effects
costs
optimization
minimization
КОАІВ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Бараш, Ю. С. Методичний підхід щодо оптимізації діяльності міських пасажирських перевезень / Ю. С. Бараш, Ю. П. Адамян // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 70 –77. – DOI: 10.15802/pte.v0i8.40827.
Abstract: UK: Мета. Робота присвячена розробці методичного підходу щодо оптимізації міських пасажирських перевезень з урахуванням мінімізації витрат та підвищення дохідності. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за певним сценарієм. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає проблему оптимізації міських пасажирських перевезень з урахуванням мінімізації витрат та підвищення дохідності за трьома напрямками. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід для порівняння між собою різних варіантів розвитку одночасно усіх видів транспорту великого міста, який на відміну від існуючих базується на економічних результатах господарської діяльності транспортних компаній, екологічних і технологічних наслідках їх впливу на навколишнє середовище та здоров’я мешканців міста, а також інвестиціях на відновлення існуючої транспортної інфраструктури. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить міським органам виконавчої влади приймати науково-обґрунтовані рішення щодо розвитку пасажирського транспорту великих міст на перспективу.
RU: Цель. Работа посвящена разработке методического подхода к оптимизации городских пассажирских перевозок с учетом минимизации затрат и повышения доходности. Методика. Для решения задач такого класса в работе предложено применить системный подход, методы рационального решения проблем и стратегическое планирование по определенному сценарию. Результаты. В работе приведены методический подход, который рассматривает проблему оптимизации городских пассажирских перевозок с учетом минимизации затрат и повышения доходности по трем направлениям. Научная новизна. Предложен усовершенствованный методический подход для сравнения между собой различных вариантов развития одновременно всех видов транспорта большого города, который в отличие от существующих базируется на экономических результатах хозяйственной деятельности транспортных компаний, экологических и технологических последствиях их влияния на окружающую среду и здоровье жителей города, а также инвестициях на обновление существующей транспортной инфраструктуры. Практическая значимость. Использование приведенного методического подхода позволит городским органам исполнительной власти принимать научно обоснованные решения по развитию пассажирского транспорта крупных городов на перспективу.
EN: The purpose. The work is dedicated to the development of a methodical approach to the optimization of city passenger transportations with a view to minimizing costs and improve profitability. Methods. To solve the problems of this class in the work proposed to apply a systematic approach, methods of rational problem solving and strategic planning for a particular scenario. The Results. The paper presents a methodological approach that considers the optimization problem of urban passenger transport with a view to minimizing costs and improve profitability in three directions. Scientific novelty. An improved methodological approach for comparison of different types of development options simultaneously all modes of transport of the city, which, unlike the existing based on the economic results of operations of transport companies, environmental and technological consequences of their impact on the environment and the health of residents, as well as investments in update the existing transport infrastructure. The practical significance. Using the above methodological approach will allow the city executive authorities to take evidence-based decisions on the development of passenger transport of large cities in the future.
Description: Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3771
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/40827
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/40827/37141
ISSN: 2309-821 X (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i8.40827
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)
Випуск 08 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barash,.pdf281,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.