Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3714
Title: Аналіз сучасного порядку розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України
Other Titles: Анализ современного порядка разработки, согласования проектной документации, получения разрешения на строительные работи и сдачи в эксплуатацию линейных объектов инженерно- транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта Украины
Analysis of the Modern Sequence of Development, Coordination of Project Documentation, Obtaining Permission on Construction Works and Commissioning of Linear Objects of Engineering and Transport Infrastructure of Railway Transport of Ukraine
Authors: Пшінько, Павло Олександрович
Марочка, Віталій Владиславович
Ковальчук, Василь Володимирович
Калашников, Іван Володимирович
Гуменюк, Анастасія Володимирівна
Keywords: реконструкція
капітальний ремонт
проектна документація
категорія складності
клас наслідків
нормативна документація
законодавство в галузі будівництва
дозвіл на будівельні роботи
здача об’єкта в експлуатацію
лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту
реконструкция
капитальный ремонт
проектная документация
категория сложности
класс последствий
нормативная документация
законодательство в области строительства
разрешение на строительные работы
сдача объекта в эксплуатацию
линейный объект инженерно-транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта
reconstruction
overhaul
project documentation
category of complexity
class of consequences
standard documentation
legislation in the sphere of construction
permission to construction works
commissioning objects
linear objects of engineering and transport infrastructure of railway transport
СПКТБ
КМТ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Аналіз сучасного порядку розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України / П. О. Пшінько, В. В. Марочка, В. В. Ковальчук, І.В. Калашніков, А.В. Гуменюк // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2014. – Вип. 6. – С. 109–118. – DOI: 10.15802/bttrp2014/41540.
Abstract: UK: Мета. Дослідження стану питання розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію об’єктів будівництва при реконструкції, модернізації та капітальному ремонті лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що експлуатуються на залізницях України та визначення проблемних питань для наукових і проектних установ в даній галузі господарської діяльності. Методика. Проведення аналізу нормативної документації та законодавства України щодо питань порядку оформлення, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України, в процесі розробки робочого проекту на капітальний ремонт залізничного шляхопроводу, що експлуатується на під’їзній залізничній колії промислового підприємства в Дніпропетровській області. Результати. В результаті аналізу нормативної документації, законодавства України та досвіду розробки і узгодження реального проекту на капітальний ремонт залізничного шляхопроводу, що експлуатується на під’їзній залізничній колії промислового підприємства в Дніпропетровській області, встановлені недоліки законодавства України, що унеможливлюють виконання робіт з капітального ремонту лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту в стислі терміни і можуть призводити як до значних економічних збитків, так і безпосередньо впливати на безпеку руху залізничного транспорту. Наукова новизна. Встановлені перспективні напрямки науково-практичних досліджень, проведення яких дозволить удосконалити нормативну документацію та законодавство України, що регламентують порядок оформлення, складу, узгодження проектної документації на капітальний ремонт, отримання дозволів на виконання будівельних робіт та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту. Практична значимість. Результати досліджень можуть бути застосовані в наукових та проектних установах України під час розробки та корегування нормативної документації, що регламентує порядок розробки, узгодження проектів будівництва, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту.
RU: Цель. Исследование состояния вопроса разработки, согласования проектной документации, получения разрешения на строительные работы и сдачи в эксплуатацию объектов строительства при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, которые эксплуатируются на железных дорогах Украины и определения проблемных вопросов для научных и проектных учреждений в данной области хозяйственной деятельности. Методика. Проведение анализа нормативной документации и законодательства Украины по вопросам порядка оформления, согласования проектной документации, получения разрешения на строительные работы и сдачи в эксплуатацию линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта Украины, в процессе разработки рабочего проекта на капитальный ремонт железнодорожного путепровода, который эксплуатируется на подъездном железнодорожном пути промышленного предприятия в Днепропетровской области. Результаты. В результате анализа нормативной документации, законодательства Украины и опыта разработки и согласования реального проекта на капитальный ремонт железнодорожного путепровода, который эксплуатируется на подъездном железнодорожном пути промышленного предприятия в Днепропетровской области, были определены недостатки законодательства Украины, которые делают невозможным выполнение работ по капитальному ремонту линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта в сжатые сроки и могут приводить как к значительным экономическим убыткам, так и непосредственно влиять на безопасность движения железнодорожного транспорта. Научная новизна. Установлены перспективные направления научно-практических исследований, проведение которых позволит усовершенствовать нормативную документацию и законодательство Украины, которые регламентируют порядок оформления, состава, согласования проектной документации на капитальный ремонт, получения разрешений навыполнение строительных работ и сдачи в эксплуатацию линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта. Практическая значимость. Результаты исследований могут быть применены в научных и проектных учреждениях Украины во время разработки и корректирования нормативной документации, которая регламентирут порядок разработки, согласования проектов строительства, получения разрешения на строительные работы и сдачи в эксплуатацию линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта.
EN: Purpose. Research of the problem of development, agreement of project documentation, obtaining permission for construction works and commissioning of construction projects in the reconstruction, modernization and overhaul linear of objects engineering and transport infrastructure which are operated by the railways of Ukraine and identification of problematic issues for scientific and design institutions in the part of economic activity. Methodology. Carrying out the analysis of standard documentation and legislation of Ukraine concerning sequence of registration, agreement of project documentation, obtaining permission to construction works and commissioning of linear objects of engineering and transport infrastructure of railway transport of Ukraine, during of development of the working draft for overhaul of the railway overpass which are operated on approach railway industrial enterprise in the Dnipropetrovsk region. Findings. As a result of the analysis of standard documentation, the legislation of Ukraine and experience of development and agreement of the real project for overhaul of the railway overpass which are operated on approach railway industrial enterprise in the Dnipropetrovsk region, it was identified shortcomings of the legislation of Ukraine which make the execution impossible of work on the overhaul of linear objects of engineering and transport infrastructure of railway transport in a short time and can lead as to substantial economic losses, and directly to influence safety of rail traffic. Originality. It was found perspective directions of scientific and practical researches which carrying out will allow to improve standard documentation and the legislation of Ukraine which regulate sequence of registration, structure, agreement of project documentation for overhaul , obtaining permission to construction works and commissioning of linear objects of engineering and transport infrastructure of railway transport. Practical value. Results of researches can be applied in scientific and design institutions of Ukraine during development and correcting of standard documentation which regulates sequence of development, agreement of construction projects, obtaining permission to construction works and commissioning of linear objects of engineering and transport infrastructure of railway transport.
Description: П. Пшинько: ORCID 0000-0003-4187-5340; В. Марочка: ORCID 0000-0001-8856-5708; І. Калашников: ORCID 0000-0002-2814-380X; А. Гуменюк:ORCID 0000-0002-5717-5106;
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3714
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/41540/38004
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/41540
ISSN: 2227-1252
2413-6212 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/bttrp2014/41540
Appears in Collections:Статті КМТ
Статті СПКТБ ЗТ
Випуск 06 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf487,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.