Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/369
Title: Імітаційне моделювання системи тягового електропостачання для дослідження показників якості електричної енергії на тягових підстанціях змінного струму
Other Titles: Имитационное моделирование системы тягового электроснабжение для исследования показателей качества электрической энергии на тяговых подстанциях переменного тока
Authors: Босий, Дмитро Олексійович
Босый, Дмитрий Алексеевич
Bosyi, Dmitry A.
Bosiy, Dmytro O.
Keywords: електромагнітні процеси
функція струморозподілу
матричний метод
імітаційне моделювання
электромагнитные процессы
функция токораспределения
матричный метод
имитационное моделирование
electromagnetic processes
power distribution function
matrix method
simulation modeling
КЕПЗ
Issue Date: 2008
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Босий, Д. О. Імітаційне моделювання системи тягового електропостачання для дослідження показників якості електричної енергії на тягових підстанціях змінного струму / Д. О. Босий // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 24. – С. 49–54. УДК 621.331
Abstract: UK: У статті проаналізовано існуючі методи розрахунку електромагнітних процесів в системах тягового електропостачання змінного струму. Запропоновано досліджувати електромагнітні процеси сучасними методами імітаційного моделювання. Отримано вираз для розрахунку функцій струморозподілу за допомогою матричного методу. Приведено послідовність виконання імітаційного моделювання.
RU: В статье проанализированы существующие методы расчета электромагнитных процессов в системах тягового электроснабжения переменного тока. Предложено исследовать электромагнитные процессы современными методами имитационного моделирования. Получено выражение для расчета функций токораспределения с помощью матричного метода. Приведена последовательность выполнения имитационного моделирования.
EN: The existing methods of calculation of electromagnetic processes in the systems of traction AC power supply have been analyzed. The modern simulation methods for studying the electromagnetic processes have been proposed. The expression for calculation of current distribution functions by means of matrix algebra has been obtained. The sequence of simulation modeling has been presented.
Description: Д. Босий: ORCID 0000-0003-1818-2490
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/369
http://stp.diit.edu.ua/article/view/14689/12814
http://stp.diit.edu.ua/article/view/14689
ISSN: 1993-9175
Appears in Collections:Статті КІСЕ
Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bosij_24.pdf262,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.