Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3769
Title: Стан і проблеми конкурентоспроможності підприємств України в умовах невизначенності зовнішнього середовища
Other Titles: Состояние и проблемы конкурентоспособности предприятий Украины в условиях неопределенности внешней среды
State and Problems of Competitiveness of Companies in Ukraine Under the Environmental Uncertainty
Authors: Омельчак, Ганна Володимирівна
Keywords: інновація
інноваційний потенціал
конкурентоспроможність
потенціал
конкурентоспроможність потенціалу
инновация
инновационный потенциал
конкурентоспособность
потенциал
конкурентоспособность потенциала
innovation
innovative potential
competitiveness
potential
competitiveness potential
КФЕБ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Омельчак, Г. В. Стан і проблеми конкурентоспроможності підприємств України в умовах невизначенності зовнішнього середовища / Г. В. Омельчак // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транс. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 63–69. – DOI: 10.15802/pte.v0i8.40826.
Abstract: UK: Мета. Метою статті є визначення важливості інноваційного процесу для підвищення конкурентоспроможності підприємств України на світовому ринку і виділення основних пріоритетних шляхів поліпшення ситуації. Методика. Структурна перебудова економіки України, орієнтована на використання інтелектуальних ресурсів і розвиток високотехнологічних виробництв на противагу матеріало- і енергоємним виробництвам, припускає створення умов для безперервного оновлення технологій і продукції, зростання освітнього рівня та удосконалення управління шляхом інновацій, заснованих на новітніх наукових знаннях. Результати. Для підвищення конкурентоспроможності української продукції державі необхідно стати активним учасником світового ринку технологій. Україна поки що залишається технологічною державою, і її науково-технічний потенціал здатний стати головним чинником виходу з кризи. Для цього держава повинна прийняти і здійснювати нову інноваційну політику, засновану на верховенстві НТП в економічному розвитку. Наукова новизна. Запропоновано для оцінки можливостей підприємства щодо виконання передбачуваного портфеля замовлень необхідно отримати якісну оцінку стану підприємства, засновану на комплексному аналізі діяльності підприємства, що допоможе виявити критичні точки, вибрати ефективний напрямок реструктуризації. Практична значимість. Розроблений метод комплексної оцінки стану підприємства з використанням процедури експертизи може бути застосований не лише в стратегічному управлінні в умовах невизначеності, але і як елемент процедури діагностики та прогнозування потенціалу підприємства.Оцінка потенційних можливостей окремих галузей економіки України щодо підвищення конкурентоспроможності дозволяє визначити опорні галузі і виробництва, які повинні взяти на себе провідну роль у розвитку економіки, а з часом і зайняти ключові місця в її структурі.
RU: Цель. Целью статьи является определение важности инновационного процесса для повышения конкурентоспособности предприятий Украины на мировом рынке и выделение основных приоритетных путей улучшения ситуации. Методика. Структурная перестройка экономики Украины, ориентированная на использование интеллектуальных ресурсов и развитие высокотехнологичных производств в противовес материало- и энергоемким производствам, предполагает создание условий для непрерывного обновления технологий и продукции, роста образовательного уровня и совершенствования управления путем инноваций, основанных на новейших научных знаниях. Результаты. Для повышения конкурентоспособности украинской продукции государству необходимо стать активным участником мирового рынка технологий. Украина пока остается технологическим государством, и ее научно-технический потенциал способен стать главным фактором выхода из кризиса. Для этого государство должно принять и осуществлять новую инновационную политику, основанную на верховенстве НТП в экономическом развитии. Научная новизна. Предложено для оценки возможностей предприятия по выполнению предполагаемого портфеля заказов необходимо получить качественную оценку состояния предприятия, основанную на комплексном анализе деятельности предприятия, поможет выявить критические точки, выбрать эффективное направление реструктуризации. Практическая значимость. Разработанный метод комплексной оценки состояния предприятия с использованием процедуры экспертизы может быть применен не только в стратегическом управлении в условиях неопределенности, но и как элемент процедуры диагностики и прогнозирования потенциала предприятия. Оценка потенциальных возможностей отдельных отраслей экономики Украины относительно повышения конкурентоспособности позволяет определить опорные отрасли и производства, которые должны взять на себя ведущую роль в развитии экономики, а со временем и занять ключевые места в ее структуре.
EN: Purpose. The article aims to determine the importance of the innovation process to enhance the competitiveness of enterprises Ukraine on the world market and highlight the main priority for ways to improve the situation. Methods. Economic restructuring Ukraine, focused on the use of intellectual resources and development of high-tech industries as opposed to material and energy intensive industries, involves the creation of conditions for continuous updating of technologies and products, increase the educational level and improving governance through innovation, based on the latest scientific knowledge. Results. To improve the competitiveness of Ukrainian products state must be an active member of the global technology market. Ukraine remains a technological state, and its scientific and technical potential can become a major factor in the crisis. To this end, the State must adopt and implement new innovative policy based on the rule of STP in economic development. Scientific novelty. Proposed to assess business opportunities for the implementation of the intended portfolio must obtain a qualitative assessment of the enterprise, based on a comprehensive analysis of the company that will help identify critical points, choose an effective way of restructuring. The practical significance. The method comprehensive assessment of the enterprise using the examination procedure can be applied not only in strategic management under uncertainty, but also as part of the procedure for the diagnosis and prediction of potential business. Evaluation of the potential of certain sectors of the economy to improve competitiveness of Ukraine to determine basic industry and manufacturing, which should take a leading role in economic development, and eventually and take key positions in its structure.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3769
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/40826
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/40826/37140
ISSN: 2309-821 X (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i8.40826
Appears in Collections:Статті КФЕБ
Випуск 08 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Omelchak.pdf240,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.