Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3704
Название: До питання допустимої швидкості руху поїздів по наплавних мостах
Другие названия: К вопросу допустимой скорости движения поездов по наплавным мостам
To Supply of Allowable Trains Movement Speed on a Floating Bridge
Авторы: Горбатюк, Юрій Миколайович
Горбатюк, Юрий Николаевич
Gorbatyuk, Yuriy N.
Gorbatyk, Y. M.
Солдатов, Кім Іванович
Солдатов, Ким Иванович
Soldatov, Kim I.
Артьомов, Віталій Євгенович
Артемов, Виталий Евгеньевич
Artyomov, Vitaliy Y.
Artomov, Vitalii Y.
Artyomow, V. E.
Ключевые слова: залізничні мости
наплавні мости
рух поїздів
прогонові будови
допустима швидкість
прогрес мостобудівництва
железнодорожные мосты
наплавные мосты
движение поездов
пролетные строения
допустимая скорость
прогресс мостостроения
railway bridges
floating bridges
movement of trains
the beam structure
permissible speed
progress of bridge building
КВП
КМТ
Дата публикации: 2014
Издательство: ДНУЗТ
Краткий осмотр (реферат): UK: Мета. В публікації наведені результати розрахунків прогонових будов для наплавних мостів. Метою даного дослідження є визначення: максимально допустимої швидкості руху транспорту, яка не призводила б до появи наднормативних напружень і деформацій в конструкціях моста. Методика. В роботі використовується порівняльний метод, аналітичні методи розрахунку мостів, розрахунки на міцність, витривалість, максимальні дотичні напруження. Результати. Збільшення довжини понтону навіть на 1м. (з 10,5 до 11,5 м) супроводжується зниженням переміщень (та інших похідних параметрів напружено-деформованого стану) прогонової будови у 4, 7, 9 разів; за певних розмірів понтонів система значно втрачає стабільність у водному середовищі; висота перерізу понтону не суттєво впливає на стан прогонової будови плавучої системи; швидкість течії водотоку суттєво впливає на напружено-деформований стан наплавного моста; аналіз фазових траєкторій свідчить, що коливання наплавного моста у водному середовищі мають періодичний, але не зовсім стабільний характер; Наукова новизна. Дослідження дозволяє зробити новий крок в детальному моделюванні роботи наплавного мосту з урахуванням швидкості руху тимчасового навантаження. Практична значимість. Враховуючи те, що єдиного нормативного документу, який регламентував би порядок визначення швидкісних режимів руху залізничного і автомобільного транспорту по наплавних мостах в Україні, наразі не існує, публікація дає змогу зробити ряд висновків, що є універсальними для розрахунку допустимої швидкості руху по наплавних мостах.
RU: Цель. В публикации приведены результаты расчетов пролетных строений для наплавных мостов. Целью данного исследования является определение: максимально допустимой скорости движения транспорта, которая не приводила бы к появлению сверхнормативных напряжений и деформаций в конструкциях моста. Методика. В работе используется сравнительный метод, аналитические методы расчета мостов, расчеты на прочность, выносливость, максимальные касательные напряжения. Результаты. Увеличение длины понтона даже на 1 м (с 10,5 до 11,5 м) сопровождается снижением перемещений (и других производных параметров напряженно-деформированного состояния) пролетного строения в 4, 7, 9 раз; при определенных размерах понтонов система значительно теряет стабильность в водной среде; высота сечения понтона не существенно влияет на состояние пролетного строения плавучей системы; скорость течения водотока существенно влияет на напряженно-деформированное состояние наплавного моста; анализ фазовых траекторий свидетельствует, что колебания наплавного моста в водной среде имеют периодический, но не совсем стабильный характер. Научная новизна. Исследование позволяет сделать новый шаг в детальном моделировании работы наплавного моста с учетом скорости движения временной нагрузки. Практическая значимость. Учитывая то, что единого нормативного документа, регламентирующего порядок определения скоростных режимов движения железнодорожного и автомобильного транспорта по наплавных мостах в Украине, пока не существует, публикация позволяет сделать ряд выводов, которые являются универсальными для расчета допустимой скорости движения по наплавным мостам.
EN: Purpose. This publication presents the results of calculations spans for floating bridges. Аim of this study is to determine the maximum speed of the vehicle, which did not lead to abnormal appearance to stresses and strains in the construction of the bridge. Methodology. This paper uses the comparative method, analytical methods for calculating bridges calculations of strength, endurance, maximum shear stress. Findings. Increasing the length of pontoon even at 1m. (from 10,5 to 11,5 m) is accompanied by a decrease in displacement (and other derived parameters of the stress-strain state) span 4, 7, 9 times; for a certain size pontoons system loses much stability in the aquatic environment; section height pontoon not significantly affect the state span floating system; watercourse flow velocity significantly affects the stress-strain state of the floating bridge; The analysis of phase trajectories shows that fluctuations floating bridge in the aquatic environment are periodic, but not quite stable nature. Originality. Research allows you to make a new step in the detailed modeling of the floating bridge considering the velocity of temporary load. Practical value. Given that a single regulatory document that would regulate the procedure for determining Movement speed rail and road transport on floating bridges in Ukraine does not exist, the publication allows you to draw some conclusions that are universal to calculate allowable speed on floating bridges.
Описание: Горбатюк, Ю. М. До питання допустимої швидкості руху поїздів по наплавних мостах / Ю. М. Горбатюк, К. І. Солдатов, В. Є. Артьомов // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. — 2014. — Вип. 6. — С. 24—34. — Бібліогр. в кінці ст.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3704
ISSN: 2227-1252
Располагается в коллекциях:Статті КМТ
Статті КВП
Випуск 06 (МТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
10.pdf471,86 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.